| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/265/13 Rady Miasta Wąbrzeźno

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.[1])) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust.1-3, 235, 236, 237, 239, 258 ust.1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 44.930.507,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.521.100,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 5.409.407,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.991.772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 48.730.507,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.175.120,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 11.555.387,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.991.772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 438.923,00 zł, oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.126.907,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.800.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 3.800.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.364.875,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.564.875,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.174.900,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 336.328,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych:

1) dochody 664.335,00 zł;

2) wydatki 664.335,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Nie zawarto umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.864.875,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 2.500.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.800.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.564.875,00 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Wąbrzeźna w roku budżetowym 2014 w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego:

1) gwarancje do kwoty 0,00 zł;

2) poręczenia do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 10. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Wąbrzeźna do wysokości 0,00 zł.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Wąbrzeźna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.800.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.564.875,00 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń i wydatków majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 310.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 310.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 1.985.580,00 zł z tytułu obsługi systemu gospodarki odpadami oraz wydatki w kwocie 1.985.580,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące 100.000,00 zł,

b) wydatki i zakupy inwestycyjne 300.000,00 zł;

2) celową w wysokości - 373.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 93.000,00 zł,

b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r., w kwocie - 280.000,00 zł.

§ 16. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 76.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Radosław Kędzia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/265/13
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na 2014 rok


Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXXVI/265/13
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1A.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/265/13
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na 2014 rok


Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXXVI/265/13
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2A.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/265/13
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w roku 2014


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/265/13
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/265/13
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr XXXVI/265/13
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5A.pdf

Plan dochodu i wydatków w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/265/13
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na 2014 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/265/13
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku


Uzasadnienie

Podczas przygotowania projektu budżetu wykorzystano ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki do opracowania planów finansowych na 2014 rok:

1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,6%;

2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,0%;

3) składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;

4) najniższe wynagrodzenie w kwocie 1.680,00 zł;

5) odpis na FŚS pracowników urzędu i jednostek budżetowych w kwocie 1.200,00 zł na 1 etat;

6) odpis na FŚS nauczycieli w wysokości 2.989,35 na jeden etat, przyjmując obowiązującą na 30 września 2012 r. kwotę bazową w wysokości 2.717,59 określoną dla pracowników państwowej sfery budżetowej i przemnożoną przez 110%;

7) odpis na FŚS nauczycieli emerytów w wysokości wskaźnika obliczonego od przedstawionych dochodów z tytułu emerytury,

8) górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie wyższym o 0,9% w stosunku do 2013 r., a więc wzrost o poziom inflacji w I półroczu 2013 roku.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie decyzji WFB.I.-3110.17.3.2013/107 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 22.10.2013 r.

Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.

Dla określenia dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych Minister Finansów wydał Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. oraz Obwieszczenie z dnia 07 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał Komunikat z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 r., która wyniosła 69,28 zł za 1 dt, i Komunikat z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. która wyniosła 171,05 zł za m3.

Projekt budżetu ma zastosowanie dla następujących jednostek budżetowych i instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miasto Wąbrzeźno:

1. Urzędu Miasta

2. Szkoły Podstawowej nr 2

3. Szkoły Podstawowej nr 3

4. Gimnazjum nr 1

5. Przedszkola Miejskiego

6. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

7. Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

8. Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej

9. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

10.Wąbrzeskiego Domu Kultury

Budżet 2014 roku zabezpiecza z dochodów bieżących wydatki bieżące, natomiast dochody majątkowe przeznaczone są na wydatki inwestycyjne (majątkowe).

Budżet na 2014 r.:

Dochody bieżące 39.521.100,00

Wydatki bieżące 37.175.120,00

Dochody majątkowe 5.409.407,00

Wydatki majątkowe 11.555.387,00

Niedobór 3.800.000,00

Nadwyżka operacyjna 0,00

Deficyt 3.800.000,00

Dochody ogółem 44.930.507,00

Wydatki ogółem 48.730.507,00

Dochody budżetowe miasta na 2014 rok zaplanowano w kwocie 44.930.507,00 złotych.

W planie finansowym dochody przedstawione są według szczegółowej klasyfikacji dochodów.

Dochody bieżące: 39.521.100,00

Dochody majątkowe: 5.409.407,00

Jedną z najbardziej znaczących pozycji w dochodach budżetu zajmują subwencje. To kwota 9.315.269,00 zł, która stanowi 20,73% ogółu dochodów w tym:

- subwencja oświatowa to kwota 8.386.201,00 zł, na zadania w zakresie utrzymania szkół podstawowych i gimnazjum obliczona na podstawie sprawozdań statystycznych i przy użyciu formuły algebraicznej;

- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 290.692,00 zł, którą otrzymują gminy, gdzie dochód podatkowy na 1 mieszkańca - wskaźnik G, jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju - wskaźnik Gg,

- subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 638.376,00 zł, która jest przeznaczona dla gmin, których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2012 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2012 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich.

Kolejną najbardziej znaczącą pozycją są dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych, które na 2014 rok zaplanowano w kwocie 12.673.133,00 zł co stanowi 28,22% budżetu. Są to głównie dochody wyszacowane na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2013 r. a więc niższych niż określone w w/w Obwieszczeniach Ministra Finansów.

Dochodem własnym Miasta są również udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które na 2014 rok zaplanowano na kwotę 9.662.587,00zł, co stanowi 21,50% ogółu dochodów. Udziały w PIT zapisane w projekcie określone zostały w Piśmie ST3-4820-10/2013 Ministra Finansów w wysokości 37,53% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Udziały w CIT stanowią 6,71% tych wpływów od podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę bądź zakład na terenie gminy.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach budżetu państwa to łącznie kwota 22.335.720,00 złotych i 49,71% dochodów ogółem.

Kolejna pozycja dochodów w kwocie 4.991.772,00 zł, to dotacje na zadania zlecone administracji rządowej wykazują w stosunku do ubiegłego roku niewielki spadek, zadania te realizuje głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco:

- administracja publiczna 151.000,00

- aktualizacja spisów wyborców 2.372,00

- MOPS 4.838.400,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Znaczną pozycję w dochodach gminy stanowią środki zaplanowane w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 2.309.390,00 zł. W dochodach tych 800.890,00 złotych to środki z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane z mieszkaniowego zasobu komunalnego oddanego w drodze przetargu w administrowanie spółce RW TBS. Pozostała kwota to wpływy z wieczystego użytkowania, dochody z najmu i dzierżawy, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz kwoty ze zbycia mienia gminy w kwocie 1.300.000,00 oraz odsetki od wyżej wymienionych dochodów z tytułu rozłożenia ich płatności na raty. Kwota z tytułu sprzedaży mienia, wyższa niż w roku 2013 zaplanowana została w związku z tym, iż w 2013 roku prowadzona jest procedura przetargowa na sprzedaż działek miejskich miejscowym przedsiębiorcom w wyniku której, wpływy będą miały miejsce na początku 2014 roku.

Dochody z usług w kwocie 399.000,00 zł, to wpłaty za wyżywienie w przedszkolu oraz z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS, a także dochody własne WCPTiIS, MZUK .

Dochody za odbiór odpadów komunalnych to kwota planowana na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców i przedsiębiorców w wysokości 1.985.580,00 zł.

Dochody ze Specjalnej Strefy Parkowania to planowane dochody na poziomie 370.320,00 zł,

Dochody za zajecie pasa drogowego, reklamy w pasie drogowym to kwota planowana w wysokości 140.000,00 zł.

Pozostałe dochody to głównie odsetki od należności podatkowych.

Inną pozycją dochodów są środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kształtują się one na poziomie 310.000,00 zł.

Mandaty i grzywny uzyskane przez Straż Miejską to planowana kwota 60.000,00 zł.

Kwota 10.000,00 zł zaplanowana została tytułem wpływów z opłaty produktowej.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z ochrony środowiska to kwota 30.000,00(dawny FOŚ).

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych to kwota 771.500,00, z tego 206.000,00 na utrzymanie MOPS (4 etaty pracowników), oraz 221.800,00 i 170.200,00 na wypłatę zasiłków i 30.700,00 na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych i koszty realizacji projektu "posiłek dla potrzebujących"- 142.800,00.

Znaczną pozycję w dochodach miasta na 2014 rok stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju inwestycji Sportowych w kwocie 2.403.812,00 zł na przebudowę boisk sportowych przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie. Możliwe dofinansowanie w 2014 roku to 50 % planowanych wydatków.

Zgodnie z zawarta umową miasto otrzyma dotację Powiatu Wąbrzeskiego na modernizację oświetlenia w ul. Wolności w wysokości 123.000,00.

W dochodach miasta na 2014 rok dochody ze źródeł zewnętrznych, to kwota 1.880.284,00, w tym:

- 180.368,00 zł z tytułu dofinansowania z RPO do budowy ścieżek rowerowych w Wąbrzeźnie - rozliczenie końcowe;

- 441.700,00 zł z tytuł realizacji projektu POIG -Wąbrzeźno on-line;

- 118.000,00 zł z MPi PS tytułu realizacji projektu rządowego remontu zasobów komunalnych,

- 95.013,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na budowę placu zabaw przy SP nr 2,

- 56.289,00 zł z PFRON w ramach refundacji wydatków związanych z budową windy przy SP nr 3,

- 35.700,00 zł z tytułu dofinansowania z POIŚ na przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej,

- 953.214,00 zł z tytułu dofinansowania z PROW budowy targowiska w Wąbrzeźnie.

Jednostki budżetowe miasta swoje dochody do budżetu gminy na 2014 r. wyszacowały na następującym poziomie:

WCTPiIS w kwocie 68.200,00 zł,

MZUK w kwocie 12.000,00 zł,

MOPS na poziomie 55.000,00 zł,

Przedszkole Miejskie BAJKA na poziomie 465.985,00 zł,

SP nr 3 w kwocie 10.000,00 zł,

Gimnazjum nr 1 w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki miasta zostały zaplanowane w kwocie 48.730.507,00 złotych.

W środkach tych 11.555.387,00 to wydatki majątkowe, a więc 23,71% planowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące to kwota 37.175.120,00 złotych, a w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne 17.710.459,00 zł co stanowi 36,34% zaplanowanych wydatków;

- wydatki na odpis dotyczący tworzenia obowiązkowego FŚS to 731.608,00 zł, w tym oświata 589.558,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne udzielone ze środków budżetu 1.511.228,00 zł, co stanowi 3,10%, w tym bieżące 1.317.228,00 zł,

- wydatki na obsługę długu 1.214.923,00, co stanowi 2,49%, w tym -wydatki z tytułu udzielenia poręczenia w kwotach odpowiadających zawartym umowom 438.923,00,

W podziale na jednostki budżetowe wydatki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 2 3.992.014,00 zł ( w 2013 r.-3.692.072,00)

- Szkoła Podstawowa nr 3 3.880.701,00 zł ( w 2013 r.-3.743.773,00)

- Przedszkole 2.126.722,00 zł ( w 2013 r.-1.933.157,00)

- Gimnazjum 4.557.274,00 zł (w 2013 r.-4.345.889,00)

- Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej 443.200,00 zł (w 2013 r. 353.500,00)

- Miejski Zakład Usług Komunalnych 639.138,00 zł ( w 2013 r. 613.506,00)

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8.033.497,00 zł (w 2013 r. 8.341.124,00) -tradycyjnie w ciągu roku następuje zwiększenie dotacji dla MOPS.

Pozostałe wydatki realizowane są przez jednostkę budżetową: Urząd Miasta.

W wydatkach majątkowych za kwotę 11.555.387,00 zł planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowę ul. Matejki 2.200.000,00 zł,

- budowa ulicy Łabędziej 600.000,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic: Sowiej, Strusiej, Kukułczej i Bażanciej 9.000,00 zł,

- wykup gruntów pod ul. Pruszyńskiego 13.000,00 zł,

- wynagrodzenie pracowników interwencyjnych realizujących zadania inwestycyjne na drogach 50.000,00 zł,

- budowa chodników, parkingów prace przygotowawcze na betoniarni i wynagrodzenia pracowników przy tych zadaniach łącznie 215.000,00 zł,

- wykonanie tablic przy nowo wybudowanych ścieżkach rowerowych w Wąbrzeźnie za kwotę 42.500,00 zł oraz wykupy gruntów pod ścieżkę nad Jeziorem Frydek 12.000,00 zł,

- pierwszy z etapów realizacji Infrastruktury na Górze Zamkowej to kwota planowana w wysokości 200.000,00 zł,

- realizacja zadań inwestycyjnych (przebudowa pieców, kominów i okien) w zasobie komunalnym to planowana kwota 29.822,00 zł,

- środki własne na realizację projektu Marszałka WK-P -Infostrada Pomorza i Kujaw 21.068,00 zł,

- środki własne na tablice interaktywne w szkołach to 58.867,00 zł w ramach projektu Marszałka WK-P,

- dalszy etap modernizacji Urzędu Miasta to 68.800,00 zł (modernizacja sali posiedzeń, biura RM),

- zakup sprzętu informatycznego na wyposażenie urzędu to kwota 27.800,00 zł,

- modernizacja oświetlenia w ul. Wolności 246.000,00, z czego dotacja Powiatu Wąbrzeskiego 123.000,00,

- częściowa dotacja do przebudowy drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie w kwocie 94.000,00,

- modernizacja Stadionu Miejskiego to kwota 4.807.624,00 zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowi 50%,

- zakup kamer do monitoringu 40.000,00 zł;

- mapy do projektu kanalizacji deszczowej w ul. Królowej Jadwigi realizowane w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.000,00 zł;

- zakupy na wyposażenie jednostki OSP 3.600,00 zł,

- zakup kserokopiarki dla obsługi MOPS 4.200,00 zł,

- wydatki i zakupy inwestycyjne SP nr 22.000,00 zł,

- budowa placu zabaw przy SP nr 2 to kwota 190.027,00 zł z 50% dofinansowaniem z MEN,

- przebudowa dachu sali gimnastycznej przy SP nr 2 to kwota planowana w wysokości 100.000,00 zł,

- zakup sprzętu komputerowego do biblioteki Gimnazjum 10.500,00 zł,

- realizacja projektu POIG-Wąbrzeźno on-line to środki zewnętrzne w wysokości 350.500,00 zł,

- dokumentacja projektowa na oświetlenie ul. Matejki 14.207,00 zł,

- wybudowanie placu zabaw przy ul. Topolowej 50.000,00 zł,

- rozliczenie finansowe zadania "Przebudowa targowiska miejskiego w Wąbrzeźnie" 1.563.272,00 zł, z tego dofinansowanie PROW 953.214,00 zł,

- zakupy koszy, ławek, kwietników w pasach drogowych miasta 80.000,00 zł,

- wydatki na zakupy sprzętu do utrzymania zieleni przez MZUK to kwota 24.500,00 zł,

- modernizacja obiektu WDK, dotacja w kwocie 100.000,00 zł na wymianę kotary i zakup mobilnej sceny.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.

Wydatki majątkowe to ogółem w budżecie miasta 11.555.387,00 zł po pomniejszeniu o środki zewnętrzne z PROW Województwa Kujawsko-Pomorskiego i POIG, Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, MEN i MSiT w kwocie łącznej 3.925.539,00 środki własne to 7.629.848,00.

W budżecie miasta zaplanowana jest znaczna kwota na zabezpieczenie udzielonych poręczeń 438.923,00. Właśnie ta kwota w miarę jak spółka RW TBS i WDK będą spłacały pożyczki i kredyty będzie stanowiła w budżecie dodatkową rezerwę.

Wydatki w rozdziałachprzedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano tu kwotę 1.200,00 tytułem składki do izb rolniczych tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

Transport i łączność

W rozdziale dróg powiatowych zaplanowano środki na opłatę za zajęcia pasa drogowego w kwocie 1.000,00, oraz dotację częściową na budowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo w wysokości 94.000,00 na inwestycje i kwocie 8.000,00 zł na bieżącą obsługę tego zadania.

W rozdziale dróg gminnych zaplanowane środki w kwocie 207.000,00 złotych to planowane wydatki na naprawy na drogach gminnych, na zmiany organizacji ruchu i znaki drogowe.

W rozdziale dróg gminnych zaplanowano środki na przebudowę ul. Matejki w kwocie 2.200.000,00 zł, budowę ul. Łabędziej w kwocie 600.000,00 zł, projekty drogowe ul. Strusiej, Sowiej, Bażanciej i Kukułczej w kwocie 9.000,00 zł i 50.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych przy realizacji inwestycji.

W rozdziale pozostałych zadań zaplanowano środki na prace na betoniarni i na chodnikach 25.000,00, 70.000,00 na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych realizujących inwestycje, 120.000,00 na budowę chodników i parkingów oraz 42.500,00 na tablice przy ścieżkach rowerowych w Wąbrzeźnie oraz wykupy gruntu pod ścieżki rowerowe w kwocie 12.000,00 zł.

Turystyka

W dziale tym w pozostałej działalności zaplanowano środki na infrastrukturę Góry Zamkowej, jest to kwota na potrzeby projektu zagospodarowania Góry Zamkowej w wysokości 200.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej znajdują się wydatki administratorów zasobów komunalnych realizowane z dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy w kwocie 797.856,00.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki na operaty szacunkowe i inne koszty ponoszone w związku przygotowaniem nieruchomości komunalnych do zbycia, ujęto też kwotę 5.000,00 na sporządzenie inwentaryzacji budynków, kwota 80.000,00 zawiera również środki na wyceny mieszkań oraz środki na sporządzenie aktów notarialnych i opłaty sądowe. Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują lokatorzy z wyrokiem eksmisji, a dla których nie ma mieszkań socjalnych w zasobie gminnym. Ponadto w paragrafie usług remontowych zapisano kwotę na utrzymanie efektu termomodernizacji zgodnie z umową z NFOSiGW w kwocie 53.053,00 zł.

Działalność usługowa

W dziale działalność usługowa zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł. na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i studium kierunków rozwoju oraz 7.000,00 na remont kwater żołnierskich z dofinansowaniem w kwocie 1.000,00 zł.

Informatyka

W dziale tym zaplanowano środki na udział własny w projekcie realizowanym w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 21.068,00 Infostrada Pomorza i Kujaw oraz w projekcie dotyczącym zakupu tablic interaktywnych 58.867,00 zł.

Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 254.340,00 z czego tylko 151.000,00 to środki dotowane na ten cel od Wojewody, co stanowi 59,37% ogółu wydatków. W rozdziale rady gmin zaplanowano środki na diety dla radnych miejskich w kwocie 140.000,00 i na ewentualne wyjazdy służbowe i szkolenia w łącznej kwocie 1.000,00. Ponadto w dziale tym w rozdziale urzędy gminy zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu jako jednostki budżetowej w kwocie 3.401.192,00, oraz Wydziału Rozwoju Miasta, na działalność promocyjną miasta zaplanowano 215.000,00 zł i na działalność Młodzieżowej Rady Gminy zabezpieczono kwotę 9.400,00.

W kwotach wynagrodzeń zaplanowano ewentualne podwyżki wynagrodzeń do 3% oraz kwoty niezbędne do wyrównania wynagrodzeń do najniższego wynagrodzenia stanowiącego 1.680,00 zł od 1 stycznia 2014 r.

Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale dotyczą aktualizacji spisów wyborców i są w całości wykonywane z otrzymanej dotacji w kwocie 2.372,00.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki tego działu w kwocie 35.330,00 wynikają z funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej a funkcjonowanie Straży Miejskiej, to wydatki w skali roku 518.067,00, w tym 40.000,00 na zakup kamer. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na wsparcie finansowe policji w wysokości 5.000,00.

Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek wraz z prowizja od ewentualnego kredytu do zapłaty w 2014 roku zaplanowano w kwocie 776.000,00 zł w tym odsetki 700,000,00 zł, kwota zaplanowana wynika z niskiego poziomu stawek WIBOR i obniżenia oprocentowania kredytów w wyniku ich konsolidacji w 2013 roku.

W dziale tym zaplanowano też kwotę 438.923,00 z tytułu udzielonych poręczeń RW TBS i MZECWiK, w następujących kwotach na poszczególne umowy poręczenia:

- dla RW TBS w łącznej kwocie 411.238,00,

- umowa poręczenia dla WDK z 2009r. 27.685,00.

W przypadku gdyby spółki nie spłacały swych zobowiązań wobec banków miasto jako poręczyciel wchodzi w prawa i obowiązki kredytobiorcy, dlatego też konieczność zaplanowania w budżecie na ten cel środków. W sytuacji znacznych wzrostów stawek bazowych poręczanych kredytów i wystąpieniem braków w zabezpieczeniu poręczanych kredytów i pożyczek niezbędne środki zostaną zabezpieczone z rezerwy ogólnej budżetu. W miarę spłaty kredytów przez jednostki, którym miasto poręczyło, wolne środki zostaną wykorzystane na zadania inwestycyjne.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 773.000,00 zł, z czego 100.000,00zł stanowi rezerwa ogólna, która może być nie wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 93.000,00zł i rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00. Pozostałą kwotę stanowi rezerwa celowa w wysokości 280.000,00 na zadania własne zlecane organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o pożytku i wolontariacie.

Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje wydatki szkół podstawowych, przedszkoli i zerówek, gimnazjum, stołówek oraz wydatki na dowożenie dzieci do szkół, korzystanie z pływalni, dotację dla niepublicznego przedszkola i gimnazjum dla dorosłych, a także wydatki na dokształcanie nauczycieli stanowi kwotę 15.927.771,00 zł. Subwencja, która powinna finansować wydatki szkół podstawowych gimnazjum i dokształcania nauczycieli wynosi na 2014 rok według wstępnej informacji 8.386.201,00, faktyczne wydatki związane z finansowaniem tych zadań to kwota 11.466.866,00 o 3.080.665,00 wyższa od subwencji. Wydatki na utrzymanie przedszkola, zerówek, stołówek i świetlic a także na dowożenie uczniów są zadaniem własnym gminy i stanowią kwotę 4.460.905,00. Łącznie Miasto dofinansowuje oświatę na kwotę 7.541.570,00 , dla porównania w 2009 roku była to kwota 5.191.519,00 zł i są to środki na utrzymanie bazy lokalowej na minimalnym poziomie i przy maksymalnej oszczędności a także niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu edukacji.

Na dokształcanie nauczycieli planuje się 0,5% od wynagrodzeń ogółem w kwocie 37.797,00 zł.

W działalności pozostałej zaplanowano środki w wysokości 1% na nagrody na DEN w kwocie 106.162,00 zł.

Odpis na FŚS nauczycieli obliczono wg stanu na 30 września 2012 r. tj. 2.989,35 zł na etat, dla emerytów nauczycieli wg przedłożonych informacji o dochodach, a dla pracowników obsługi po 1.200 na etat.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu związane są z pracą komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i ograniczone są do kwoty 28.250,00 na profilaktykę prowadzoną przez izby wytrzeźwień, na prace komisji i organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami. Wydatki Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej zaplanowane zostały w 2014 roku w kwocie 443.200,00 i jest to kwota w części pozyskana z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu których wpływy to 300.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano również 10.000,00zł na programy polityki prozdrowotnej, w których planuje uczestniczyć Gmina Miejska Wąbrzeźno. Ponadto planuje się również jak każdego roku, kwotę 700,00 w ramach porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na współfinansowanie działalności telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia" w latach 2010-2016.

Pomoc Społeczna

Najwyższym wydatkiem tego działu są wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 4.824.700,00 zł.

Od 2012 na Gminy spadły kolejne obowiązki do realizacji przez MOPS, to jest współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, na zadania te zaplanowano odpowiednio 39.240,00 i 38.860,00 zł.

Nowym od 2 lat jest też obowiązek zatrudnienia asystentów rodziny, na co zabezpieczono wydatki w środkach Ośrodka Pomocy.

Wydatki tego działu to też składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w kwocie 44.400,00 zł z otrzymanej od Wojewody.

Zasiłki i pomoc w naturze stanowią kwotę 303.500,00 zł, z czego świadczenia samorządowe stanowią kwotę 81.700,00, w tym pomoc dla osób bezdomnych w okresie od października do maja. Zasiłki okresowe ze środków Wojewody to kwota 221.800,00 zł. Zasiłki stałe z dotacji Wojewody 170.200,00 zł.

W związku z obowiązkiem opłacania przez gminy kosztów pobytu jej mieszkańców w domach pomocy społecznej zaplanowano kwotę 230.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe, które od 2004 roku są finansowane ze środków własnych zaplanowano w kwocie 980.000,00 zł.

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki rzędu 838.170,00 zł z czego Wojewoda finansuje kwotę 206.000,00 zł. Wydatki na usługi opiekuńcze to kwota 295.427,00. Wzrost wynagrodzeń zaplanowano do 3% i przewidziano ewentualne odprawy.

Na obiady, program pomocy państwa w zakresie dożywiania w szkołach i inne świadczenia związane z programem dożywiania zaplanowano kwotę 120.000,00zł i jest to udział własny miasta, dotacja Wojewody to 142.800,00 zł.

W dziale tym zaplanowano też środki na wydatki związane z realizacją rządowego projektu MPiPS dotyczącego remontu zasobu komunalnego na kwotę 154.720,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano dotacje na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym na wypożyczalnię sprzętu i realizację pomocy w projekcie "Nasz Mały Świat" w kwocie 15.000,00 zł.

W dziale tym od 2013 roku znajdują się przede wszystkim środki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie łącznej 526.880,00 zł:

- projekt POIG - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w kwocie 41.100,00 zł - koszty utrzymania projektu,

- projekt POIG -Wąbrzeźno on-line - wydatki w okresie realizacji 441.700,00 zł, wydatki na utrzymanie projektu w 2014 r. 14.080,00 zł.

W dziale tym przewidziane zostały również wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych na kwotę 30.000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu związane są z pracą świetlic szkolnych oraz stołówek szkolnych i stanowią kwotę 295.376,00. Wydatki te opisano łącznie z wydatkami oświaty.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na zapłatę w 2014 r. za odbiór wód opadowych z dróg i parkingów na terenie miasta to kwota 133.500,00.

Wydatki na oczyszczanie miasta to kwota 383.000,00 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wynikających z tzw. ustawy śmieciowej to 2.089.500,00 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście to zaplanowana kwota w wysokości 102.200,00 zł w tym kwota 42.000,00 zł na zadania realizowane w tym zakresie przez MZUK i na energię niezbędną do funkcjonowania fontanny 7.000,00 zł.

W ramach ochrony środowiska zaplanowane zostały środki na przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na kwotę 42.000,00 zł w tym 85% dofinansowania z NFOŚiGW w ramach środków POIŚ zgodnie z Uchwałą XXXIII/241/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 września 2013 r.

Oświetlenie ulic i placów oraz konserwacja to wydatek w kwocie 445.000,00 zł, taki poziom wydatków możliwy jest dzięki szeroko zakrojonej oszczędności i podpisaniu umów na dostawę energii z firmą konkurencyjną w stosunku do dotychczasowego dostawcy. Wydatek inwestycyjny na modernizację oświetlenia w ul. Wolności to 246.000,00 zł (w tym 123.000,00 to dotacja Powiatu Wąbrzeskiego i na dokumentację dotyczącą oświetlenia ul. Matejki 14.027,00 zł.

Wydatki na ochronę środowiska z planowanych wpływów to 30.000,00, w tym na przygotowanie map na potrzeby inwestycji związanych z kanalizacją na terenie miasta 4.000,00.

Wydatki w rozdziale pozostałej działalności to koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych 364.500,00 i obsługa płatnej strefy parkowania na kwotę 255.520,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie MZUK 572.138,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to rozliczenie finansowe projektu modernizacji targowiska miejskiego w Wąbrzeźnie na kwotę 1.563.272,00 zł, budowa placu zabaw przy ul. Topolowej za kwotę 50.000,00 zł i zakup koszy i ławek na tereny miejskie za kwotę 80.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten obejmuje przede wszystkim dotację dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 570.000,00 zł na działalność bieżącą i 100.000,00 zł na zadania inwestycyjne, modernizację kurtyny w sali kinowej i zakup mobilnej sceny oraz dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 381.200,00 zł.

Kultura Fizyczna i Sport

W dziale tym, 30.000,00 zaplanowano na utrzymanie obiektów sportowych oddanych w użyczenie MKS Unia. Zaplanowanie tych wydatków w tym rozdziale uzasadnione jest faktem, iż gminy mają obowiązek według ustawy o kulturze fizycznej i sporcie zapewnić w celu realizacji tych zadań oprócz warunków prawno-organizacyjnych również warunki ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej. Wykazanie tych wydatków w gospodarce mieszkaniowej nie pokazywałoby w pełni środków przeznaczonych na zadnia związane z kulturą fizyczną i sportem.

Wydatek inwestycyjny w tym dziale to środki na kontynuowanie modernizacji stadionu miejskiego w kwocie 4.807.624,00.

Organizacja biegu 3-maja to 5.700,00.

Stypendia i nagrody dla sportowców na podstawie Uchwały Nr X/57/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, to kwota 25.000,00

Planowany deficyt miasta wyniósł 3.800.000,00 złotych

Deficyt budżetu wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych, w tym modernizacji stadionu miejskiego i bazy sportowej przy SP nr 3 w Wąbrzeźnie. Pokrycie niedoboru budżetu miasta nastąpi z zaciągniętego kredytu długoterminowego lub pożyczki w kwocie deficytu tzn. 3.800.000,00 zł.

Poziom zadłużenia na koniec 2014 roku związany jest też z karencjami w spłacie kredytu, co miało na celu zaplanowanie na dany rok do spłaty kwot w takiej wielkości, aby budżet miasta mógł je znieść bez uszczerbku dla płynności finansowej i realizacji zadań nałożonych ustawą o samorządzie gminnym bez zakłóceń.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

Deficyt budżetu miasta planowany jest do sfinansowania kredytem inwestycyjnym długoterminowym w kwocie 3.800.000,00 zł.

Po stronie przychodów planowany jest kredyt w kwocie 1.564.875,00 zł tj. na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Kredyt w wysokości 1.564.875,00 stanowi kwotę na finansowe pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów. Spłaty planowane na 2014 r. przedstawiają się następująco: kredytu w BGK z 2005 roku w kwocie 550.000,00, kredytu w BS w Chełmnie z 2006 r. w kwocie 700.000,00 i w BRE BH w Warszawie z 2008 r. w kwocie 200.000,00 i z 2011 r. w kwocie 10.000,00 zł, w BS w Golubiu Dobrzyniu z 2012 r. w kwocie 20.475,00 zł oraz spłaty pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie łącznej 74.400,00 zł i w Funduszu SovereignFund w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł.

Roczne limity ustalone przez Radę dla Burmistrza dotyczą:

1) zobowiązanie z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł, potrzeba takiego limitu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w rachunku bieżącym na potrzeby finansowania wydatków związanych z realizacją budżetu i niezbędną dla zachowania płynności finansowej w bieżącym funkcjonowaniu miasta w związku z tym, iż kwoty dochodów wpływają w poszczególnych miesiącach w zróżnicowanych wielkościach a ponadto dla potrzeb zabezpieczenia środków przy realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych do czasu otrzymania refundacji,

2) zobowiązanie z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.800.00,00 ma na celu sfinansowanie planowanych inwestycji ze środków własnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej, kredytem lub pożyczką,

3) zobowiązania z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.564.875,00. Kwoty kredytu niezbędne są na sfinansowanie zobowiązań po uwzględnieniu ewentualnych kwot z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

Limity zawarte w pkt. 2 i 3 są odzwierciedleniem zapisów strony przychodowej załącznika o przychodach i rozchodach budżetowych na 2014 rok.

Załącznik Nr 5 i 5A dotyczący wykazu dotacji z budżetu miastaprzedstawiających kwoty dotacji podmiotowych i celowych udzielanych przez miasto w tym: dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organem założycielskim tzn. Biblioteki i Wąbrzeskiego Domu Kultury. Instytucje przedkładają informacje, które stanowią część sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze jak i za rok budżetowy. Kwota dotacji stanowi podstawę do przygotowania planu finansowego przez dyrektora instytucji.

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach oświatowych, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, dla funkcjonowania tych rachunków jednostki oświatowe otrzymały przyzwolenie w Uchwale Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Wąbrzeźno. Jednostki oświatowe mogą gromadzić osiągnięte dochody z ściśle określonych tytułów na wyodrębnionych rachunkach dochodów. Załącznik zawiera kwoty przychodów w szkołach podstawowych i gimnazjum z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przychody w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu z tytułu innych dochodów, w tym wynajmów pomieszczeń. Środki z rachunków wydatkowane są na cele statutowe jednostek zgodnie z klasyfikacją budżetową. Upoważnieniem do działania w tym zakresie jest Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Wąbrzeźno.

Uchwała budżetowa jest materiałem niezbędnym dla funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i zawiera obligatoryjne elementy, ale zawiera też zadania dodatkowe służące rozwojowi wspólnoty samorządowej.

Przewodniczący Rady


Radosław Kędzia


[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318.

[2]) Zmiana tekstu jedolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »