| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/175/2013 Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Waśniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), Rada Gminy w Waśniowie uchwala co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1. Prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiot obejmuje opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

2. Posiadać specjalistyczne pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

3. Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym.

4. Oznakować pojazdy w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiadać czysty i estetyczny wygląd.

5. Posiadać bazę transportową zapewniającą możliwość garażowania, mycia i dezynfekcji pojazdów po zakończeniu pracy lub posiadać umowę z uprawnionym podmiotem świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji w przypadku braku możliwości przeprowadzenia tych czynności na terenie własnej bazy transportowej.

6. Pojazdy wykorzystywane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być myte po zakończeniu pracy, a część spustowa winna być odkażona po dokonaniu opróżnienia zbiornika.

7. Prowadzić działalność w sposób niepowodujący zanieczyszczenia miejsc opróżniania zbiorników i tras przejazdu.

8. Posiadać zawartą umowę na odbiór ścieków przez stację zlewną.

§ 2. Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić ciągłość świadczonych usług, o których mowa w § 1 w przypadku unieruchomienia (awaria, wypadek i inne) własnego sprzętu specjalistycznego.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie obowiązany jest załączyć do wniosku wzór umowy na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, która zawierana będzie z właścicielami nieruchomości.

§ 4. Spełnianie przez przedsiębiorcę powyższych wymagać powinno zostać poświadczone następującymi  dokumentami:

1. Dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podanie numeru NIP, a dla pozostałych odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2. tytuł prawny do posiadanych środków transportu, o których mowa w § 1 pkt 2, w przypadku, gdy ubiegający się o zezwolenie nie jest ich właścicielem wpisanym w dowodzie rejestracyjnym,

3. dowód rejestracyjny pojazdu wykorzystywanego do świadczenia usług,

4. umowa na odbiór ścieków przez stację zlewną lub promesa zawarcia takiej umowy po uzyskaniu zezwolenia,

5. umowa z uprawnionym podmiotem świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów, których kserokopie należy załączyć do wniosku o zezwolenie (oryginały do wglądu).

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/188/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Waśniowie


Mirosław Chamera

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »