| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.184.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 176 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2. 1. Stypendium sportowe, nagrodę i wyróżnienie może otrzymać osoba fizyczna reprezentująca klub sportowy działający na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, który jest członkiem polskiego związku sportowego w danej dyscyplinie sportowej.

2. Stypendium sportowe, nagroda i wyróżnienie może być przyznana osobie fizycznej, która osiąga wysokie wyniki sportowe w sportach indywidualnych lub w grach zespołowych, w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

3. Stypendium sportowe może być przyznane raz w roku na okres do 3 miesięcy danego roku budżetowego.

4. Nagroda i wyróżnienie może być przyznana raz w danym roku budżetowym.

5. Stypendia sportowe oraz nagrody wypłacane są w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 3. 1. Stypendium sportowe może otrzymać osoba fizyczna, reprezentująca dyscypliny sportowe indywidualne w szczególności takie jak: lekkoatletyka, pływanie, sporty walk i sylwetkowe, kolarstwo, brydż sportowy, warcaby, tenis stołowy, sporty motorowe i gry zespołowe, która zakwalifikowała się na:

1) igrzyska olimpijskie - 1.500,00 złotych miesięcznie;

2) mistrzostwa świata - 1.200,00 złotych miesięcznie;

3) mistrzostwa Europy - 1.000,00 złotych miesięcznie;

4) uniwersjadę, akademickie mistrzostwa świata i Europy - 800,00 złotych miesięcznie;

5) mistrzostwa Polski - 600,00 złotych miesięcznie;

6) mistrzostwa województwa - 400,00 złotych miesięcznie.

2. Stypendium sportowe może otrzymać również osoba fizyczna reprezentująca gry zespołowe:

1) w kategorii junior, młodzieżowiec, która zakwalifikowała się do rozgrywek szczebla centralnego lub wojewódzkiego prowadzonych przez związek ogólnopolski lub wojewódzki i nie jest związana z żadnym klubem umową upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu - 200,00 złotych miesięcznie;

2) w kategorii senior, która zakwalifikowała się do rozgrywek szczebla centralnego lub wojewódzkiego prowadzonych przez związek ogólnopolski lub wojewódzki i nie jest związana z żadnym klubem umową upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu - 500,00 złotych miesięcznie.

§ 4. 1. Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, reprezentująca dyscypliny sportowe indywidualne i gry zespołowe, która uzyskała jeden z następujących wyników sportowych:

1) zajęła miejsce I - VI w igrzyskach olimpijskich - 1.500,00 złotych;

2) zajęła miejsce I - VI w mistrzostwach świata - 1.200,00 złotych;

3) zajęła miejsce I - VI w mistrzostwach Europy - 1.000,00 złotych;

4) zajęła miejsce I - III na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata i Europy - 800,00 złotych;

5) zajął miejsce I - III w mistrzostwach Polski - 600,00 złotych;

6) zajęła miejsce I - III w mistrzostwach województwa - 400,00 złotych.

2. Nagrodę może otrzymać również osoba fizyczna reprezentująca gry zespołowe, który spełnia następujące kryteria:

1) w kategorii junior, młodzieżowiec, zajęła miejsce I - VI w rozgrywkach szczebla centralnego lub zajęła miejsce I - III w rozgrywkach wojewódzkich prowadzonych przez związek ogólnopolski lub wojewódzki i nie jest związana z żadnym klubem umową upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu - 200,00 złotych;

2) w kategorii senior, zajęła miejsce I - VI w rozgrywkach szczebla centralnego lub zajęła miejsce I - III w rozgrywkach wojewódzkich prowadzonych przez związek ogólnopolski lub wojewódzki i nie jest związana z żadnym klubem umową upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu - 500,00 złotych.

§ 5. 1. Wyróżnienia mogą być przyznane osobom fizycznym.

2. Wyróżnieniami są: puchary, dyplomy, listy gratulacyjne lub inne nagrody rzeczowe.

§ 6. 1. Stypendia sportowe, nagrody lub wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta na uzasadniony wniosek złożony przez klub sportowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia składa się do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki zwanego dalej "Burmistrzem Miasta".

3. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta w terminie 30 dni od daty jego wpływu.

4. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Miasta wzywa wnioskodawcę do złożenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, dodatkowych wyjaśnień lub dokonania korekty wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

6. Burmistrz Miasta może z własnej inicjatywy przyznać stypendium sportowe, nagrody i wyróżnienia, w każdym czasie, z pominięciem procedury składania wniosków.

7. Złożenie prawidłowo sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia.

8. Przyznanie lub odmowa stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia odbywa się w formie pisemnej.

9. Informację o przyznanych stypendiach sportowych, nagrodach lub wyróżnieniach umieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki;

3) na stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 7. 1. Burmistrz Miasta pozbawia stypendium sportowego osobę fizyczną w przypadku gdy ta:

1) zaprzestanie realizacji szkolenia sportowego w klubie sportowym działającym na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;

2) zakończy karierę sportową;

3) utraci zdolność do uprawiania sportu potwierdzoną orzeczeniem lekarza sportowego.

2. Osobą fizyczną reprezentującą gry zespołowe, która otrzymała stypendium sportowe w związku z przynależnością do zespołu, biorącego udział w rozgrywkach szczebla centralnego lub wojewódzkiego, pozbawia się stypendium sportowego również w przypadku otrzymywania przez nią wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu od klubu sportowego.

3. Pozbawienie osoby fizycznej stypendium sportowego następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Informację o pozbawieniu stypendium sportowego umieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki;

3) na stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 8. Klub sportowy działający na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki lub osoba fizyczna, której przyznano stypendium sportowe, niezwłocznie zawiadamia Burmistrza Miasta o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińska Mazowiecki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


mgr Dariusz Kulma


Załącznik do Uchwały Nr XVII.184.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »