| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 roku o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity - Dz. U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266 z   późn. zmianami) Rada Gminy w   Strawczynie   u c h w   a l a   , co następuje:  

§   1.  

Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 – 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


inż.   Stanisław   Zdyb

 


Załącznik do Uchwały Nr XV/120/2012
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 30 marca 2012 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY STRAWCZYN LATA 2012-2017  

Rozdział I.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

1.   Konieczność opracowania wieloletniego programu gospodarowania lokalowym zasobem gminy wynika z   art. 21 ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U   z 2005 r. nr 31, poz. 266).  

2.   Głównym zadaniem polityki mieszkaniowej gminy jest tworzenie warunków efektywnego wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych i   infrastruktury technicznej oraz takie modyfikowanie systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, aby otworzyć szansę zaspokajania tych problemów w   możliwie najkrótszym czasie.  

§   2.  

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmuje w   szczególności:  

1.   Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w   poszczególnych latach, z   podziałem na lokale socjalne i   pozostałe lokale mieszkalne.  

2.   Analizę potrzeb oraz plan remontów i   modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i   lokali, z   podziałem na kolejne lata.  

3.   Zasady polityki czynszowej.  

4.   Sposób i   zasady zarządzania lokalami i   budynkami wchodzącymi w   skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w   zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w   kolejnych latach.  

5.   Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w   kolejnych latach.  

6.   Planowana sprzedaż lokali.  

Rozdział II.
Słownik  

§   3.  

Ilekroć w   załączniku jest mowa o:  

1.   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 21 czerwca 2001 roku o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr. 71 poz. 733 z   późniejszymi zmianami),  

2.   mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to rozumieć lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Strawczyn,  

3.   wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę Strawczyn,  

4.   lokalu - należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a   także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w   dziedzinie kultury i   sztuki; nie jest w   rozumieniu uchwały lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w   szczególności znajdujące się w   budynkach internatów, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w   innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych,  

5.   lokalu socjalnym - należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i   stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5   m 2 , a   w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m 2 , przy czym lokal ten może być o   obniżonym standardzie,  

6.   powierzchni użytkowej lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w   lokalu, a   w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i   gospodarczym potrzebom lokatora, bez powierzchni balkonów, tarasów i   logii, antresoli, szaf i   schowków w   ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i   komórek przeznaczonych do przechowywania opału,  

7.   wartości odtworzeniowej - należy przez to rozumieć stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i   wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1   m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.  

Rozdział III.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w   poszczególnych latach, z   podziałem na lokale socjalne i   pozostałe lokale mieszkalne.  

§   4.  

Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Strawczyn wynosi 649,51 m 2 , tj. 12 lokali. Biorąc pod uwagę takie czynniki jak brak dostatecznej liczby lokali socjalnych (w zasobie jest tylko jeden) oraz środków na realizację inwestycji należy założyć, że wykazane zasoby ulegną nieznacznym zmianom w   ciągu 5   najbliższych lat.  

§   5.  

Szczegółowe zestawienie lokali mieszkalnych wchodzących w   mieszkaniowy zasób Gminy Strawczyn przedstawia się następująco:  

Lp.  

Adres lokalu mieszkalnego  

Powierzchnia użytkowa  

1  

Chełmce, ul. Kościelna 51/1; 26-067 Strawczyn  

67,20 m 2

2  

Chełmce, ul. Kościelna 51/2; 26-067 Strawczyn  

43,90 m 2

3  

Chełmce, ul. Kościelna 51/3; 26-067 Strawczyn  

70,80 m 2

4  

Chełmce, ul. Kościelna 51/4; 26-067 Strawczyn  

61,50 m 2

5  

Chełmce, ul. Kościelna 51/5; 26-067 Strawczyn  

22,00 m 2

6  

Niedźwiedź 56/1, 26-067 Strawczyn  

38,00 m 2

7  

Niedźwiedź 56/2, 26-067 Strawczyn  

53,00 m 2

8  

Promnik, ul. Strażacka 18; 26-067 Strawczyn  

75,69 m 2

9  

Promnik, ul. Strażacka 20; 26-067 Strawczyn  

50,00 m 2

10  

Promnik, ul. Szkolna 10/1; 26-067 Strawczyn  

33,00 m 2

11  

Ruda Strawczyńska 4/2, 26-067 Strawczyn  

70,48 m 2

12  

Ruda Strawczyńska 13, 26-067 Strawczyn  

63,94 m 2

RAZEM  

649,51 m 2

Rozdział IV.
Ocena i   prognoza stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy  

§   6.  

1.   Lokale tworzące mieszkaniowy zasób Gminy mieszczą się w   budynkach, które były wybudowane kilkanaście lat temu i   stan techniczny tych budynków jest zróżnicowany i   zależy od wieku budynków, ich konstrukcji oraz wyposażenia w   instalacje elektryczne i   wodnokanalizacyjne. W   związku z   tym niektóre wymagają poniesienia mniejszych nakładów a   inne nakładów większych.  

2.   Celem Gminy jest nie dopuszczenie do pogorszenia się stanu technicznego budynków, dążenia do podnoszenia standardu lokali, estetyki budynków jako całości i   likwidacji zużycia funkcjonalnego.  

3.   Prace będą prowadzone sukcesywnie a   na obiektach wymagających przeprowadzenia pilnych remontów w   pierwszej kolejności .  

4.   Po analizie stanu technicznego budynków stwierdzono, że należałoby przeprowadzić w   istniejącym zasobie mieszkaniowym gminy remonty bieżące takie jak: wymiana lub naprawa pokryć dachowych, wymiana podłóg, malowanie ścian, wymiana drzwi wejściowych do mieszkań, remont przewodów kominowych oraz instalacji elektrycznej.  

5.   Wszystkie lokale wyposażone są w   instalacje elektryczną, wodociągową i   kanalizacyjną, część z   nich w   centralne ogrzewanie a   niektóre posiadają ogrzewanie piecowe.  

§   7.  

Stan techniczny lokali mieszkalnych wchodzących w   mieszkaniowy zasób Gminy Strawczyn przedstawia się następujco:  

 

Lp.  

Adres lokalu mieszkalnego  

Rok budowy  

Wyposażenie w   instalacje  

Ogólny stan techniczny  

elektryczna  

wodociągowa  

ciepła w.u.  

kanalizacyjna  

centralne  

ogrzewanie  

1  

Chełmce,  

ul. Kościelna 51/1  

1991  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

dobry  

2  

Chełmce,  

ul. Kościelna 51/2  

1991  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

dobry  

3  

Chełmce,  

ul. Kościelna 51/3  

1991  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

dobry  

4  

Chełmce,  

ul. Kościelna 51/4  

1991  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

dobry  

5  

Chełmce,  

ul. Kościelna 51/5  

1991  

TAK  

TAK  

NIE  

TAK  

TAK  

dobry  

6  

Niedźwiedź 56/1  

1987  

TAK  

TAK  

NIE  

TAK  

TAK  

do remontu  

7  

Niedźwiedź 56/2  

1987  

TAK  

TAK  

NIE  

TAK  

TAK  

do remontu  

8  

Promnik,  

ul. Strażacka 18  

1982  

TAK  

TAK  

NIE  

TAK  

NIE  

do remontu  

9  

Promnik,  

ul. Strażacka 20  

1960  

TAK  

TAK  

NIE  

TAK  

NIE  

do remontu  

10  

Promnik,  

ul. Szkolna 10/1  

1966  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

dobry  

11  

Ruda Strawczyńska 4/2  

1939  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

do remontu  

12  

Ruda Strawczyńska 13  

1956  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

do remontu  

Rozdział V.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i   modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i   lokali z   podziałem na kolejne lata.  

§   8.  

Potrzeby remontowe budynków i   lokali mieszkalnych wynikają z   konieczności:  

1.   utrzymania stanu technicznego budynku na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i   mienia w   okresie jego użytkowania,  

2.   ochrony zdrowia i   życia ludzi w   pomieszczeniach budynku,  

3.   zapewnienia użytkowania budynku i   znajdujących się w   nim pomieszczeń oraz urządzeń związanych z   budynkiem zgodnie z   przeznaczeniem, a   w szczególności zapewnienie warunków umożliwiających zaopatrzenie w   wodę, gaz, energię cieplną, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, usuwanie odpadów stałych oraz ochronę przeciwpożarową,  

4.   utrzymania wymaganego stanu technicznego budynku i   racjonalizacji wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej i   wody.  

§   9.  

1.   Zakłada się, że przy planowaniu remontów i   modernizacji wykorzystane zostaną wyniki okresowych przeglądów budynków, przeprowadzonych w   zakresie wymaganym przez art. 62 ustawy z   dnia 7   lipca 1994r. Prawo budowlane.  

2.   W ramach programu remontowego należy w   pierwszej kolejności zrealizować następujący rzeczowy zakres robót:  

1)   remonty dachów i   rynien oraz roboty termoizolacyjne elewacji budynków;  

2)   roboty zduńskie  

3)   izolacje poziome  

4)   stolarka okien i   drzwi  

5)   remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej  

3.   Ze względu na to, że nie ma możliwości szybkiego nadrobienia wszystkich narosłych przez wiele lat zaległości remontowych, koniecznym jest ustalenie priorytetów wynikających z   wymogów bezpieczeństwa dla ludzi i   mienia oraz wykluczających powstawanie stanów świadczących o   niegospodarności właściciela zasobu mieszkaniowego. Należą do nich przede wszystkim termomodernizacja budynków oraz wymiana pokryć dachowych.  

4.   Niektóre z   robót remontowych należących do obowiązków właściciela – podnoszące standard mieszkań – można powierzyć najemcom w   zamian za rozliczenie kosztów ulepszenia w   ramach czynszu lub przy sprzedaży mieszkania, przy zachowaniu zasady, że koszt rozliczanych w   ten sposób robót będzie niższy niż w   przypadku zlecenia ich przez właściciela oraz przy zapewnieniu nadzoru właścicielskiego podczas odbioru robót.  

Rozdział VI.
Zasady polityki czynszowej oraz sposób i   zasady zarządzania lokalami i   budynkami wchodzącymi w   skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w   zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w   kolejnych latach.  

§   10.  

1.   Czynsz za lokale mieszkalne i   socjalne opłacają najemcy tych lokali.  

2.   Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania opłat związanych z   eksploatacją mieszkania i   opłat niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawę do lokalu energii, wody oraz odbiór nieczystości płynnych i   stałych w   przypadkach, gdy korzystający z   lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z   dostawcą mediów lub usług.  

3.   Czynsz najmu podlega corocznej waloryzacji w   oparciu o   średnioroczny wskaźnik cen towarów i   usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS. Waloryzacja obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, w   którym dokonano ogłoszenia. Waloryzacja czynszu nie wymaga aneksu do umowy najmu.  

4.   Podwyższenie czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i   lokali socjalnych w   mieszkaniowym zasobie gminy powinno być dokonywane raz w   roku nie częściej jednak niż co 6   miesięcy,  

5.   Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.  

6.   Obniżenie czynszu może następować tylko na zasadach określonych w   art. 7   pkt. 2   – 11 powołanej w   § 3   ust. 1   ustawy.  

§   11.  

1.   Wysokość stawek podstawowych czynszu za lokale, o   których mowa w   § 10 ust. 1   ustala Wójt Gminy Strawczyn w   formie zarządzenia.  

2.   Zakłada się wprowadzenie podwyżek stawek czynszu w   skali umożliwiającej stopniowe dochodzenie do czynszu wynoszącego w   stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Skala podwyżek musi być jednak zgodna z   uprawnieniami wynikającymi z   art. 9   ust. 3   powołanej w   § 3   ustawy o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego.  

3.   Czynsz najmu za 1m 2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy ustala się na podstawie stawki bazowej za 1m 2 powierzchni użytkowej, z   uwzględnieniem czynników podwyższających i   obniżających stawkę.  

4.   Ustala się czynniki podwyższające i   obniżające stawkę czynszu, o   której mowa w   ust. 1   według następujących kryteriów:  

1)   Czynniki podwyższające:  

 

a)  

za energię cieplną dostarczoną do lokalu  

5%  

b)  

za instalację wodociągową  

5%  

c)  

za instalację kanalizacyjną  

5%  

d)  

za ciepłą wodę dostarczaną do lokalu  

5%  

e)  

za budynek po termomodernizacji lub generalnym remoncie  

5%  

f)  

lokal na parterze budynku  

2%  

g)  

lokal z   pomieszczeniami przynależnymi  

2%  

2)   Czynniki obniżające:  

 

a)  

lokal bez instalacji wodociągowej  

do 25%  

b)  

lokal bez łazienki lub bez wc  

5%  

c)  

lokal bez łazienki  

5%  

d)  

Wysokość kondygnacji mniejsza, niż 2,50m  

5%  

e)  

Stan stolarki okiennej i   drzwiowej, instalacji elektrycznej i   wodociągowej  

5%  

3)   Wysokość wskaźnika wzrostu lub obniżki stawki może być zmieniona przez Wójta Gminy Strawczyn, nie częściej jednak, niż jeden raz w   roku.  

§   12.  

1.   Stawka czynszu za lokale socjalne nie może być wyższa niż połowa stawki najniższego czynszu obowiązującego w   mieszkaniowym zasobie gminy.  

2.   Czynniki podwyższające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.  

§   13.  

1.   Przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w   lokalu według kryteriów określonych w   art. 2   ust. 1   pkt 7   ustawy, o   której mowa w   § 3   ust. 1.  

2.   Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się zgodnie z   zasadami określonymi w   art. 2   ust. 2   ustawy wymienionej w   § 3   ust. 1.  

§   14.  

1.   W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeżeli dokonał w   lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu zgodnie z   § 11 ust. 4   pkt 1.  

2.   W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z   przyczyn leżących po stronie wynajmującego, czynsz najmu obniża się zgodnie z   § 11 ust. 4   pkt 2.  

3.   Przed zmianą umowy najmu zmieniającą wysokość czynszu ze względu na okoliczności wymienione w   § 11 ust. 4, należy sporządzić protokół stwierdzający fakt powstania czynników mających wpływ na wysokość stawki czynszu.  

§   15.  

Lokale wchodzące w   skład mieszkaniowego zasobu gminy, przeznaczone są do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkujących na terenie gminy co najmniej 5   lat.  

Rozdział VII.
Tryb zawierania umów najmu lokalu lub lokalu socjalnego  

§   16.  

Czynności prawne w   imieniu wynajmującego wykonuje Wójt Gminy lub inna upoważniona przez niego osoba.  

§   17.  

1.   Sposób i   zasady zarządzania lokalami w   budynkach wchodzących w   skład zasobu gminy powinny zapewnić:  

1)   efektywne i   sprawne zarządzanie,  

2)   poprawę standardu zasobu mieszkaniowego,  

3)   poprawę jakości obsługi administracyjnej najemców,  

4)   ograniczenie wzrostu kosztów utrzymania.  

2.   Należy dążyć do poprawy warunków zamieszkania najemcy lokalu w   zasobach mieszkaniowych gminy, polega w   szczególności na dostarczeniu lokalu o:  

1)   większej powierzchni użytkowej,  

2)   wyższym standardzie.  

Rozdział VIII.
Zamiana lokali  

§   18.  

1.   Najemcy lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą dokonywać pomiędzy sobą zamiany zajmowanych lokali po uzyskaniu zgody Wójta Gminy.  

2.   Wójt Gminy Strawczyn odmówi zgody na dokonanie zamiany w   przypadku, gdy:  

1)   którakolwiek ze stron ubiegających się o   zamianę nie posiada tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,  

2)   którakolwiek z   osób ubiegających się o   zamianę zalega z   zapłatą należnego czynszu i   innych opłat eksploatacyjnych, chyba że zawarto porozumienie odnośnie jego zapłaty potwierdzone przez wynajmującego,  

3)   w wyniku zamiany w   którymkolwiek lokalu doszłoby do przegęszczenia (minimum 5   m 2 na osobę).  

Rozdział IX.
Zarządzanie  

§   19.  

1.   Sposób i   zasady zarządzania lokalami w   budynkach wchodzących w   skład zasobu gminy powinny zapewnić:  

1)   efektywne i   sprawne zarządzanie,  

2)   poprawę standardu zasobu mieszkaniowego,  

3)   poprawę jakości obsługi administracyjnej najemców,  

4)   ograniczenie wzrostu kosztów utrzymania.  

2.   Należy dążyć do poprawy warunków zamieszkania najemcy lokalu w   zasobach mieszkaniowych gminy, polegający w   szczególności na dostarczeniu lokalu o:  

1)   większej powierzchni użytkowej,  

2)   wyższym standardzie.  

Rozdział X.
Lokale socjalne  

§   20.  

1.   Lokale socjalne z   mieszkaniowego zasobu gminy wyznacza, a   także sporządza ich listę Wójt Gminy.  

2.   Lokal socjalny może być ponownie zakwalifikowany jako lokal opisany w   § 2   pkt 4   po podwyższeniu jego standardu.  

§   21.  

Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres do 2   lat.  

§   22.  

Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w   gminnym zasobie mieszkaniowym.  

§   23.  

Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z   osobami, które:  

1.   nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia Sądu;  

2.   zostały pozbawione lokalu w   wyniku zdarzeń losowych;  

3.   nie mają tytułu prawnego do lokalu i   których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w   okresie trzech miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie na listę przydziału lokalu socjalnego nie przekracza:  

1)   75 % najniższej emerytury dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,  

2)   50 % najniższej emerytury dla wieloosobowego gospodarstwa domowego.  

§   24.  

1.   Po upływie okresu, na jaki była zawarta umowa najmu lokalu socjalnego, zawiera się kolejną umowę, pod warunkiem, że miesięczny dochód w   gospodarstwie domowym nie przekracza progów określonych w   § 23 ust. 3.  

2.   Wynajmujący może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i   może używać tego lokalu.  

3.   Wynajmujący może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego z   zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli dochody gospodarstwa domowego wzrosły ponad określone w   § 23.  

Rozdział XI.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w   kolejnych latach  

§   25.  

Jako źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej Rada Gminy uznaje:  

1.   wpływy z   czynszów za lokale mieszkalne,  

2.   dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z   dochodów własnych Urzędu Gminy,  

3.   pożyczki na prace termoizolacyjne, np.: WFOŚiGW,  

4.   ewentualne wpływy za lokale użytkowe,  

5.   środki unijne,  

6.   inne środki.  

Rozdział XII.
Planowana sprzedaż lokali  

§   26.  

1.   W okresie objętym planem przewiduje się sprzedaż lokali będących własnością gminy, lecz w   niewielkim zakresie. W   razie ewentualnej planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych w   kolejnych latach należy brać pod uwagę:  

1)   wielkość zasobu, który może być objęty,  

2)   ocenę dotychczasowej sprzedaży  

3)   zapisy ustawy o   ochronie praw lokatorów umożliwiające wypowiadanie umów najmu lokatorom oraz ustawy o   gospodarce nieruchomościami,  

4)   działania zmierzające do poprawy wykorzystania zasobu mieszkaniowego gminy.  

2.   Istotnym elementem zarządzania zasobem mieszkaniowym jest określenie obowiązków zarówno właściciela jak i   najemcy.  

3.   Zabezpieczenie realizacji obowiązków przez strony najmu może stanowić kaucja pobierana przy zawarciu umowy najmu.  

4.   W przypadku powstania zaległości z   opłatami z   tytułu czynszu najmu należy:  

1)   reagować już po pierwszym sygnale pojawienia się zaległości (rozmowa z   najemcą),  

2)   proponować pomoc w   staraniu się o   dodatek mieszkaniowy,  

3)   niezwłocznie wypowiedzieć umowę najmu, z   zachowaniem przepisów ustawy o   ochronie praw lokatorów, gdy wszelkie działania zawiodą,  

4)   egzekwować należności wraz z   pozwami o   eksmisję na drodze postępowania sądowego.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »