| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 21 lutego 2011r.

w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.9a ust. 15 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.)

Rada Miejska w Zawichoście uchwala

§ 1. 1. Zespół interdyscyplinarny powinien składać się z minimum 8 osób.

2. W skład zespołu wchodzą:

- Przewodniczący;

- Zastępca Przewodniczącego;

- Sekretarz Zespołu;

- Członkowie

§ 2. 1. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Posterunku Policji w Zawichoście

4) Szkół z terenu Gminy Zawichost;

5) Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;

6) Kuratorzy sądowi

Imiennie wskazani przez osoby kierujące tymi jednostkami.

2. Każdy członek zespołu interdyscyplinarnego przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w zespole.

§ 3. Zespół interdyscyplinarny powołany jest na okres 4 lat przez Burmistrza Miasta i Gminy w Zawichoście

§ 4. Szczegółowy zakres prac zespołu w tym kompetencje Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza określony zostanie w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez zespół i zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Zawichoście

§ 5. 1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego jest wybierany na 4 letnią kadencję na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Na wniosek Przewodniczącego podczas pierwszego posiedzenia Zespołu dokonuje się wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarza Zespołu zwykłą większością głosów.

§ 6. 1. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany na podstawie:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu Interdyscyplinarnego;

b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego;

c) uzasadnionego pisemnego wniosku Burmistrza Miasta i Gminy;

Odwołanie następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Odwołanie Zastępcy Zespołu i Sekretarza Zespołu następuje w trybie określonym w pkt. 1.

§ 7. Burmistrz Miasta i Gminy może odwołać członków zespołu interdyscyplinarnego przed upływem kadencji w następujących sytuacjach:

- na wniosek członków zespołu;

- na wniosek jednostki, która wskazała osoby do zespołu;

- na wniosek Przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach;

§ 8. 1. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz.

2. Posiedzenie zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, a gdy jest to niemożliwe Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz.

§ 9. Z każdego posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół przez Sekretarza Zespołu.

§ 10. Posiedzenia zespołu organizowane są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście

§ 11. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta i Gminy sprawozdania z pracy zespołu w terminach:

1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie półroczne;

2) do 31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie roczne;

§ 12. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Zawichoście .

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Art. 6 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa ,że do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w pkt 4 wymienia tworzenie zespołów interdyscyplinarnych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »