| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/88/10 Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 27 października 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/133/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2009 r. Nr 8, poz. 165 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)załącznik nr 4 "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)załącznik nr 8 "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3)załącznik nr 12 "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/88/10
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

ZN-1B zał. Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/88/10
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik2.doc

ZR-1B zał. Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/88/10
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

ZL-1B zał. Nr 3


Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

W myśl art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy deklaracji i informacji, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Zmiany w załącznikach ZN-1/B, ZR-1/B i ZL-1/B podyktowane zostały zmianami treści art. 7 ust. 2 pkt 3 i pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 12 ust. 2 pkt 3 i pkt 5 ustawy o podatku rolnym i art. 7 ust. 2 pkt 3 i pkt 5 ustawy o podatku leśnym wprowadzonymi ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620).

Powyższe zmiany zaktualizowały dotychczas obowiązujące formularze.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »