| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/260/14 Rady Gminy Gruta

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gruta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 228, 888), Rada Gminy Gruta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gruta.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gruta powinien posiadać pojazdy asenizacyjne:

1) spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

2) oznakowane w sposób trwały i widoczny, pozwalający na identyfikację podmiotu świadczącego usługi, poprzez umieszczenie na nich nazwy przedsiębiorcy, adresu i telefonu kontaktowego,

3) wyposażone w środki umożliwiające sprzątanie miejsca wykonywania usługi w przypadku jego zanieczyszczenia.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gruta powinien dysponować bazą transportową, która:

1) zlokalizowana jest na terenie utwardzonym, ogrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych,

2) umożliwia postój pojazdów i innego sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonania usługi,

3) zapewnia utrzymanie pojazdów w należytym stanie sanitarno - higienicznym poprzez ich mycie i dezynfekcję lub w przypadku braku takiej możliwości - udokumentowaną gotowość wykonania tych zabiegów w innych miejscach do tego przeznaczonych,

4) wyposażona jest w środki zapobiegające przedostaniu się do środowiska ewentualnych wycieków.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gruta powinien wykonywać następujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) myć i dezynfekować pojazdy i urządzenia służące prowadzonej działalności w wyznaczonym miejscu na terenie bazy transportowej,

2) prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz nie powodujący zanieczyszczania środowiska,

3) w przypadku zanieczyszczenia miejsca odbioru nieczystości ciekłych niezwłocznie usunąć zanieczyszczenie.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gruta powinien przekazywać nieczystości ciekłe do stacji zlewnych, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXX/170/10 Rady Gminy Gruta z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz. U. Woj. Kuj - Pom. Nr 117, poz. 1506).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Renata Templin


Uzasadnienie

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 228, 888), który stanowi, iż rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określi wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zdań oraz w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »