reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/77/15 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok i zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa na 2016 r.:

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,50 z ł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli:2% ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody

2) budowle, budynki i grunty stacji wodociągowej

3) drogi wewnętrzne położone na obszarze gminy

4) budowle należące do zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych oraz grunty zajęte przez te budowle

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 4. 1. Traci moc Uchwała Nr XLIII/332/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 17 listopada 2014 r., poz. 2538).

2. Traci moc Uchwała Nr III/14/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2006 r., nr 91, poz. 2671).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Wieczorek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama