Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 25 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz.1515) oraz art. 5, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849 j.t. ze zm. z 2014r. M.P. poz. 718, poz. 895, z 2015r. Dz.U. poz. 528, poz. 774, poz. 1045, poz. 1777)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LI/384/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości

,,§ 1 otrzymuje brzmienie:"

§ 1 Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Korfantów:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego praz organizacje pożytku publicznego - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem garaży - 5,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od garaży - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli, z wyjątkiem budowli służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849 j.t. ze zm. 774)

4) od budowli służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków - 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849 j.t. ze zm. 774).".

§ 2.

Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Nr LI/384/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości zastępuje się Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 5.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący


Ryszard Duś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe