| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Rady Miasta Toruń z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2010 r.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego zwana dalej "Komisją" działa na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

W 2010 r. w skład Komisji wchodzili:

1. Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia - Przewodniczący Komisji;

2. Mirosław Graczyk, Starosta Toruński - Przewodniczący Komisji;

3. Roman Skibiński, Radny Miasta Torunia - Członek Komisji;

4. Sławomir Słowik, Radny Powiatu Toruńskiego - Członek Komisji;

5. Czesław Makowski, Sekretarz Powiatu Toruńskiego - Członek Komisji;

6. Wojciech Machelski, Komendant Miejski Policji w Toruniu - Członek Komisji;

7. Mariusz Rosiński, Prokurator Rejonowy Toruń Centrum - Zachód - Członek Komisji;

8. Maciej Rybszleger, Prokurator Rejonowy Toruń Wschód - Członek Komisji

9. Kazimierz Stafiej, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu - Członek Komisji;

10. Wiesław Lewandowski, Komendant Straży Miejskiej w Toruniu - Członek Komisji;

11. Wiesław Rospirski, Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu - Członek Komisji;

W pracach Komisji brali także udział kierownicy służb, inspekcji i straży, Burmistrz m. Chełmża, wójtowie gmin Powiatu Toruńskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego - w zależności od tematyki posiedzeń oraz dyrektorzy i naczelnicy wydziałów koordynujący programy kierunkowe.

Tematyka posiedzeń komisji nawiązywała do ustawowych zadań Prezydenta i Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a także określona była Programem Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego, którego znowelizowana wersja została przyjęta uchwałami: Rady Miasta Torunia Nr 198/07 z dnia 28.11.2007 i Rady Powiatu Toruńskiego Nr X/66/07 z dnia 5.12.2007r.

Zgodnie z przyjętym na 2010 r. planem pracy, Komisja odbyła 6 posiedzeń: 16 lutego, 20 kwietnia, 15 czerwca, 17 sierpnia, 19 października i 14 grudnia.

W dniu 16 lutego 2010 r. Komisja:

1) przyjęła sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu w 2009 r.,

2) przyjęła sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w Toruniu i Powiecie Toruńskim w 2009 r.,

3) przyjęła sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Toruniu i Chełmży w 2009 r.,

4) zapoznała się z informacją Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotyczącą stanu i prognozy zagrożenia epidemiologicznego na terenie miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego.

W dniu 20 kwietnia 2010 r. Komisja:

1) na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Toruniu za rok 2009, pozytywnie zaopiniowała pracę Policji,

2) na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej PSP za rok 2009, pozytywnie zaopiniowała pracę Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,

3) na podstawie sprawozdania z działalności, przedstawionego przez Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu i Straży Miejskiej w Chełmży za rok 2009, pozytywnie zaopiniowała pracę Straży Miejskiej,

4) dokonała oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Torunia i Powiatu Toruńskiego,

5) zapoznała się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu nt. aktualnego stanu i prognoz zagrożenia epizoodycznego na terenie Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego.

Komisja pozytywnie oceniła działalność KMP w Toruniu w zakresie obsady etatowej oraz wyposażenia funkcjonariuszy oraz jednostek. Na właściwym poziomie oceniono współpracę Policji ze Strażą Miejską w Toruniu i Chełmży. Wskazano konieczność intensyfikacji działań mających na celu podniesienie wykrywalności przestępstw kryminalnych oraz działań kontrolnych w celu wyeliminowania przypadków łamania przepisów ruchu drogowego przez użytkowników motocykli i quadów. Za celowe uznano kontynuowanie realizacji płatnych służb patrolowych finansowanych przez samorząd, z naciskiem na zwiększenie efektywności pełnionych służb.

Komisja wysoko oceniła poziom działań operacyjno - gaśniczych jednostek PSP, profilaktyki przeciwpożarowej, szkolenia jednostek OSP oraz gotowości i skuteczności jednostek ratowniczo-gaśniczych. Zalecono kontynuowanie czynności kontrolno-rozpoznawczych obiektów użyteczności publicznej, w szczególności przeznaczonych do pobytu osób o ograniczonej zdolności poruszania się, a także utrzymywanie okresowych praktycznych sprawdzeń warunków ewakuacji i jej organizacji w szkołach.

Pozytywnie oceniono działalność Straży Miejskiej w Toruniu i Chełmży, a w szczególności profilaktykę skierowaną na placówki oświatowe oraz współpracę z Policją. W dalszych działaniach toruńskiej SM zalecono utrzymywanie ścisłego kontaktu i współpracy z jednostkami organizacyjnymi GMT oraz Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w Toruniu, co związane jest z inwestycjami drogowymi na terenie Torunia. Ponadto, zalecono kontynuację czynności kontrolnych w zakresie podpisywania umów na wywóz nieczystości oraz egzekwowania przyłączania nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W zakresie działania SM w Chełmży zalecono podjęcie działań zmierzających do zwiększenia zatrudnienia w tej formacji oraz zintensyfikowania działań Straży na nowych osiedlach, ukierunkowanych na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

W dniu 29 czerwca 2010 r. na posiedzeniu wyjazdowym w Gminie Czernikowo Komisja:

1) zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa i porządku na ternie Gminy Czernikowo,

2) zapoznała się z funkcjonowaniem systemu ratownictwa na ternie gminy Czernikowo,

3) zapoznała się z informacją nt. zagrożenia powodziowego w kontekście funkcjonowania stopnia wodnego we Włocławku oraz stanem ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Czernikowo,

4) przyjęła informację o stanie przygotowań kąpielisk Powiatu Toruńskiego do sezonu,

5) zapoznała się informacją Wójtów gmin nadwiślańskich dotyczącą akcji przeciwpowodziowej w maju i czerwcu 2010r.,

6) wysłuchała informacji Komendanta Miejskiego PSP o działaniach i prowadzeniu akcji przeciwpowodziowej w mieście Toruniu i Powiecie Toruńskim.

W związku z informacją dotyczącą akcji przeciwpowodziowej w gminach nadwiślańskich oraz stanu wałów przeciwpowodziowych i terenów przywałowych od strony odpowietrznej, Komisja zadecydowała o skierowaniu pisma do Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, z wnioskiem o dokonanie kontroli stanu wałów pod kątem przestrzegania przez właścicieli i użytkowników gruntów przywałowych zakazu prowadzenia prac rolnych oraz budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie wałów.

W dniu 17 sierpnia 2010 r. Komisja:

1) zapoznała się z informacją dotyczącą przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku,

2) zapoznała się z informacją nt. patologii występujących wśród młodzieży na terenie szkół toruńskich i Powiatu Toruńskiego oraz podejmowanych działań profilaktycznych,

3) przyjęła informacje o skuteczności funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego w Toruniu i Chełmży,

4) zapoznała się z informacją nt. rozwiązań w organizacji ruchu drogowego na terenie Miasta Torunia, w kontekście bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

W dniu 27 października 2010 r. Komisja:

1) zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej, w których przebywają duże ilości osób (szkoły, internaty, centra handlowe) oraz w obiektach przeznaczonych do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (szpitale, DPS-y),

2) zapoznała się z oceną bezpieczeństwa turystów w minionym sezonie turystycznym,

3) zapoznała się z oceną przygotowań dróg do sezonu zimowego.

Komisja zaleciła, aby w sezonie jesienno-zimowym wzmocnić działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych na drodze poprzez skierowanie akcji informacyjnej do dorosłych użytkowników dróg, w szczególności pieszych, propagując używanie elementów odblaskowych.

Przewodniczący złożył podziękowania za aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Komisji radnym: Rady Miasta Torunia - Romanowi Skibińskiemu oraz Rady Powiatu Toruńskiego - Sławomirowi Słowikowi, w związku z wygaśnięciem ich członkostwa w Komisji z mocy prawa po upływie kadencji obu Rad.

W dniu 14 grudnia 2010 r. Komisja:

1) oceniła realizację "Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego" w 2010 r.,

2) przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego w 2010 r.,

3) zaopiniowała projekt budżetu Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego na 2011 r.,

4) przyjęła plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego w 2011 r.

5) zapoznała się z planem reorganizacji struktur Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, który wdrożony zostanie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

W 2010 r. Komisja była na bieżąco informowana o pracy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejskich oraz powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych. Systematyczne informacje o podejmowanych działaniach składali na posiedzeniach Komisji koordynatorzy poszczególnych programów. Cenne uzupełnienie informacji w tym zakresie stanowiła stała współpraca i wymiana informacji z Burmistrzem Chełmży i wójtami gmin Powiatu Toruńskiego.

Komisja szybko reagowała na pojawiające się zagrożenia w sferze bezpieczeństwa, podejmując stosowne środki zaradcze, w szczególności w zakresie działań związanych ze zwalczaniem skutków powodzi w maju i czerwcu 2010r.

Sposób funkcjonowania Komisji i zakres merytoryczny omawianych tematów przyczyniają się do polepszenia współpracy służb, działających w granicach administracyjnych Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego.

Przyjęty plan pracy Komisji w 2010 r. został w pełni zrealizowany.

wz. Prezydenta Miasta Torunia
Zastępca Prezydenta Miasta Torunia


Zbigniew Fiderewicz


Starosta Toruński


Mirosław Graczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »