| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/170/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1   i art. 42 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055; z   2007 r. Nr 173 poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 92, poz. 753; z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 86 Statutu Powiatu Włoszczowskiego ustanowionego uchwałą Nr II/12/02 Rady Powiatu Włoszczowskiego z   dnia 13 grudnia 2002 r. (t. j. - Dz. Urz. Woj. Św. z   2013 r. poz. 1540) Rada Powiatu u   c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   Do Statutu Powiatu Włoszczowskiego ustanowionego uchwałą Nr II/12/02 Rady Powiatu Włoszczowskiego z   dnia 13 grudnia 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 20 pkt 8   litera „a” otrzymuje brzmienie:  

a) zasad nabycia, zbycia i   obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o   ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej; uchwała Rady Powiatu jest wymagana również w   przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3   lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Powiatu, ;

2) w § 20 dotychczasowy punkt 16 oznacza się jako 17 i   dodaje się punkt 16 w   brzmieniu:  

16) podejmowanie uchwał w   sprawach herbu powiatu i   flagi powiatu, ;

3) w § 78 ust. 2   pkt 7   otrzymuje brzmienie:  

7) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego we Włoszczowie .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Jarosław   Ratusznik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »