| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/269/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ) art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 2) ) oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z późn. zm. 3) ) w zw. z art.16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z póżn. zm. 4) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, zlokalizowanej w zachodniej części Inowrocławia w rejonie ulicy Rąbińskiej w zakresie działki geodezyjnej nr 36/1 na arkuszu mapy 202, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 012 KDc, nadaje się nazwę Rzepakowa.

2. Położenie ulicy, o której mowa w ust. 1, określa plan sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Odcinek ulicy Rzepakowej, o którym mowa w § 1 ust. 1, dopisuje się do granic obwodu głosowania nr 17 oraz do granic okręgu wyborczego nr 1.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281.

3) Zmiany tekstu jedolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147 poz. 881 i Nr 149, poz. 889.


Załącznik do Uchwały Nr XX/269/2012
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 marca 2012 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/269/2012
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 marca 2012 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Droga, o której mowa w uchwale, stanowi własność Miasta Inowrocławia, nie zachodzi zatem konieczność uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenu, na którym zlokalizowana jest droga, na podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy tej drodze (art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.). W chwili obecnej ulica nie jest zaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych; jest drogą wewnętrzną.

Dopisanie ulicy do granic obwodu głosowania oraz do granic okręgu wyborczego wynika z obowiązku aktualizowania przez gminę rejestru wyborców.

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, podlega zatem publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »