| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Rady Miasta Toruń z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2010 r.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego zwana dalej "Komisją" działa na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

W 2010 r. w skład Komisji wchodzili:

1. Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia - Przewodniczący Komisji;

2. Mirosław Graczyk, Starosta Toruński - Przewodniczący Komisji;

3. Roman Skibiński, Radny Miasta Torunia - Członek Komisji;

4. Sławomir Słowik, Radny Powiatu Toruńskiego - Członek Komisji;

5. Czesław Makowski, Sekretarz Powiatu Toruńskiego - Członek Komisji;

6. Wojciech Machelski, Komendant Miejski Policji w Toruniu - Członek Komisji;

7. Mariusz Rosiński, Prokurator Rejonowy Toruń Centrum - Zachód - Członek Komisji;

8. Maciej Rybszleger, Prokurator Rejonowy Toruń Wschód - Członek Komisji

9. Kazimierz Stafiej, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu - Członek Komisji;

10. Wiesław Lewandowski, Komendant Straży Miejskiej w Toruniu - Członek Komisji;

11. Wiesław Rospirski, Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu - Członek Komisji;

W pracach Komisji brali także udział kierownicy służb, inspekcji i straży, Burmistrz m. Chełmża, wójtowie gmin Powiatu Toruńskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego - w zależności od tematyki posiedzeń oraz dyrektorzy i naczelnicy wydziałów koordynujący programy kierunkowe.

Tematyka posiedzeń komisji nawiązywała do ustawowych zadań Prezydenta i Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a także określona była Programem Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego, którego znowelizowana wersja została przyjęta uchwałami: Rady Miasta Torunia Nr 198/07 z dnia 28.11.2007 i Rady Powiatu Toruńskiego Nr X/66/07 z dnia 5.12.2007r.

Zgodnie z przyjętym na 2010 r. planem pracy, Komisja odbyła 6 posiedzeń: 16 lutego, 20 kwietnia, 15 czerwca, 17 sierpnia, 19 października i 14 grudnia.

W dniu 16 lutego 2010 r. Komisja:

1) przyjęła sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu w 2009 r.,

2) przyjęła sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w Toruniu i Powiecie Toruńskim w 2009 r.,

3) przyjęła sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Toruniu i Chełmży w 2009 r.,

4) zapoznała się z informacją Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotyczącą stanu i prognozy zagrożenia epidemiologicznego na terenie miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego.

W dniu 20 kwietnia 2010 r. Komisja:

1) na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Toruniu za rok 2009, pozytywnie zaopiniowała pracę Policji,

2) na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej PSP za rok 2009, pozytywnie zaopiniowała pracę Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,

3) na podstawie sprawozdania z działalności, przedstawionego przez Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu i Straży Miejskiej w Chełmży za rok 2009, pozytywnie zaopiniowała pracę Straży Miejskiej,

4) dokonała oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Torunia i Powiatu Toruńskiego,

5) zapoznała się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu nt. aktualnego stanu i prognoz zagrożenia epizoodycznego na terenie Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego.

Komisja pozytywnie oceniła działalność KMP w Toruniu w zakresie obsady etatowej oraz wyposażenia funkcjonariuszy oraz jednostek. Na właściwym poziomie oceniono współpracę Policji ze Strażą Miejską w Toruniu i Chełmży. Wskazano konieczność intensyfikacji działań mających na celu podniesienie wykrywalności przestępstw kryminalnych oraz działań kontrolnych w celu wyeliminowania przypadków łamania przepisów ruchu drogowego przez użytkowników motocykli i quadów. Za celowe uznano kontynuowanie realizacji płatnych służb patrolowych finansowanych przez samorząd, z naciskiem na zwiększenie efektywności pełnionych służb.

Komisja wysoko oceniła poziom działań operacyjno - gaśniczych jednostek PSP, profilaktyki przeciwpożarowej, szkolenia jednostek OSP oraz gotowości i skuteczności jednostek ratowniczo-gaśniczych. Zalecono kontynuowanie czynności kontrolno-rozpoznawczych obiektów użyteczności publicznej, w szczególności przeznaczonych do pobytu osób o ograniczonej zdolności poruszania się, a także utrzymywanie okresowych praktycznych sprawdzeń warunków ewakuacji i jej organizacji w szkołach.

Pozytywnie oceniono działalność Straży Miejskiej w Toruniu i Chełmży, a w szczególności profilaktykę skierowaną na placówki oświatowe oraz współpracę z Policją. W dalszych działaniach toruńskiej SM zalecono utrzymywanie ścisłego kontaktu i współpracy z jednostkami organizacyjnymi GMT oraz Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w Toruniu, co związane jest z inwestycjami drogowymi na terenie Torunia. Ponadto, zalecono kontynuację czynności kontrolnych w zakresie podpisywania umów na wywóz nieczystości oraz egzekwowania przyłączania nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W zakresie działania SM w Chełmży zalecono podjęcie działań zmierzających do zwiększenia zatrudnienia w tej formacji oraz zintensyfikowania działań Straży na nowych osiedlach, ukierunkowanych na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

W dniu 29 czerwca 2010 r. na posiedzeniu wyjazdowym w Gminie Czernikowo Komisja:

1) zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa i porządku na ternie Gminy Czernikowo,

2) zapoznała się z funkcjonowaniem systemu ratownictwa na ternie gminy Czernikowo,

3) zapoznała się z informacją nt. zagrożenia powodziowego w kontekście funkcjonowania stopnia wodnego we Włocławku oraz stanem ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Czernikowo,

4) przyjęła informację o stanie przygotowań kąpielisk Powiatu Toruńskiego do sezonu,

5) zapoznała się informacją Wójtów gmin nadwiślańskich dotyczącą akcji przeciwpowodziowej w maju i czerwcu 2010r.,

6) wysłuchała informacji Komendanta Miejskiego PSP o działaniach i prowadzeniu akcji przeciwpowodziowej w mieście Toruniu i Powiecie Toruńskim.

W związku z informacją dotyczącą akcji przeciwpowodziowej w gminach nadwiślańskich oraz stanu wałów przeciwpowodziowych i terenów przywałowych od strony odpowietrznej, Komisja zadecydowała o skierowaniu pisma do Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, z wnioskiem o dokonanie kontroli stanu wałów pod kątem przestrzegania przez właścicieli i użytkowników gruntów przywałowych zakazu prowadzenia prac rolnych oraz budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie wałów.

W dniu 17 sierpnia 2010 r. Komisja:

1) zapoznała się z informacją dotyczącą przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku,

2) zapoznała się z informacją nt. patologii występujących wśród młodzieży na terenie szkół toruńskich i Powiatu Toruńskiego oraz podejmowanych działań profilaktycznych,

3) przyjęła informacje o skuteczności funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego w Toruniu i Chełmży,

4) zapoznała się z informacją nt. rozwiązań w organizacji ruchu drogowego na terenie Miasta Torunia, w kontekście bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

W dniu 27 października 2010 r. Komisja:

1) zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej, w których przebywają duże ilości osób (szkoły, internaty, centra handlowe) oraz w obiektach przeznaczonych do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (szpitale, DPS-y),

2) zapoznała się z oceną bezpieczeństwa turystów w minionym sezonie turystycznym,

3) zapoznała się z oceną przygotowań dróg do sezonu zimowego.

Komisja zaleciła, aby w sezonie jesienno-zimowym wzmocnić działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych na drodze poprzez skierowanie akcji informacyjnej do dorosłych użytkowników dróg, w szczególności pieszych, propagując używanie elementów odblaskowych.

Przewodniczący złożył podziękowania za aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Komisji radnym: Rady Miasta Torunia - Romanowi Skibińskiemu oraz Rady Powiatu Toruńskiego - Sławomirowi Słowikowi, w związku z wygaśnięciem ich członkostwa w Komisji z mocy prawa po upływie kadencji obu Rad.

W dniu 14 grudnia 2010 r. Komisja:

1) oceniła realizację "Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego" w 2010 r.,

2) przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego w 2010 r.,

3) zaopiniowała projekt budżetu Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego na 2011 r.,

4) przyjęła plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego w 2011 r.

5) zapoznała się z planem reorganizacji struktur Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, który wdrożony zostanie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

W 2010 r. Komisja była na bieżąco informowana o pracy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejskich oraz powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych. Systematyczne informacje o podejmowanych działaniach składali na posiedzeniach Komisji koordynatorzy poszczególnych programów. Cenne uzupełnienie informacji w tym zakresie stanowiła stała współpraca i wymiana informacji z Burmistrzem Chełmży i wójtami gmin Powiatu Toruńskiego.

Komisja szybko reagowała na pojawiające się zagrożenia w sferze bezpieczeństwa, podejmując stosowne środki zaradcze, w szczególności w zakresie działań związanych ze zwalczaniem skutków powodzi w maju i czerwcu 2010r.

Sposób funkcjonowania Komisji i zakres merytoryczny omawianych tematów przyczyniają się do polepszenia współpracy służb, działających w granicach administracyjnych Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego.

Przyjęty plan pracy Komisji w 2010 r. został w pełni zrealizowany.

wz. Prezydenta Miasta Torunia
Zastępca Prezydenta Miasta Torunia


Zbigniew Fiderewicz


Starosta Toruński


Mirosław Graczyk

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy www.mp-consulting.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »