Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks Nr 1 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu Nyskiego

z dnia 15 lutego 2013 r.

do Porozumienia Nr 1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie

Tekst pierwotny

Zawarty w Nysie w dniu 15.02.2013 roku pomiędzy Powiatem Nyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nysie w osobach:

Starosty Nyskiego - Adama Fujarczuka,

Wicestarosty Nyskiego - Czesława Biłobrana,

zwanym dalej powierzającym

a

Gminą Nysa reprezentowaną przez Burmistrza Nysy - Jolantę Barską,

zwaną dalej przyjmującym

o następującej treści:

§ 1. Na podstawie 2 ust. 2 Porozumienia Nr 1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie oraz Uchwały Nr XXI/302/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2013 r., określa się wysokość dotacji na rok 2013 w kwocie 25.000 PLN.

§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian

§ 3. Niniejszy Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

POWIERZAJĄCY

PRZYJMUJĄCY

Starosta Nyski


Adam Fujarczuk


Wicestarosta Nyski


Czesław Biłobran

Burmistrz Nysy


Jolanta Barska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe