| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/121/12 Rady Miasta Rypina

z dnia 28 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), w związku z art. 42 ust. 6 oraz 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały Nr X/61/11 Rady Miasta Rypina z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012, dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu: "Wicedyrektor zastępujący nieobecnego dyrektora - obniża się tygodniowy wymiar zajęć o 18 godzin".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rypina


mgr inż. Joanna Krukowska

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281.

2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 , Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 oraz Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887.


Uzasadnienie

Proponowana zmiana jest odpowiedzią na prośbę Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie. Jest to wyjątkowa sytuacja, w której ma miejsce zastępowania długiej nieobecności dyrektora szkoły przez wicedyrektora (10 miesięcy). Opracowała: Małgorzata Świtalska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »