| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III.14.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Ujazd

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz.594, zmiany z 2013 r. poz.1318, z 2014 r. poz.379, 1072) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.849) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości, do której ma zastosowanie Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 352/1 z 24-12-2013r.).

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności, z zastrzeżeniem ust.2. Zwolnienie, o którym mowa wyżej jest udzielane na niżej wymienione okresy w zależności od powierzchni nowo wybudowanego obiektu tj.:

L.p.

Powierzchnia nowo wybudowanego obiektu w m2

Okres zwolnienia

1.

30 - 1000

1 rok

2.

1001 - 2000

2 lata

3.

powyżej 2000

3 lata

2. Kwota zwolnienia nie może przekroczyć dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis, o którym mowa w Rozporządzeniu wskazanym w § 1. W przypadku gdy przekroczenie pułapu pomocy de minimis, o którym mowa wyżej nastąpi przed upływem okresu wskazanego w ust.1, zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym to przekroczenie nastąpiło.

3. Za nowo wybudowane budynki uważa się budynki, których budowa została zakończona po wejściu w życie niniejszej uchwały w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z póź.zm.), w tym rozbudowę oraz nadbudowę obiektu budowlanego, z wyłączeniem odbudowy.

§ 3. 1. Zwolnienie przysługuje po złożeniu przez podatnika zgłoszenia o zamiarze korzystania ze zwolnienia i liczone będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył zgłoszenie, o którym mowa wyżej wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi prawo do uzyskania zwolnienia albo od 1 stycznia roku następnego po złożeniu zgłoszenia przez podatnika o zamiarze korzystania ze zwolnienia wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi prawo do uzyskania zwolnienia.

2. Zgłoszenie o zamiarze korzystania ze zwolnienia może zostać złożone po spełnieniu przez podatnika warunków, w okresie obowiązywania niniejszej uchwały.

3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie przysługuje, jeżeli podatnik posiada zadłużenie wobec Gminy Ujazd z jakiegokolwiek tytułu, do czasu uregulowania tego zadłużenia.

§ 4. Podatnik ubiegający się o zwolnienie zobowiązany jest do złożenia:

1) zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis, którego wzór określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) oświadczenia podatnika na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013) na formularzu według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.Nr 53, po.311 z póź. zm.),

5) informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości wg ustalonego wzoru obowiązującego na terenie Gminy Ujazd wraz z załącznikiem o nieruchomościach i załącznikiem o zwolnieniach podatkowych,

6) przedłożenie zaświadczenia (decyzji) o oddaniu do użytkowania obiektu budowlanego,

7) oświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia wobec Gminy Ujazd, którego wzór określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Podatnik, który podał nieprawdziwe dane organowi udzielającemu pomocy co do spełnienia warunków uprawniających go do uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości, traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia, a podatek niezapłacony staje się zaległością podatkową, którą podatnik jest zobowiązany uregulować wraz z odsetkami za zwłokę.

§ 6. Podatnik korzystający z pomoc de minimis jest zobowiązany do przedłożenia na wezwanie organu podatkowego, dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

§ 7. 1. Pomoc w formie przewidzianej niniejszą uchwałą nie może być łączona, jeżeli podatnik otrzymał pomoc państwa w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub z pomocą państwa dla tego samego środka finansowania ryzyka, w przypadku gdyby taka kumulacja miała przekroczyć odpowiedni maksymalny poziom intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub w decyzji Komisji (UE).

2. Uchwała nie ma zastosowania w odniesieniu do pomocy określonej objętych wyłączeniem wskazanym w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

§ 8. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały podlega kumulacji z inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.

§ 9. Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Cichoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.14.2014
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zgłoszenie

.............................................................

/imię i nazwisko / nazwa podatnika/

……………………………………….

/adres zamieszkania/ siedziba podatnika/

Burmistrz Ujazdu

ul. Sławięcicka 19

47-143 Ujazd

Zgłoszenie

Zgłaszam zamiar korzystania z pomocy de minimis na warunkach określonych uchwałą nr ................ Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia ....................... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Ujazd w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w okresie od..................... do ................... w związku z powstaniem nowo wybudowanego budynku o powierzchni ……………………….

I. Podstawowe informacje o przedsiębiorcy:

1. Numer Identyfikacji Podatkowej /NIP/…....................................................................................................

2. REGON …………………………........PKD …………………………………………………...............

3. Forma prawna prowadzonej działalności ……………………………………………….............................

4. Rodzaj i opis prowadzonej działalności..........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

5. Numery telefonów kontaktowych...................................................................................................................

6. Imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za współpracę z urzędem .....................................................

.........................................................................................................................................................................

II. Informacje dotyczące inwestycji

1. Adres inwestycji, obręb, nr działki................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

2. Opis inwestycji

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

III. Załączniki do zgłoszenia*

1. Odpis z KRS lub wydruk z CEIDG

................................................................................................. /miejscowość i data/ /pieczęć i podpis zgłoszeniodawcy/

*wszystkie załączniki winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę składającego zgłoszenie


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.14.2014
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Oświadczenie podatnika

.............................................................

/imię i nazwisko / nazwa podatnika/

……………………………………….

/adres zamieszkania/ siedziba podatnika/

Burmistrz Ujazdu

ul. Sławięcicka 19

47-143 Ujazd

Oświadczenie podatnika

W związku z ubieganiem się o uzyskanie pomocy de minimis, w formie zwolnienia z podatku nieruchomości na warunkach określonych Uchwałą Nr ................ Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia ....................... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Ujazd, oświadczam że:

- spełniam warunki, o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis,

- zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ udzielający pomocy o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy,

- nie toczy się przeciwko mnie, jako przedsiębiorcy, postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację.

.....................................……………………………………

/miejscowość i data//pieczęć i podpis zgłoszeniodawcy/


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III.14.2014
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

.............................................................

/imię i nazwisko / nazwa podatnika/

……………………………………….

/adres zamieszkania/ siedziba podatnika/

Burmistrz Ujazdu

ul. Sławięcicka 19

47-143 Ujazd

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Niniejszym oświadczam, że w bieżącym roku oraz w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia zgłoszenia nie otrzymałem(łam) pomocy de minimis.

.....................................……………………………………

/miejscowość i data//pieczęć i podpis zgłoszeniodawcy/


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.14.2014
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Oświadczenie o nieposiadaniu zadłużenia

.............................................................

/imię i nazwisko / nazwa podatnika/

……………………………………….

/adres zamieszkania/ siedziba podatnika/

Burmistrz Ujazdu

ul. Sławięcicka 19

47-143 Ujazd

Oświadczenie o nieposiadaniu zadłużenia

Oświadczam, że nie posiadam zadłużenia wobec Gminy Ujazd z jakiegokolwiek tytułu.

.....................................……………………………….......

/miejscowość i data//pieczęć i podpis z głoszeniodawcy/

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »