Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz. 1072) i w oparciu o art. 400a ust 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232, poz.1238, poz. 21, poz. 888., Dz. U. z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101, poz. 1146), mając na uwadze poprawę stanu środowiska Gminy Dąbrowa, a także realizując zadania zawarte w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy na lata 2013-2032, Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVIII/294/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

§ 4. Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2020 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

§ 1. 1. Regulamin ustala zasady przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa.

2. Dofinansowaniu podlegają zadania ujęte w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy na lata 2013-2032".

3. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz środki zabezpieczone w budżecie Gminy Dąbrowa na ten cel w danym roku budżetowym.

4. Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Dąbrowa o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

5. W razie nie uzyskania dotacji na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, nie będzie ono realizowane.

6. Zadanie może nie być również realizowane, jeżeli dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu będzie niższa niż 85% wartości zadania.

7. Zasady finansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Dąbrowa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

8. Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana finansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zasady i tryb udzielania pomocy finansowej mogą zostać zmodyfikowane przez Radę Gminy Dąbrowa.

§ 2. 1. Ubiegającym się o dofinansowanie zadania mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, zamierzające zrealizować zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na nieruchomości położonej na terenie Gminy Dąbrowa, do której posiadają tytuł prawny.

2. W przypadku, gdy budynek z którego zdejmowany będzie azbest jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, pomoc uzyskana z tego programu będzie pomocą de minimis i będzie udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24 grudnia 2013 r.).

3. Pomoc dla podmiotów sektora produkcji rolnej na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków służących działalności rolniczej, udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z 24 grudnia 2013 r.).

4. Pomoc przedsiębiorstwom sektora rybołówstwa, w przypadku gdy usunięcie wyrobów zawierających azbest dotyczy budynku służącego działalności na rzecz rybołówstwa, udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowaniaart. 107 i 108 Traktatuo funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45 z 28 czerwca 2014 r.).

5. Zadania podlegające dofinansowaniu na podstawie niniejszej uchwały nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż przed zawarciem umowy z Gminą Dąbrowa.

§ 3. 1. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dąbrowa, ul ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.

2. O zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku.

3. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania zadania mają wnioskodawcy, którzy w roku poprzedzającym dany nabór, nie otrzymali dofinansowania do zadania ,ze względu na wyczerpanie zabezpieczonych środków w budżecie Gminy Dąbrowa, a złożyli nowy wniosek w bieżącym naborze.

4. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tych zadań w danym roku budżetowym.

§ 4. 1. Gmina Dąbrowa przeprowadza procedurę wyboru wykonawcy zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który na zlecenie Gminy Dąbrowa dokonywać będzie demontażu, zbierania i transportu wyrobów azbestowych do miejsca unieszkodliwiania.

2. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace będzie firma spełniająca warunki określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi.

§ 5. 1. Procedura realizacji zadania:

2. Po powzięciu informacji o ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu konkursu dla gmin z terenu województwa opolskiego, zawiadomienie o naborze wniosków przez Gminę Dąbrowa o dofinansowanie będzie ogłaszane na stronie internetowej Gminy Dąbrowa oraz na tablicach ogłoszeń,

3. Zawiadomienie określa w szczególności miejsce i termin przyjmowania wniosków od wnioskodawców z terenu Gminy Dąbrowa,

4. Planujący realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, występuje z wnioskiem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Regulaminu, do Wójta Gminy Dąbrowa o dofinansowanie tych prac.

5. Dofinansowaniem objęty jest jeden z poniższych zakresów prac:

a) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;

b) zbieranie, transport, i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;

6. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument, potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć pisemne zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania; wniosek może złożyć pełnomocnik, przy czym wraz z wnioskiem należy wówczas złożyć odpowiednie pełnomocnictwo;

2) oświadczenie, że do dnia podpisania umowy wnioskodawca dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie robót związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest organowi administracji architektoniczno-budowlanej (zgłoszenie robót należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, ze względu na możliwość wniesienia sprzeciwu przez ww organ w terminie 30 dni) lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę;

3) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 71, poz. 649 ze zmianami);

4) formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2010 nr 53, poz. 311 ze zm.) lub formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 nr 121, poz. 810). Wnioskodawca zobowiązany do złożenia ww. formularza ma również obowiązek do przedłożenia wszystkich zaświadczeń lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie, jaką otrzymał w okresie trzech lat obrotowych (dwóch poprzedzających i w roku złożenia wniosku), bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy ( dokumenty określone w § 5 ust. 6 pkt 4 należy dołączyć wyłącznie przy ubieganiu się o pomoc de minimis, de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

7. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz po dokonaniu wyboru, zgodnie z §4 wykonawcy zadania, wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany będzie podpisać umowę, w której określone zostaną warunki, terminy realizacji zadania oraz obowiązki stron.

8. Gmina Dąbrowa w imieniu zakwalifikowanych wnioskodawców, występuje o udzielenie

dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

§ 6. W ramach projektu nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Wieczorek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe