| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/472/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze

Na podstawie art.419 § 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21,poz. 112, ze zmianami :Dz.U. z 2011r. Nr 26 poz. 134, Nr 94,poz.550,Nr 102,poz.588,Nr 134,poz.777,Nr 147,poz.881,Nr 149,poz.889,Nr 171,poz. 1016, Nr 217,poz.1281,Dz.U.z 2012 r. poz. 849 ) w związku z art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21,poz. 113 ze zmianami: Dz.U.z 2011r. Nr 102,poz.588,Nr 147,poz.881 oraz Nr 149,poz.889) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Rada Miejska w Nakle nad Notecią uchwala,co następuje :

§ 1.

Dla wyboru Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią dokonuje się podziału Gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3.

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych urzędu i tablicach informacyjnych w sołectwach.

§ 4.

Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Jedynak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/472/2012
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba
wybieranych
radnych1.


miasto Nakło nad Notecią : samorząd mieszkańców Nr 1 - część obejmująca ulice znajdujące się na wschód od ul. Mroteckiej1


2.


miasto Nakło nad Notecią : samorząd mieszkańców Nr 1 : część obejmująca ulice znajdujące się na zachód od ul. Mroteckiej wraz z ulicą Mrotecką,
samorząd mieszkańców Nr 2 : część obejmująca ulicę Dworcową1


3.


miasto Nakło nad Notecią : ulice przynależne do samorządu mieszkańców Nr 9


1


4.


miasto Nakło nad Notecią : ulice przynależne do samorządu mieszkańców Nr 2, bez ulicy Dworcowej


1


5.


miasto Nakło nad Notecią : ulice przynależne do samorządu mieszkańców Nr 3


1


6.


miasto Nakło nad Notecią : ulice przynależne do samorządu mieszkańców Nr 4


17.miasto Nakło nad Notecią : ulice przynależne do samorządu mieszkańców Nr 518.miasto Nakło nad Notecią : ulice przynależne do samorządu mieszkańców Nr 619.miasto Nakło nad Notecią : ulice przynależne do samorządu mieszkańców Nr 7110.


miasto Nakło nad Notecią : ulice przynależne do samorządu mieszkańców Nr 8


1
11.miasto Nakło nad Notecią : ulice przynależne do samorządu mieszkańców Nr 10112.miasto Nakło nad Notecią : ulice przynależne do samorządu mieszkańców Nr 11113.Sołectwa : Bielawy, Olszewka1


14.


Sołectwa : Polichno, Rozwarzyn, Wieszki,
Sołectwo Paterek : cześć obejmująca ulice : 7 lutego, Jagodowa, Leśna, Okrężna, Spacerowa, Wyzwolenia115.


Sołectwo Paterek :część obejmującą pozostałe ulice


116.Sołectwo Występ117.Sołectwa : Gorzeń, Potulice118.Sołectwo Ślesin
1


19.


Sołectwa: Gumnowice, Kazin, Michalin, Minikowo


120.Sołectwa : Suchary, Trzeciewnica1


21.


Sołectwa: Chrząstowo, Karnowo, Karnówko, Małocin


1


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/472/2012
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Przedstawiony projekt podziału Gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikającymi z art. 417, 418 i 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz przy uwzględnieniu art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113) jak również wytycznymi PKW z dnia 7 maja 2012 r.

W porównaniu do podziału Gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze w wyborach samorządowych w 2010 roku w przedstawionym projekcie zmiana jest istotna, ponieważ do tego czasu wybory odbywały się w 3 okręgach wielomandatowych . Zgodnie z art.17 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.U.Nr 142 .poz.1591 z późn.zm.) liczba radnych wchodzących w skład y Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nad Notecią wynosi 21.

Na podstawie wyżej przytoczonych aktów prawnych należy przekształcić obszar Gminy Nakło nad Notecią na 21 okręgów jednomandatowych. Wynika to z treści art. 418 . § 1. Kodeksu wyborczego " W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego."

Przy tworzeniu projektu podziału gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze kierowano się dwiema, wzajemnie powiązanymi i dopełniającymi się zasadami podstawowymi: demograficzną (liczba mieszkańców przypadających na jeden mandat w każdym okręgu wyborczym powinna być jak najbardziej zbliżona do wartości jednolitej normy przedstawicielstwa) i terytorialną (okręgi tworzono w oparciu o jednostki pomocnicze gminy)

Przy opracowaniu zestawienia uwzględniono następujące dane :

Liczba ludności gminy Nakło nad Notecią (stan na 30.06.2012) 31693

Liczba radnych 21

Jednolita norma przedstawicielstwa ( JNP ) dla Gminy Nakło nad Notecią wynosi 1509,1905

Wyliczenia przedstawiają Jednolitą Normę Przedstawicielstwa (JNP) 1509,1905, która wskazuje ilu mieszkańców gminy powinno przypadać na jeden mandat radnego. JNP obliczana jest przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranej do danej rady. Wartość JNP oblicza się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Z uwagi na fakt, że niemożliwe jest dokonanie podziału gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze w sposób zapewniający dokładne zachowanie JNP w każdym okręgu ,pojawia się kwestia zakresu dopuszczalnego odchylenia od tej normy. Biorąc pod uwagę art.169 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art.369 kodeksu wyborczego wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego są równe. Zasada równości wyborów w ujęciu materialnym oznacza , że siła głosu wyborcy , niezależnie od okręgu wyborczego , w którym on głosuje, powinna być jednakowa. Jeżeli jest to niemożliwe, maksymalnie zbliżona.

Dlatego tez niedopuszczalne są zbyt duże różnice w liczbie mieszkańców. W celu realizacji zasady materialnej równości wyborów ustawodawca sformułował szczegółowe zalecenia dotyczące tworzenia okręgów wyborczych , w tym ustalił również zakres dopuszczalnego odchylenia od JNP. Z treści art. 419 § 2 i 3 kodeksu wyborczego wynika ,że dopuszczalne jest tworzenie na obszarze gminy niebędącej miastem na prawach powiatu jednomandatowych okręgów wyborczych , w których liczba mieszkańców jest równa 50 % wartości JNP lub większa od niej , a zarazem jest mniejsza od 150% tej wartości. Dopuszczalny zakres odchylenia dla Gminy Nakło nad Notecią wynosi :

zakres dopuszczalnego odchylenia wynosi 50%JNP<L.M.O.<150%

Minimalna liczba mieszkańców okręgu wynosi 1509,1905 x50%= 755

Maksymalna liczba mieszkańców okręgu wynosi 1509,1905 x150%=2264

L. M.O. - liczba mieszkańców jednomandatowego okręgu wyborczego.

W przedstawionym podziale Gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze nie naruszono reguły zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

Zasada terytorialna znalazła swoje normatywne ujęcie w treści art. 417 § 1-4 i art.419 §2-3 .

W myśl tych przepisów regułą jest tworzenie na obszarze gmin okręgów wyborczych, z których każdy obejmuje obszar jednej jednostki pomocniczej. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia wspólnego okręgu ,jeżeli wynika to z konieczności zachowania JNP(art.417 § 2 zd.2 i § 2-3 k.w.) Z tego samego powodu jednostki pomocnicze dzieli się na dwa lub więcej okręgów. Konieczność podziału jednostki pomocniczej na kilka okręgów występuje także wtedy ,gdy liczba radnych wybieranych w danej jednostce (gdyby stanowiła ona w całości jeden okręg wyborczy) byłaby większa niż określona ustawą (art.417 § 3 k.w.)

Przy podziale gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze ,sprawdzono ,które jednostki pomocnicze gminy mogą stanowić samodzielne okręgi wyborcze. W związku z tym, że liczba jednostek pomocniczych (20 sołectw i 11 samorządów miejskich ) jest większa od liczby okręgów wyborczych , samodzielnymi okręgami zostały te jednostki ,których liczba mieszkańców mieści się w przedziale wynikającym z zakresu dopuszczalnego odchylenia od JNP. Dotyczy to okręgów nr Nr 3,5,6,7,8,9,10,11,12,16,18.

W przypadku samorządów mieszkańców nr 1 i 2 ze względów normatywnych opisanych powyżej , (samorząd nr 1 liczba mieszkańców 2460, samorząd Nr 2 liczba mieszkańców 2438) samorządy te podzielono i utworzono 3 okręgi(okręgi o nr kolejnych 1,2,4).

Analogicznie postąpiono w przypadku sołectwa Paterek , (sołectwo Paterek liczba mieszkańców 2633 ), dzieląc te sołectwo, w ten sposób ,że część sołectwa obejmującą ulice 7 lutego ,Leśną, Jagodową,Okrężna,Spacerowa i Wyzwolenia wraz ze sołectwami Polichno Rozwarzyn i Wieszki utworzyło jeden okręg wyborczy Nr 14 , pozostała część sołectwa tworzy kolejny okręg wyborczy Nr 15. W pozostałych przypadkach z powodów wyżej przestawionych połączono sołectwa i utworzono wspólne okręgi wyborcze (dotyczy okręgów nr 13,17,19,20,21) .

Opracowany podział gminy na okręgi wyborcze przedstawiony został w trybie konsultacji Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

tanie-ubezpieczenie.eu

Porównywarka ubezpieczeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »