reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolach publicznych, należy przez to rozumieć publiczne przedszkole w Kietrzu oraz oddziały przedszkolne przy Zespołach Szkolno - Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kietrz.

2. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sparwie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 ze zmianami) realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za świadczenia w zakresie przekraczjącym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zwanej dalej opłatą, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych:

1)gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

2)gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

3)gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczjącym świaetem,

4)zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

5)zajęcia wspomagające dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem,

6)zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

2. Opłatę za korzystanie przez dziecko ze świadczeń przekraczających podstawę programową ustala się następująco:

1)do 2,5 godzion dziennie - w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, z zaokrągleniem w dół, do pełnych złotych.

2)powyżej 2,5 godzin dziennie - w wysokości 5,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, z zaokrągleniem w dół, do pełnych złotych.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 uiszczana jest przez rodziców lub prawnych opiekunów niezależnie od opłat za posiłki, w terminie do 10 - go dnia każdego miesiąca.

4. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 2 zostaje pomniejszona w następnym miesiącu o kwotę równą ilorazowi opłaty i dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

§ 3. 1. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów udziela się ulgi w opłacie za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 w wysokości: 50% stawki - przy dochodzie gospodarstwa domowego wynoszącym poniżej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w odrębnych przepisach, przypadającym na jednego członka rodziny.

2. Całkowite zwolnienmie z opłaty obowiązuje przy dochodzie gospodarstwa domowego wynoszącym poniżej 20% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w odrębnych przepisach, przypadającym na jednego członka rodziny.

3. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2, trzecie oraz każde następne uczęszczające do przedszkola dziecko pochodzące z tej samej rodziny.

4. W przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny przekraczać będzie kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 3 nie stosuje się.

5. Przy ustalaniu wielkości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny uwzględnia się pozostające w gospodarstwie domowym uczące się dzieci w wieku do 24 lat.

§ 4. Zakres realizowanych przez przedszkola publiczne świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 2, określony zostanie w umowie pomiędzy rodzicem (prawnym opiekunem) a dyrektorem przedszkola publicznego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/219/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 7. Uchwa wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


Andrzej Wójtowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama