Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LV/419/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału obszaru Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz.595 z późn. zm.) oraz art. 453, art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Rad Gmin Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i w porozumieniu z Radą Miasta Kędzierzyn-Koźle, na wniosek Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału obszaru Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w celu przeprowadzania wyborów do rady powiatu na 4 okręgi wyborcze z określeniem ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w następujący sposób:

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu

liczba radnych
w okręgu


I

miasto Kędzierzyn - Koźle - osiedla: Rogi, Południe,
Zachód, Stare Miasto,
Kłodnica, Pogorzelec


6


II

miasto Kędzierzyn - Koźle - osiedla: Śródmieście,
Kuźniczka, Piastów, Blachownia, Przyjaźni,
Lenartowice, Cisowa, Sławięcice,
Miejsce Kłodnickie, Azoty


7

III.

gminy: Pawłowiczki, Reńska Wieś

4

IV.

gminy: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew

4

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiemu.

2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przekazania po jednym egzemplarzu niniejszej uchwały Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu oraz radom gmin Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Piotr Jahn

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe