Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL.229.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek" w Ujeździe

Tekst pierwotny

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 11, art.40 ust.2 pkt 4 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 roku poz.594, zmiany poz.645, 1318, z 2014 r. Dz.U. poz.379) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin targowiska "Mój Rynek" w Ujeździe, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV.74.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Ujeździe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Rajmund Suhs


Załącznik do Uchwały Nr XL.229.2014
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Regulamin targowiska "Mój Rynek" w Ujeździe

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska stałego "Mój Rynek" w Ujeździe, zlokalizowanego w Ujeździe przy ul. Skargi 3, na części działek o numerach 547 i 546 obręb Ujazd.

§ 2. 1. Targowisko stałe "Mój Rynek" w Ujeździe, zwane dalej "targowiskiem" obejmuje halę targową z placem handlowym - do prowadzenia handlu płodami rolnymi, artykułami spożywczymi oraz artykułami przemysłowymi codziennego użytku.

2. Administratorem targowiska jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, 47-143 Ujazd ul. Skargi 1, zwany w dalszej treści Regulaminu "Administratorem".

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Ujazdu.

§ 3. Targowisko jest czynne od wtorku do piątku od godz. 6.30 do godz. 17.00, a w soboty od godz. 6.00 do godz. 13.00.

§ 4. Działalność handlowa na targowisku mogą prowadzić:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, legitymujących się zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

2) osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybołówstwa śródlądowego;

3) okresowo w miejscach wyznaczonych zbieracze runa i owoców leśnych oraz działkowicze;

4) osoby sprzedające swoje używane przedmioty.

§ 5. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem:

1) napojów alkoholowych;

2) nafty, benzyny, spirytusu, smarów;

3) środków farmakologicznych, materiałów medycznych;

4) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;

5) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych;

6) grzybów leśnych świeżych i suszonych nie posiadających atestów określonych przez odrębne przepisy;

7) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.

2. Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na targowisku handlu artykułami spożywczymi określają odrębne przepisy.

§ 6. Na targowisku zabrania się:

1) zakłócania porządku publicznego i spokoju;

2) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników);

3) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających i prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

4) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów;

5) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;

6) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów;

7) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży;

8) pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska;

9) parkowania pojazdów mechanicznych i rowerów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych;

10) eksponowania reklam bez zgody Administratora.

§ 7. Osoby prowadzące działalność handlową na targowisku zobowiązane są do:

1) przestrzegania niniejszego Regulaminu;

2) przestrzegania obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności: przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym;

3) stosowania się do zarządzeń i poleceń wydanych przez Administratora targowiska;

4) używania sprawnych i z ważną legalizacją narzędzi pomiarowych, które powinny być tak używane, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności pomiaru;

5) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach;

6) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż oraz po zakończeniu sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów do pomieszczeń na terenie targowiska przystosowanych do tych celów;

7) uzgadniania z Administratorem lub osobą przez niego upoważnioną miejsca prowadzenia działalności handlowej, chyba że miejsce prowadzenia działalności handlowej określone zostało w umowie najmu;

8) uzgadniania spraw nie ujętych w Regulaminie z Administratorem targowiska.

§ 8. 1. W celu usprawnienia działalności handlowej wprowadza się odpłatną rezerwację miejsc handlowych (stoisk handlowych, wyznaczonego terenu targowiska).

2. Zasady rezerwacji miejsc handlowych, wysokość stawek opłat za rezerwację miejsc handlowych, innych opłat za korzystanie z urządzeń targowiska określa Burmistrz Ujazdu.

§ 9. Administrator targowiska jest zobowiązany do:

1) wywieszenia na tablicy ogłoszeń targowiska:

a) Regulaminu targowiska,

b) zarządzenia Burmistrza, o którym mowa w § 8 ust.2,

c) zarządzenia Burmistrza Ujazdu o udzieleniu określonym osobom pełnomocnictwa do zawierania umów, o których mowa w § 8 ust.2, jeżeli zostanie wydane,

d) uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i innych informacji mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie targowiska;

2) utrzymania porządku i czystości na terenie targowiska;

3) przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych;

4) zapewnienia właściwej organizacji obsługi targowiska oraz bieżącego konserwowania i utrzymywania w sprawności infrastruktury targowiska;

5) pobierania od osób prowadzących handel na targowisku czynszu najmu i innych opłat, o których mowa w § 8 ust.2;

6) informowania właściwych służb i inspekcji w zakresie ich właściwości o przypadkach naruszenia prawa na terenie targowiska;

7) bieżącego wykonywania innych czynności związanych z administrowaniem targowiska.


§ 10. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych Administrator targowiska.

§ 11. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe