Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IX/33/2015 Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238,532) RADA GMINY w ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje:

§ 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 48 000,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące 24 000,00 zł

Wydatki majątkowe 24 000,00 zł

Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 48 000,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące 24 000,00 zł

Wydatki majątkowe 24 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

Dochody budżetu 12 931 573,70 zł

z tego:

Dochody bieżące 11 983 654,68 zł

Dochody majątkowe 947 919,02 zł

Wydatki budżetu 16 128 187,74 zł

z tego:

Wydatki bieżące 11 915 390,94 zł

Wydatki majątkowe 4 212 796,80 zł

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/33/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/33/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe