reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/104/16 Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Reńska Wieś w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, 1890.), art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Reńska Wieś w 2016 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3. Traci moc uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2015 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś


Krystian Flegel


Załącznik do Uchwały Nr XVII/104/16
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 22 marca 2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

Wprowadzenie

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Reńska Wieś zwany w dalszej części Programem, jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt.

2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w roku 2016 w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek.

3. W Programie określono jedenaście zadań, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zmianami).

4. Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym.

Rozdział 1.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 1. Bezdomnym zwierzętom, po ich odłowieniu, zapewnia się miejsce w schronisku dla zwierząt prowadzone przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Grunwaldzka 6 na podstawie zawartego w dniu 19 września 2011 r. Porozumienia pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle, a Gminą Reńska Wieś (Aneks nr 1/12013 z dnia 05-04-2013r.).

Rozdział 2.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 2. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami gminy Reńska Wieś realizuje się przy współpracy Gminy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

2. Gmina otoczy opieką wolno żyjące koty, pozostawiając je jednocześnie na wolności.
3. Opieka będzie polegać przede wszystkim na dokarmianiu takich kotów w miejscu ich bytowania.

4. Ponadto Gmina w swoich działaniach, w zależności od posiadanych środków finansowych, uwzględni sterylizację i kastrację dojrzałych płciowo osobników, co przyczyni się do ograniczenia populacji tych zwierząt.

5. Zabiegi wykonywać będzie lekarz weterynarii, z którym Gmina podpisze umowę.

6. Skierowania na zabiegi będą wydawane w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy.

Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 3. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami gminy Reńska Wieś podlegają stałemu odławianiu- zgłoszenia od mieszkańców gminy o bezdomnych zwierzętach przyjmuje sekretariat gminy.

3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.

5. Odłowionym zwierzętom będzie zabezpieczone miejsce w schronisku, wyżywienie, opieka weterynaryjna zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

6. Wyłapane zwierzęta umieszczane będą w schronisku dla zwierząt bezdomnych, prowadzonym przez Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu.

7. Zabezpieczenie miejsca w schronisku dla zwierząt będzie podyktowane każdorazowo potrzebą zapewnienia opieki bezdomnemu zwierzęciu, które w danej chwili będzie jej wymagało, kierując się przede wszystkim dobrem zwierząt.

6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego w §8 ust. 1.

7. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom:

a. ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii;

b. pomocy lekarsko-weterynaryjnej;

8. Gmina podpisze umowę na usługę w przedmiocie:

1) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt na terenie stanowiącym własność gminy Reńska Wieś z koniecznością przyjazdu lekarza weterynarii na miejsce zdarzenia.

2) Doraźne użycie aplikatora do uśpienia rannych, zabłąkanych lub agresywnie zachowujących się zwierząt domowych i wolno żyjących.

3) Wykonywanie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych w celu ratowania życia bezdomnych zwierząt, obejmujących:

- udzielenie pierwszej pomocy,

- zbadanie ogólnego stanu zdrowia.

4) Obserwacja w gabinecie bezdomnego zwierzęcia w celu wykonania niezbędnych zabiegów w celu ratowania życia zwierząt.

5) Zagwarantowanie pobytu zwierzętom dzikim uratowanym w Zagrodzie dla Zwierząt.

Rozdział 4.
Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt

§ 4. 1. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.

2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

3. Zabiegi wykonywać będzie lekarz weterynarii, z którym Gmina podpisze umowę. Skierowania na zabiegi będą wydawane w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy.

Rozdział 5.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 5. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych jest realizowane przez Schronisko, poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska, organizację imprez promujących adopcję zwierząt oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych opiekunów z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt.

2. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie Schronisko podejmuje próbę ustalenia dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie zapisanych w bazie danych identyfikujących właściciela oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania zagubionego zwierzęcia.

3. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu 14-dniowej kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko- weterynaryjnych zgodnie z Regulaminem Schroniska.

4. W przypadku, gdy któryś z mieszkańców Gminy zadeklaruje, że przyjmie bezdomne zwierzę do swojego gospodarstwa zanim zostanie ono umieszczone w schronisku, wtedy Gmina pokrywa 100% kosztów związanych z usługą weterynaryjną (odrobaczenie, zaszczepienie). Gmina może również zaproponować jednorazową pomoc, np. zakup budy, kojca lub karmy dla zaadoptowanego zwierzęcia.

5. Adoptować zwierzę może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości.

Rozdział 6.
Usypianie ślepych miotów

§ 6. 1. Można usypiać tylko ślepe mioty.

2. Zabiegi usypania ślepych miotów w celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt Gmina może pokrywać koszty uśpienia ślepych miotów, dla których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli. Zabieg przeprowadza wyłącznie wytypowany lekarz weterynarii na zlecenie Gminy.

Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 7. 1. Wyznaczone gospodarstwo rolne o numerze identyfikacyjnym 026393163 nadanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zlokalizowane jest w miejscowości Mechnica przy ulicy Banatki 22, które zapewni właściwe warunki bytowania i opieki tych zwierząt, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy.

2. Umieszczenie i przebywanie zwierząt w tym gospodarstwie będzie poprzedzone zawarciem umowy z właścicielem gospodarstwa, który wyraził pisemną gotowość przejęcia zwierząt i zapewnienia im opieki.

3. Do wytypowanego gospodarstwa powinny trafić wszystkie zwierzęta gospodarskie, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, na podstawie decyzji wójta.

Rozdział 8.
Znakowanie zwierząt

§ 8. 1. Na wniosek właściciela w celu zapobiegania bezdomności zwierząt dokonuje się oznakowania psa przez wszczepienie chipu lub umieszczenie na obroży metalowej tabliczki z imieniem i nazwiskiem, adres miejsca zamieszkania właściciela i imieniem psa oraz zarejestrowanie psa w prowadzonej przez "4 Łapy Gabinet Weterynaryjny" Magdalena Żuchora z siedzibą przy ul. Fabryczna 8, 47-208 Reńska Wieś w bazie danych o zwierzętach oznakowanych

2. Koszt oznakowania psa pokrywa jego właściciel.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 9. 1. Zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest w ramach zawartej umowy z lekarzem weterynarii Panią Magdaleną Żuchora lekarzem weterynarii, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "4 Łapy Gabinet Weterynaryjny" z siedzibą przy ul. Fabryczna 8, 47-208 Reńska Wieś. oraz Panem Janem Piskoń lekarzem weterynarii, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ,,Gabinet Weterynaryjny Jan Piskoń" z siedzibą przy ul. Opolskiej 30 ,47-100 Strzelcach Opolskich, NIP 7561928068.

Rozdział 10.
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt

W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym, przy współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt:

1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania;

2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;

3) propagowanie adopcji zwierząt domowych;

4) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie w pierwszej kolejności adoptowania, a następnie zakupu zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł;

5) Zadaniem Gminy będzie również zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do propagowania zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.

Dodatkowe informacje o nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt

W myśl nowych przepisów, nie można puszczać psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna chyba, że będzie to na ogrodzonym terenie prywatnym. Policja, lekarz weterynarii i upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej mają prawo odbierania zwierząt osobom, które się nad nimi znęcają. Niedozwolone jest także wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie, utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Właścicielom psów nie wolno trzymać zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub w sposób powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.

Każdy, kto napotka bezdomnego psa lub kota powinien powiadomić o tym fakcie Urząd Gminy lub policję.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza zakaz sprzedawania i kupowania zwierząt domowych na targowiskach i giełdach, a także zakaz prowadzenia targowisk i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych. Ustawa nie dopuszcza możliwości handlu psami i kotami poza miejscami ich chowu lub hodowli, dodatkowo wprowadzono zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, poza hodowlami prowadzonymi pod kuratelą ogólnokrajowych organizacji społecznych (np. Związek Kynologiczny w Polsce).

Zgodnie z nową ustawą, nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. Współdziałać mogą z nią organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Kompetencje dotyczące postępowań egzekucyjno - mandatowych posiada policja.

Rozdział 11.

Środki finansowe oraz sposób wydatkowania tych środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Lp.

Zadanie

Jednostka

wykonująca

Koszt / rok

[zł]

1.

- umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku dla zwierząt

- odławiania bezdomnych zwierząt

Schronisko,

Urząd Gminy

4200,

2.

- opieka nad zwierzętami pozbawionymi tymczasowo opieki

Pomoc sąsiedzka, Społeczni opiekunowie zwierząt

brak nakładów inwestycyjnych

3.

- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Schronisko,

Urząd Gminy

brak nakładów inwestycyjnych

4.

- usypianie ślepych miotów

- sterylizacja i kastracja zwierząt

- znakowanie zwierząt

Lekarz weterynarii

10 000

5.

- umieszczenie zwierzęcia źle traktowanego w gospodarstwie rolnym - koszt leczenia i pobytu

Urząd Gminy

6.

- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Lekarz weterynarii

7.

- edukacja w zakresie ochrony zwierząt

Urząd Gminy

8.

- umieszczenie zwierząt bezdomnych w gospodarstwie domowym,

- usługa weterynaryjna (odrobaczenie, zaszczepienie),

- jednorazowa pomoc - np. zakup budy, kojca lub karmy dla zaadoptowanego zwierzęcia

Urząd Gminy

RAZEM

14 200

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama