| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/307/10 Rady Gminy Bieliny

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzonych w trybie określonym Uchwałą nr XLVI/284/10 Rady Gminy z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieliny, Rada Gminy Bieliny uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Bieliny z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1)Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmin Bieliny.

2)Upoważnia się Wójta Gminy do powołania w drodze zarządzenia Koordynatora Programu Współpracy spośród właściwych merytorycznie pracowników Urzędu Gminy Bieliny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Zgodnie z art.5a ust.4 przywołanej ustawy program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:

1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Władze Gminy Bieliny, kierując się w swych działaniach zasadą pomocniczości, inicjują i wspierają przedsięwzięcia, zwiększające udział mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki społecznej.
Program Współpracy Gminy Bieliny z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku stwarza mieszkańcom Bieliny warunki, do korzystania z zasobów gminy w sposób demokratyczny i otwarty. Wypracowanie płaszczyzny wspólnych działań, umożliwia obywatelom bezpośrednie włączenie się w kreowanie polityki społeczno – gospodarczej Gminy, a tym samym zapewnia zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej zgodnie z jej wolą. Aktywny współudział mieszkańców w kierowaniu Gminą, prowadzi jednocześnie do umacniania odpowiedzialności za swoje otoczenie i przyszłość Gminy.
Wzajemny przepływ informacji i nawiązanie merytorycznej współpracy władz Gminy z przedstawicielami sektora pozarządowego stwarza korzystny klimat prowadzący do obustronnej edukacji i w konsekwencji do poszerzania obszarów współdziałania.
Realizacja zadań publicznych przy współudziale organizacji pozarządowych, jest jednym z elementów efektywnego zarządzania Gminą. Jawny i czytelny system przyznawania dotacji na zlecenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w formie konkursu ofert pozwala, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, jasno zobrazować wydatkowane środki budżetowe. Natomiast udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach opiniujących oferty, stanowi czynnik gwarantujący obywatelską kontrolę nad wydatkowanymi finansami publicznymi. Niniejszy Program stanowi przykład rzetelnego i kompleksowego współdziałania władz samorządowych Gminy Bieliny z organizacjami pozarządowymi. Dominantą, wyznaczającą kierunek długofalowej, wzajemnej współpracy jest dalsze jej poszerzanie, o kolejne obszary współdziałania, co w konsekwencji warunkuje budowę zrębów stabilnego społeczeństwa obywatelskiego.
Lista zagadnień priorytetowych współpracy Gminy Bieliny z organizacjami pozarządowymi jest identyczna jak w latach poprzednich.
Do projektu nie wniesiono negatywnych uwag ze strony organizacji pozarządowych, którym program został przedstawiony podczas konsultacji społecznych. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Bieliny posiada wyłączną kompetencję do przyjęcia w drodze uchwały przedmiotowego Programu Współpracy.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/307/10
Rady Gminy Bieliny
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załączniki do uchwały Nr L-307-10 z 10.11.2010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »