| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 24/12 Rady Gminy Dębowa Łąka

z dnia 13 lipca 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Kurkocin i Wielkie Pułkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 1) ) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 647), po stwierdzeniu zgodnościze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka przyjętegoUchwałą Nr 51/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 19 grudnia 2011 r., Rada Gminy Dębowa Łąka uchwalaco następuje:

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część miejscowości Kurkocin i Wielkie Pułkowo, zwany dalej planem, obejmujący obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią planu jest:

1) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) plan - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;

2) linia rozgraniczająca - linia oddzielająca poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) teren - obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

4) przeznaczenie terenu:

a) bez dookreślenia - jedyne możliwe przeznaczenie będące formą zagospodarowania terenu oraz obiektów z nim związanych,

b) podstawowe - przeznaczenie będące dominującą formą zagospodarowania terenu oraz obiektów z nim związanych,

c) uzupełniające - przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodzielnie na działce;

5) usługi podstawowe - usługi z wykorzystaniem urządzeń służących działalności, której celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności, które nie wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi, a w szczególności: usługi handlu detalicznego, działalności biurowej, oświaty, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, drobnych usług rzemieślniczych takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku z wyłączeniem napraw samochodów i motocykli oraz obsługi samochodów i motocykli;

6) urządzenia towarzyszące - urządzenia budowlane, budynki garażowe, gospodarcze i higienicznosanitarne, urządzenia i obiekty niezbędne dla przeznaczenia terenu oraz obiekty małej architektury;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczona na rysunku planu, ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami terenowymi komunikacji, której przekroczenia nie dopuszcza się na wszystkich kondygnacjach; o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

8) powierzchna zabudowy - powierzchnia terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, liczoną w rzucie przyziemia mierzonego na wysokości 1 m, na powierzchnię działki budowlanej;

9) dach mansardowy - dach łamany, zbudowany z dwóch oddzielonych od siebie gzymsem powierzchni połaci dachowych;

10) dach płaski - dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 10°;

11) front działki - część działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;

12) przepisy odrębne - należy przez to rozumieć inne obowiązujące przepisy prawa poza niniejszą uchwałą;

13) uchwała - niniejsza uchwała.

§ 3. W planie nie występują tereny wymagające określenia:

1) kształtowania przestrzeni publicznych;

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

4) wymagające określenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) wymiary;

5) symbole terenów;

6) przeznaczenia terenów;

7) strefy "B" ochrony konserwatorskiej;

8) strefy ochrony zabytków objętych ochroną konserwatorską;

9) strefy ochrony archeologicznej.

§ 5. 1. Ustala się przeznaczenia terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rozumiane jako tereny na których zlokalizowano zabudowę mieszkaniową jednorodzinną rozumianą zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, oznaczone symbolem MN;

2) tereny zabudowy zagrodowej, rozumianej jako tereny na których zlokalizowano zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych w rozumieniu przepisów odrębnych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;

3) tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, rozumianej jako tereny rolnicze w rozumieniu przepisów odrębnych, na których dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych w rozumieniu przepisów odrębnych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na rysunku planu symbolem R/RM;

4) tereny rolnicze, (w rozumieniu przepisów odrębnych) oznaczone na rysunku planu symbolem R;

5) lasy, rozumiane zgodnie z przepisami ustawy o lasach, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;

6) tereny elektrowni wiatrowych rozumiane jako tereny na których zlokalizowano obiekty budowlane i urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii kinetycznej wiatru o nominalnej mocy pojedynczego urządzenia nie przekraczającej 2,5 MW, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na rysunku planu symbolem EW;

7) tereny dróg publicznych rozumiane zgodnie z przepisami ustawy o drogach oznaczone na rysunku planu symbolem: KD-D dla drogi klasy dojazdowej;

8) tereny dróg wewnętrznych rozumiane jako tereny dróg niezaliczanych do żadnej kategorii dróg publicznych, służące obsłudze wydzielonego terenu, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.

2. Na każdym z terenów:

1) zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dopuszcza się przeznaczenie działki: tereny infrastruktury technicznej rozumiane jako tereny na których zlokalizowano pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, z wyłączeniem ustaleń określonych w przepisach działu II.

§ 6. Na obszarze objętym planem w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%.

Rozdział 2.
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) wysokość obiektów budowlanych wraz z urządzeniami budowlanymi nie większa niż 30 m.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do inwestycji z zakresu łączności publicznej.

§ 8. Dopuszcza się lokalizację tablic reklamowych i szyldów reklamowych związanych z prowadzonymi w budynkach usługami i działalnością, zakazuje się lokalizowania reklam i szyldów nie związanych bezpośrednio z obiektem.

§ 9. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych.

Rozdział 3.
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska

§ 10. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony środowiska obowiązuje zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji z zakresu łączności publicznej, urządzeń infrastruktury technicznej i dróg publicznych.

§ 11. Na obszarze objętym planem, pod względem akustycznym kwalifikuje się:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych jako tereny zabudowy zagrodowej.

Rozdział 4.
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 12. 1. Ustala się strefy ochrony zabytków archeologicznych, oznaczone na rysunku planu:

1) AZP 35-48/17, Kurkocin, stan. 25, osada - PŚ;

2) AZP 35-48/16, Kurkocin, stan. 24, obozowisko - pradzieje;

3) AZP 35-48/15, Kurkocin, stan. 23, ślad osadnictwa - pradzieje;

4) AZP 35-48/18, Kurkocin, stan. 26, osada - k. łużycka;

5) AZP 35-48/19, Kurkocin, stan. 27, osada - k. łużycka;

6) AZP 35-48/20, Kurkocin, stan. 28, osada - k. łużycka;

7) AZP 35-48/22, Kurkocin, stan. 30, osada - pradzieje;

8) AZP 35-48/21, Kurkocin, stan. 29, obozowisko - EB;

9) AZP 36-48/60, Kurkocin, stan. 55, ślad osadn. - pradzieje, osada - cz. nowożytne;

10) AZP 36-48/58, Wielkie Pułkowo, stan. 38, osada - PŚ-cz. nowożytne;

11) AZP 36-48/59, Kurkocin, stan. 54, ślad osadn;

12) AZP 36-48/53, Wielkie Pułkowo, stan. 35, osada - PŚ-cz. nowożytne;

13) AZP 36-48/9, Wielkie Pułkowo, stan. 5, osada - PŚ;

14) AZP 36-48/52, Wielkie Pułkowo, stan. 34, osada - PŚ-cz. nowożytne;

15) AZP 36-48/4, Wielkie Pułkowo, stan. 4, osada - PŚ;

16) AZP 36-48/2, Wielkie Pułkowo, stan. 2, ślad osadn., osada - PŚ-cz. nowożytne;

17) AZP 36-48/10, Wielkie Pułkowo, stan. 6, ślad osadn. - pradzieje, osada - PŚ-cz. nowożytne;

18) AZP 36-48/54, Wielkie Pułkowo, stan. 36, osada - PŚ-cz. Nowożytne.

2. Teren zajmowany przez stanowiska określone w ust. 1 jest dostępny do celów inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych wyprzedzających nową formę zagospodarowania.

3. Na prowadzenie badań, o których mowa w ust. 3 należy uzyskać pozwolenie od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 13. Na obszarze objętym planem obowiązuje zachowanie:

1) zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;

2) cieków i zbiorników wodnych wraz z otaczającą je roślinnością.

§ 14. 1. Ustala się strefę ochrony zabytków objętych ochroną konserwatorską tożsamą ze strefą "B" ochrony konserwatorskiej, przedstawioną na rysunku planu.

2. W granicach strefy o której jest mowa w ust. 1 ochronie podlega: zespół dworsko-parkowy w Feliksowie. W skład zespołu wchodzi budynek dworu i park typu krajobrazowego o powierzchni 0,8 ha - datowany na koniec XIX wieku.

3. Dla obiektów (w tym parku), o których jest mowa w ust. 2 obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

1) nakaz zachowania wyglądu dworu w zakresie gabarytu i kształtu dachu, kompozycji elewacji tzn. zachowania detalu architektonicznego, rozmieszczenia, wielkości, kształtu oraz proporcji otworów okiennych i drzwiowych;

2) wszelkie prace budowlane (remonty i modernizacje) mające wpływ na wygląd zewnętrzny budynków, w tym kolorystyka elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w uzgodnieniu z Kujawsko- Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

3) nakaz zachowania i pielęgnacji starodrzewia znajdującego się na terenie zespołu;

4) ewentualna wycinka, starodrzewia o którym jest mowa w pkt 3, w uzgodnieniu z Kujawsko- Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

5) nakaz rewaloryzacji parku po wcześniejszym sporządzeniu dokumentacji projektowej spełniajacej wymagania dla dokumentacji rewaloryzacyjnej zabytkowych założeń zieleni i po uzgodnieniu jej z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

6) zakaz ingerencji w rzeźbę terenu oraz zakaz wszelkich działań mogących negatywnie wpłynąć na warunki wodno-gruntowe oraz przyrodnicze na terenie parku;

7) podział geodezyjny, planowana zabudowa, zagospodarowanie terenu (nawierzchnie, mała architektura itp.), zmiana dotychczasowego użytkowania gruntów i budynków w uzgodnieniu z Kujawspo-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Rozdział 5.
Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 15. 1. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje:

1) dostawa wody z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt.1;

2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt.2;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji lub retencjonowanie lub zagospodarowanie w granicach działki budowlanej;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych;

5) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej lub indywidualnych zbiorników na gaz płynny;

6) stosowanie do indywidualnych celów grzewczych paliw płynnych i gazowych lub paliw stałych o niskim zasiarczeniu;

7) sytuowanie sieci infrastruktury technicznej, związanej z funkcjonowaniem i obsługą terenów elektrowni wiatrowych, w liniach rozgraniczających dróg lub w terenach rolniczych.

2. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się:

1) do czasu wybudowanie sieci wodociągowej zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody;

2) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych.

3. Na obszarze objętym planem, w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązuje:

1) lokalizacja garaży i miejsc postojowych na działkach budowlanych, na których lokalizowana jest inwestycja;

2) dla budynków w zabudowie mieszkaniowej, urządzenie nie mniej niż dwóch miejsc postojowych na każdy budynek mieszkalny wliczając w to garaż;

3) dla budynków usługowych oraz powierzchni przeznaczonych pod usługi, urządzenie nie mniej niż 5 miejsc postojowych na 500 m2 powierzchni użytkowej budynku, nie mniej niż 2 miejsca postojowe.

Dział II.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 6.
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, ustala się:

1) przeznaczenie terenu podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie terenu uzupełniające: usługi podstawowe, zajmujące nie więcej niż 5% powierzchni działki w przypadku lokalizacji w odrębnym budynku usługowym.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) wysokość budynku nie większa niż 12 m;

2) zakaz stosowania od frontu działki dachów asymetrycznych, lukarn dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu;

3) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 20° i nie wi ększym niż 45°;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;

2) dachy mansardowe o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 20° i nie wi ększym niż 80°.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 25% powierzchni działki;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40% powierzchni działki.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 10 m, dla których obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od granicy wydzielonej drogi wewnętrznej.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje:

1) powierzchnia działki budowlanej nowo wydzielanej nie mniejsza niż 800 m2;

2) szerokość frontu działki budowlanej nowo wydzielanej nie mniejsza niż 20 m;

3) kąt położenia granic bocznych działki budowlanej nowo wydzielanej w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie wi ększy niż 115°.

Rozdział 7.
Ustalenia dla terenów rolniczych i lasów

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1RM, ustala się przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) wysokość budynku nie większa niż 12 m;

2) zakaz stosowania od frontu działki dachów asymetrycznych, lukarn dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu;

3) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 20° i nie wi ększym niż 45°;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1) dachy płaskie o pokryciu innym niż określone w ust. 2;

2) dachy mansardowe o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 20° i nie wi ększym niż 80°.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni działki;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1R/RM, 2R/RM, 3R/RM, 4R/RM, 5R/RM, 6R/RM, 7R/RM, 8R/RM, ustala się przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1R/RM ustala się uzupełniające przeznaczenie terenu: zalesienie, zbiornik retencyjny.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) wysokość budynku nie większa niż 12 m;

2) zakaz stosowania od frontu działki dachów asymetrycznych, lukarn dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu;

3) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 20° i nie wi ększym niż 45°;

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1) dachy płaskie o pokryciu innym niż określone w ust. 2;

2) dachy mansardowe o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 20° i nie wi ększym niż 80°

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni działki;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, ustala się przeznaczenie terenu: tereny rolnicze.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2R ustala się uzupełniające przeznaczenie terenu: zalesienie, zbiornik retencyjny.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy z wyłączeniem inwestycji z zakresu łączności publicznej i urządzeń infrastruktury technicznej oraz masztów pomiarowych mierzących prędkość i kierunek wiatru.

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZL, ustala się przeznaczenie las.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem obiektów związanych z gospodarką leśną.

Rozdział 8.
Ustalenia dla terenów infrastruktury technicznej i komunikacji

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1EW, 2EW, ustala się przeznaczenie terenu: tereny elektrowni wiatrowych.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje wysokość obiektów budowlanych nie większa niż 210 m przy najwyższym położeniu łopat wirnika.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje:

1) powierzchnia działki budowlanej nowo wydzielanej nie mniejsza niż 1500 m2;

2) szerokość frontu działki budowlanej nowo wydzielanej nie mniejsza niż 20 m;

3) kąt położenia granic bocznych działki budowlanej nowo wydzielanej w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie wi ększy niż 115°.

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, ustala się przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu;

2) chodnik.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:

1) ścieżkę rowerową;

2) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezdnym;

3) ulicę jednoprzestrzenną.

4. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, ustala się przeznaczenie tereny dróg wewnętrznych.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu;

2) dopuszcza się sytuowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z drogą lub funkcjonowaniem terenów elektrowni wiatrowych.

Dział III.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 25. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Dębowa Łąka.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Maciejewski

1) Tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24/12
Rady Gminy Dębowa Łąka
z dnia 13 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmujący część terenu w miejscowości Kurkocin i Wielkie Pułkowo


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/12
Rady Gminy Dębowa Łąka
z dnia 13 lipca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 647) Rada Gminy Dębowa Łąka stwierdza co następuje.

W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Kurkocin i Wielkie Pułkowo do publicznego wglądu oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 24/12
Rady Gminy Dębowa Łąka
z dnia 13 lipca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 647) Rada Gminy Dębowa Łąka postanawia co następuje.

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Kurkocin i Wielkie Pułkowo przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy:

a) modernizacja dróg istniejących,

b) modernizacja istniejących sieci inżynierii w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia,

c) budowa nowo wydzielonych dróg,

d) budowa nowych sieci inżynierii w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia.

2. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.

3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »