| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/82/15 Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 20 kwietnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szerzawy

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Rada Gminy w Pawłowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Szerzawy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/25/90 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 07 grudnia 1990r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Więcław


Załącznik do Uchwały Nr VIII/82/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.


STATUT SOŁECTWA

Rozdział 1.
Nazwa i teren działania

§ 1. 1. Lokalną wspólnotę samorządową Sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

2. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Szerzawy o powierzchni 687ha.

3. Obszar sołectwa Szerzawy przedstawia mapka stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 2. Sołectwo Szerzawy jest jednostką pomocniczą Gminy Pawłów. Mieszkańcy Sołectwa wspólnie z mieszkańcami innych jednostek pomocniczych tworzą wspólnotę samorządową Gminy Pawłów.

1. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- Statutu Gminy Pawłów

- niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania

§ 3. 1. Organami Sołectwa są:

a. Zebranie Wiejskie,

b. Sołtys.

2. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.

3. Sołtys jest organem wykonawczym.

4. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.

§ 4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 20 i § 27 niniejszego Statutu.

§ 5. 1. Do zadań Sołectwa należy:

a. udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych dotyczących Sołectwa,

b. kształtowanie zasad współżycia społecznego,

c. organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,

d. tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

2. Sołectwu można powierzyć zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy na zasadach określonych w uchwałach Rady Gminy: O zasadach zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości gruntowych i W sprawie gospodarowania nieruchomościami Gminy Pawłów, niniejszym Statucie oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6. Zadania określone w § 5 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1. Podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,

2. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących Sołectwa,

3. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,

4. Występowanie z wnioskami do Rady Gminy lub Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,

5. Współpracę z radnymi,

6. Ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 7. Zebranie Wiejskie może wydawać opinie, w części dotyczącej Sołectwa, do przedstawianych przez Radę Gminy do konsultacji projektów uchwał w sprawach:

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego,

2. Projektu budżetu,

3. Przepisów prawa miejscowego,

4. Innych uchwał Rady Gminy.

5. wybór oraz odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;

6. uchwalenie planu finansowo - rzeczowego w ramach środków przewidzianych w projekcie budżetu gminy na dany rok przedstawionego przez Sołtysa;

7. ocena sprawozdań Sołtysa z wykonania planu finansowo - rzeczowego;

8. podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kierowanie wniosków do organów gminy, w szczególności w sprawach kultury, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku;

9. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

- wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesu mieszkańców sprawach, a w szczególności:

- projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego Sołectwa i ich realizacji,

- planów odnowy sołectwa,

- inicjowanie sposobu wykorzystywania obiektów użyteczności publicznej na terenie Sołectwa.

- występowanie z wnioskiem do organów gminy w sprawie zmiany statutu sołectwa.

- występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej.

- wnioskowanie o przeznaczenie środków budżetowych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

- ustalanie zasad współdziałania z innymi sołectwami w celu realizacji wspólnych działań

§ 8. 1. Uchwały i protokoły Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy oraz przewodniczącemu Rady Gminy w terminie 7 dni.

2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy, załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

§ 9. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać współpracę z innymi sołectwami, zawierać porozumienie określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań.

Rozdział 3.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 10. 1. Mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Wójta.

2. Działalność w organach Sołectwa ma charakter społeczny. Rada Gminy w odrębnych uchwałach określa zasady, na jakich Sołtysowi przysługiwać będzie dieta.

§ 11. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

1. zwoływanie zebrań wiejskich,

2. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

3. działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy Wójta,

4. bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu

5. wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie,

6. reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta,

7. uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta,

8. wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej

9. potwierdzania wykonania usług w Sołectwie na rzecz Gminy, na podstawie umów sprzedaży, dostawy, o dzieło, zlecenia i innych, w tym również zgłaszanie zastrzeżeń do ich wykonania

10. wskazywanie zadań przewidzianych do wykonania w Sołectwie do wysokości przeznaczonych w budżecie Gminy środków finansowych będących do dyspozycji Sołectwa.

11. informowanie mieszkańców Sołectwa o zarządzeniach wójta, w szczególności zawierających przepisy prawa miejscowego, jak również komunikatów, obwieszczeń i innych informacji. Odbywa się ono poprzez wywieszenie dostarczonych Sołtysowi materiałów na tablicach ogłoszeń lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób.

12. zgłaszanie kierownikom odpowiednich jednostek organizacyjnych Gminy:

a. spostrzeżonych lub zgłoszonych zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej (awarie wodociągów, kanalizacji, oświetlenia ulicznego, urządzeń melioracyjnych, itp.),

b. spostrzeżonych lub zgłoszonych przypadków naruszenia przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie, o gospodarce odpadami oraz o ochronie przyrody i krajobrazu,

c. faktów nierzetelnego wykonania zadań publicznych powierzonych przez Gminę podmiotom gospodarczym na podstawie umów,

d. innych nieprawidłowości skutkujących powstaniem szkód w majątku Gminy lub narażeniem na uszczerbek jej interesu.

13. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informacje o swojej działalności.

14. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje nowo wybranemu sołtysowi, w formie protokołu zdawczo - odbiorczego dokumentację oraz mienie ruchome użytkowane przez Sołectwo w terminie 30 dni od dnia wyboru.

§ 12. 1. Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Gminy na zasadach określonych w Regulaminie Rady Gminy.

2. Przewodniczący rady gminy zawiadamia sołtysa o terminie sesji Rady Gminy na zasadach określonych dla radnych rady gminy.

§ 13. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką. Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób. Liczbę członków ustala Zebranie Wiejskie.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Działalność Rady Sołeckiej ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Sołecka ustala sposób powiadamiania jej członków o posiedzeniach.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i przewodniczy im Sołtys. Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeb.

5. Rada Sołecka w szczególności:

a. opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranych,

b. opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.

c. Występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu,

d. wspiera Sołtysa przy wykonywaniu uchwał Zebrania Wiejskiego,

e. może wydawać opinie w sprawach udziału Sołectwa w postępowaniu administracyjnym,

f. współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,

g. wspomaga Sołtysa przy opracowaniu propozycji do projektu budżetu Gminy.

h. ustalanie propozycji i wniosków do projektu budżetu Gminy na każdy rok budżetowy i przekazanie ich wójtowi.

6. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa informacje o działalności Rady Sołeckiej.

7. Radny gminy, który został wybrany w okręgu obejmującym sołectwo powinien być zapraszany na posiedzenia Rady Sołeckiej.

Rozdział 4.
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał.

§ 14. Zebranie Wiejskie zwołuje :

1. Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.

2. Sołtys z inicjatywy Rady Sołeckiej lub radnego, który został wybrany w okręgu wyborczym obejmującym sołectwo.

3. Wójt.

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego wraz z planowanym porządkiem organ zwołujący podaje do wiadomości publicznej przez ogłoszenie pisemne na tablicach ogłoszeń oraz na stronach BIP Urzędu Gminy w Pawłowie, co najmniej 7 dni przed jego terminem.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek 10% mieszkańców, Rady Sołeckiej lub Wójta winno odbyć się do 14 dni od daty złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

4. Termin Zebrania Wiejskiego zwołanego z inicjatywy mieszkańców lub Rady Sołeckiej wraz z planowanym porządkiem obrad sołtys podaje do wiadomości Wójta oraz do Biura Rady Gminy, co najmniej 7 dni przed jego terminem.

§ 16. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego są jawne.

2. Prawo uczestnictwa w głosowaniach, prawo zgłaszania wniosków oraz czynne i bierne prawo wyborcze na Zebraniach Wiejskich mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, mający stałe zamieszkanie na jego terenie i posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

3. Zebrania Wiejskie podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów.

§ 17. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni.

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys lub przedstawiciel wnioskodawcy i przewodniczy jego obradom.

3. Zebranie Wiejskie może dokonać wyboru nowego przewodniczącego.

4. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa lub przedstawiciela wnioskodawcy.

5. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać:

- datę, miejsce i godzinę zebrania

- liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu

- nazwiska osób zaproszonych na Zebranie

- zatwierdzony porządek obrad

- sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania

- przebieg obrad i sformułowanie zgłoszonych i uchwalonych wniosków

- podjęte na Zebraniu uchwały

- podpis prowadzącego Zebrania i protokolanta.

§ 18. W celu udzielania Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań wójt może wyznaczyć poszczególnych pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.

§ 19. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 24.

Rozdział 5.
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zarządza wójt na termin przypadający nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Gminy. W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego. Jeżeli na terenie

sołectwa znajduje się lokal publiczny Zebranie Wiejskie obywa się w tym lokalu.

2. Zarządzenie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

3. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w trakcie wyborów uzupełniających kończy się z końcem trwającej kadencji tych organów.

§ 21. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 10% uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

3. Ustalające termin zebrania wiejskiego wójt podaje w jednym obwieszczeniu pierwszy termin i godzinę zebrania a także drugi termin i godzinę jeżeli w pierwszym wyznaczonym terminie w zebraniu nie będzie brało udział co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania.

4. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, wymaga obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 22. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań komisji należy:

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

- przygotowanie kart do głosowania

- przeprowadzenie głosowania,

- ustalenie wyników wyborów

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów

- ogłoszenie wyników wyborów.

3. Obsługę techniczną tj. dostarczenie niezbędnego wyposażenia lokalu oraz wyposażenie w niezbędne materiały, w tym przede wszystkim w karty do głosowania i spisy wyborców zabezpieczy Wójt. Wybory przeprowadza się przy pomocy kart do głosowania, które zostaną ostemplowane pieczątką "Urząd Gminy w Pawłowie".

4. Komisja skrutacyjna sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania-odrębnie z głosowania na Sołtysa i odrębnie z głosowania na członków Rady Sołeckiej. Wzory protokołów określi Wójt Gminy. W protokole należy wymienić ;

- liczbę osób uprawnionych do głosowania

- liczbę wyborców ,którym wydano karty do głosowania.

- liczbę głosów nieważnych

- liczbę głosów ważnych

- liczbę nie wykorzystanych kart do głosowania.

5. Odbiór karty do głosowania kwitowany jest przez wyborcę na spisie wyborców.

6. Protokół z głosowania podpisują członkowie komisji obecni przy jego sporządzaniu oraz przewodniczący zebrania. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Komisja Skrutacyjna przekazuje jeden egzemplarz protokołu a także oddane głosy i niewykorzystane karty do głosowania Wójtowi Gminy oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów.

7. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania dołącza się do protokołu z zebrania wiejskiego

§ 23. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Jeżeli zgłoszony kandydat jest nieobecny na zebraniu osoba zgłaszająca jest zobowiązana do przedstawić jego pisemną zgodę

na kandydowanie.

§ 24. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 25. 1. Za wybranego uważa się tego kandydata który uzyskał największa liczbę ważnych głosów.

2. Jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat głosowanie przeprowadza się. Kandydat zostaje wybrany sołtysem jeżeli uzyskał więcej głosów "za" niż głosów "przeciwko".

3. Jeżeli kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów głosowanie powtarza się.

4. Kwestie proceduralne nie ujęte w statucie ustala Zebranie Wiejskie.

§ 26. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnych głosów.

§ 27. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.

2. Osoby, o których mowa w ustępie 1, powinny być zawiadomione w trybie kodeksu postępowania administracyjnego o terminie zebrania, w porządku którego wprowadzony jest punkt dotyczący odwołania.

3. Osoby, o których mowa w ustępie 1 mają dodatkowo prawo do wypowiedzi bezpośrednio przed głosowaniem, którego celem jest odwołanie ze stanowiska.

4. Zebranie Wiejskie, w porządku którego jest punkt dotyczący odwołania osób wymienionych w ustępie 1 zwoływane jest na wniosek 10% mieszkańców Sołectwa w takim samym trybie jak zebranie do wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

5. Zebranie w porządku którego jest punkt dotyczący odwołania osób wymienionych w ustępie 1 jest ważne jeżeli w zebraniu bieże udział nie mniej niż 30% osób uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców Sołectwa.

6. Uchwała zebrania dotycząca odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej podejmowana jest bezwzględną większością głosów.

§ 28. 1. Po złożeniu rezygnacji, lub odwołania Sołtysa z funkcji wójt gminy zarządza wybory uzupełniające.

2. Do chwili wyboru nowego Sołtysa, funkcje tę sprawuje dotychczasowy Sołtys, a w razie niewyrażenia przez niego zgody, najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.

§ 29. 1. W przypadku rezygnacji, utraty prawa wybieralności lub odwołania członka Rady Sołeckiej w skład Rady wchodzi kandydat, który w wyborach kolejno otrzymał największą liczbę głosów.

2. W przypadku braku takiej osoby, wybory uzupełniające przeprowadza Zebranie Wiejskie na zasadach określonych w § 22-26 niniejszego statutu.

3. Przepis ust.2 stosuje się również w przypadku, gdy osoba (osoby) wymienione w ust.1 nie wyrażają zgody na objęcie funkcji członka Rady Sołeckiej.

4. Jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

Rozdział 6.
Zasady korzystania z mienia komunalnego.

§ 30. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Gminę na zasadach określonych w Statucie Sołectwa oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.

§ 31. 1. Na wniosek Zebrania Wiejskiego Wójt może przekazać Sołectwu do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy.

2. Przekazanie mienia następuje protokolarnie przez Wójta.

3. Wniosek Sołectwa o przekazanie mienia jest skierowany do Wójta wraz z uzasadnieniem celowości i zasadności przekazania.

4. Wniosek wraz z opinią o przekazaniu mienia Wójt przekazuje Radzie Gminy oraz Sołtysowi. Od negatywnej opinii Zebraniu Wiejskiemu przysługuje odwołanie do Rady Gminy w terminie 30 dni od daty otrzymania opinii Wójta.

5. Przekazanie mienia może nastąpić na czas określony we wniosku lub w przypadku braku terminu na czas nieokreślony.

§ 32. Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.

§ 33. Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu należy do Sołtysa.

§ 34.

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.

3. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza corocznie Rada Gminy odrębną uchwałą.

4. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa

5. Zasady przekazywania środków budżetowych nie objętych funduszem sołeckim na realizację zadań przez Sołectwo określa odrębna uchwała.

§ 35. 1. Organy Sołectwa samodzielnie decydują o sposobie wykorzystania przekazanego mienia.

2. Wójt może cofnąć prawo do korzystania z nieruchomości Sołectwu wyłącznie w przypadku:

a. wykorzystania nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem określonym w Zarządzeniu Wójta o przekazaniu nieruchomości,

b. jeżeli sposób korzystania z nieruchomości pogarsza stan środowiska naturalnego,

c. jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego nastąpią zmiany, które w znaczny sposób ograniczą dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości,

d. jeżeli sposób korzystania z nieruchomości naraża na uciążliwości korzystania z nieruchomości sąsiednich,

e. jeżeli uzyskiwane przez Sołectwo dochody z nieruchomości są niewspółmiernie niskie do jej wartości lub kosztów jej utrzymania

3. W przypadku przekazania Sołectwu składników mienia komunalnego do gospodarowania, jego przeznaczenie, zasady rozliczeń między Gminą, a Sołectwem każdorazowo określa Zarządzenie Wójta oraz protokół zdawczo-odbiorczy.

Rozdział 7.
Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa

§ 36. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryterium celowości, rzetelności, gospodarności.

3. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy przy pomocy Komisji Rewizyjnej oraz Wójt gminy,

4. Kontroli podlega w szczególności:

a. badanie zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez Zebranie Wiejskie,

b. realizacja uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,

c. wywiązywanie się z zadań ustawowych i statutowych Sołectwa,

d. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołectwa,

e. rozpatrywanie skarg na działalność organów Sołectwa

f. gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu w zarządzanie oraz celowość dysponowania środkami uzyskanymi z tego tytułu.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe.

§ 37. 1. Sołectwo ma prawo używać pieczątek o treści :

- "Rada Sołecka wsi Szerzawy"

- "Sołtys wsi Szerzawy"

2. Siedziba Sołtysa jest oznaczona na zewnątrz tablicą urzędową o treści: "Sołtys".

§ 38. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy na zasadach przyjętych dla uchwalenia statutu.


infoRgrafika


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U

z 2013 r, poz 594 ze zm. ) do kompetencji Rady Gminy należy nadawanie gminnym

jednostkom pomocniczym statutów po przeprowadzeniu konsultacji.

Obowiązujący dotychczas statut sołectwa uchwalony uchwałą nr IX/25/90 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 7 grudnia 1990 r wymagał doprecyzowania niektórych jego postanowień, bądź uregulowania spraw do tej pory nieunormowanych w sposób

wyczerpujący . Celowym jest zatem nadanie sołectwu nowego statutu.

Rada Gminy podjęła 04.07.2005 uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji

społecznych na terenie gminy Pawłów, której zmiany dokonano w lutym 2015r. Konsultacje dotyczące statutu przeprowadzono na zebraniach wiejskich. W tym okresie projekt statutu był udostępniony w biurze obsługi Rady Gminy, u sołtysa oraz na stronie internetowej urzędu celem zapoznania się z nim przez mieszkańców sołectwa. W okresie konsultacji wpłynęły 2 wnioski, które wzięto pod uwagę przy ustalaniu ostatecznego projektu uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »