reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Turawa

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. z 2013 r. Dz. U. poz. 856 ze zmianami) - Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa


mgr Artur Gallus


Załącznik do uchwały Nr V/27/2015
Rady Gminy Turawa
z dnia 27 marca 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015 r.

§ 1. Celem Programu jest:

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, w szczególności psów i kotów na terenie Gminy Turawa;

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy;

4) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.

§ 2. Zadania priorytetowe, to:

1) odławianie bezdomnych zwierząt;

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych;

7) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) usypianie ślepych miotów.

§ 3. Wykonawcami Programu są:

1) Wójt Gminy Turawa, za pośrednictwem Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa;

2) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Urzędem Gminy Turawa;

3) schronisko dla zwierząt;

4) opiekunowie zwierząt;

5) zakład leczniczy dla zwierząt, z którym Gmina Turawa posiada zawartą stosowną umowę;

6) podmioty działające na zlecenie Wójta Gminy Turawa w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

§ 4. 1. Na terenie Gminy Turawa wprowadza się stałe interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3. Zgłoszenia należy kierować do Refaratu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Turawa. Numer telefonu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa: www.turawa.pl.

4. W celu zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina Turawa zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "ZAMEX" Schronisko Dla Zwierząt Bezdomnych Dorota Kufel, ul. Ks. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie, prowadzącym działalność w tym zakresie.

5. Dane kontaktowe podmiotu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Programu, są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa: www.turawa.pl.

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Turawa realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZAMEX" Schronisko Dla Zwierząt Bezdomnych Dorota Kufel, ul. Ks. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie, które posiada odpowiednio przeszkolonych pracowników w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt, a także odpowiedni sprzęt i materiały, działające na podstawie umowy zawartej z Gminą Turawa.

§ 6. 1. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Turawa realizuje Schronisko Dla Zwierząt Bezdomnych z siedzibą w Miedarach przy ul. 1-go Maja 76, prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZAMEX" Schronisko Dla Zwierząt Bezdomnych Dorota Kufel poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt dostarczanych do schroniska przez w.w podmiot, działający na podstawie umowy zawartej z Gminą Turawa w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

2. Dla odłowionych zwierząt będzie zabezpieczone miejsce w schronisku, wyżywienie oraz opieka weterynaryjna, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 7. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez:

1) ustalanie miejsc, w których przebywają wolno żyjące koty;

2) powierzenie realizacji dokarmiania ww. zwierząt podmiotom, organizacjom społecznym lub wolontariuszom, z którymi gmina współpracuje w tym zakresie;

3) wspieranie realizacji dokarmiania ww. zwierząt tzw. społecznym opiekunom, którzy zarejestrują się w Urzędzie Gminy Turawa i zadeklarują współpracę w tym zakresie;

4) prowadzenie działań promujących sterylizację i kastrację kotów.

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

1) prowadzenie działań przez Schronisko Dla Zwierząt Bezdomnych, które to działania będą zmierzały do poszukiwania nowych właścicieli i przekazania do adopcji bezdomnych zwierząt;

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi i podmiotami działającymi na terenie Gminy Turawa w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt w celu znalezienia nowych właścicieli zwierząt;

3) zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa informacji o znalezionych lub zagubionych zwierzętach;

4) poszukiwanie zainteresownych adopcją osób poprzez stronę internetową Urzędu Gminy Turawa, gazety lokalne, tablice ogłoszeń poszczególnych sołectw.

§ 9. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych realizowane jest na podstawie zawartej umowy z Gabinetem Weterynaryjnym "GAMWET" Lek. wet. Marian Lakota z siedzibą w Ozimku ul. Krótka 1, 46-040 Ozimek, mającym możliwość świadczenia usług całodobowo w zakresie opieki weterynaryjnej.

2. Dane kontaktowe zakładu leczniczego dla zwierząt, z którym Gmina Turawa posiada zawartą umowę, zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa: www.turawa.pl.

3. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w wyniku których poszkodowane zwierzęta padły, Gmina Turawa zawiadamia podmiot: Zakład Rolniczo - Przemysłowy "FARMUTIL HS", odbierający padłe zwierzęta, który w ramach zawartej z Gminą Turawa umowy, zoobowiązany jest odebrać, przetransportować i unieszkodliwić odpady zwierzęce.

4. Zgłoszenia należy kierować do Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Turawa. Numer telefonu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa: www.turawa.pl.

§ 10. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub zakładzie leczniczym dla zwierząt na zlecenie Urzędu Gminy Turawa.

§ 11. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku dla bezdomnych zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie do 14 dni od daty umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela.

§ 12. 1. W celu zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom gospodarskim, Gmina Turawa współpracuje z gospodarstwami rolnymi w miejscowościach: Węgry, Rzędów i Kadłub Turawski, które zadeklarowały w formie pisemnej współpracę w przedmiocie opieki nad zwierzętami gospodarskimi, mające możliwość zapewnienia bezdomnym zwierzętom gospodarskim należytej opieki.

2. Umieszczenie zwierzęcia w gospodarstwie rolnym odbywać się będzie każdorazowo po konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

3. Dane gospodarstw rolnych, o których mowa w ust. 1, gwarantujące gotowość zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim znajdują się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Turawa.

4. Po umieszczeniu zwierzęcia w gospodarstwie rolnym, które podejmie się opieki nad zwierzętami gospodarskimi, Gmina Turawa podejmie niezwłocznie działania, mające na celu ustalenie właściciela lub znalezienie nowego właściciela zwierzęcia gospodarskiego.

§ 13. Działania edukacjne mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt realizowane będą poprzez:

1) promocję prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt;

2) promowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa;

3) współpracę z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu zwiększenia adopcji bezdomnych zwierząt.

§ 14. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Turawa.

2. Środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 2 Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Turawa na 2015 r. w dziale 900, rozdział 90013 w kwocie 16 000,00.

3. Wydatkowanie środków na realizację Programu nastąpi na podstawie faktur wystawianych zgodnie z zawartymi umowami lub zleceniami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama