reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/241/2010 Rady Gminy Fabianki

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa:

1) zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Fabianki lub jej jednostkom podległym, polegających na umorzeniu należności w całości lub w części, odroczeniu terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożeniu na raty płatności całości lub części należności, wobec dłużników, którymi są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "dłużnikami",

2) postanowienia dotyczące stosowania umorzenia należności mających charakter cywilnoprawny z urzędu

3) warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,

4) organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. 1. Uprawniony organ lub osoba na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może udzielić ulgi w spłacie należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny przypadającej Gminie Fabianki lub jednostkom jej podległym w formie przewidzianej w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę dłużnika,

2) kwotę zadłużenia,

3) przyczyny ubiegania się o ulgę w spłacie należności,

4) w przypadku wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty - proponowane terminy oraz kwoty spłaty zadłużenia,

5) informacje o stanie majątkowym dłużnika, wysokości dochodów i zobowiązań dłużnika oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe.

3. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne, uprawniony organ lub osoba wzywa dłużnika do ich usunięcia w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

4. Uprawniony organ lub osoba zawiadamia dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.

5. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.

6. Jeżeli ulgą ma być objęta część należności, udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu przez dłużnika pozostałej części tej należności.

7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności odroczonej należności bądź terminu płatności którejkolwiek z rat na jakie została rozłożona należność, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego przed odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty spłaty należności.

8. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, o których mowa w § 3 ust. 1, może stanowić pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z dnia 28.12.2006 r.), z uwzględnieniem przypadków wymienionych w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2, i 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

9. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych,o których mowa w § 2 ust1 pkt2 ww. rozporządzenia.

10. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok

11. Okres spłaty należności rozłożonej nie może być dłuższy niż 1 rok

§ 3. 1. Uprawniony organ lub osoba w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może z urzędu udzielić ulgi w spłacie należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny przypadającej Gminie Fabianki lub jednostkom jej podległym w przypadku wystąpienia okoliczności zawartych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4. Postanowienia o udzielaniu ulg w spłacie należności głównej stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności ubocznych, z zastrzeżeniem zapisu w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały

§ 5. 1. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności uprawniony jest:

- kierownik jednostki podległej - jeżeli wartość należności głównej nie przekracza 1000,00 zł

- Wójt Gminy Fabianki jeżeli wartość należności głównej jest równa bądź przekracza 1000,00 zł

2. Umorzenia należności przypadającej jednostce podległej powyżej 1000,00 zł dokonuje Wójt Gminy Fabianki po przedstawieniu przez kierownika jednostki podległej uzasadnionego i udokumentowanego wniosku.

3. Organ właściwy do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności głównej jest również uprawniony do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty odsetek oraz innych należności ubocznych.

§ 6. 1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnego oświadczenia uprawnionego organu.

§ 7. Przed udzieleniem ulgi uprawniony organ lub osoba przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych, a zwłaszcza ustalenia podstawy do zastosowania ulgi.

§ 8. Zobowiązuje się kierowników jednostek podległych do składania Wójtowi Gminy Fabianki sprawozdań o udzielonych ulgach w terminie do końca lipca za pierwsze półrocze, do końca stycznia za drugie półrocze poprzedniego roku.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIV/78/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności gminy, samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 30 poz. 429); zmieniona uchwałą Nr XV/81/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 110 poz. 1861) oraz uchwałą Nr XIX/99/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 września 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 52 poz. 892).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fabianki.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Fabianki


Marek Komorowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mizera

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama