reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Osielsko

z dnia 16 czerwca 2015r.

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, Dz.U. z 2015 r., poz. 87, poz. 122, poz. 87), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/87/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2013 r., poz. 451 z dnia 17.01.2013 r.), zmienionej uchwałą Nr IX/71/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2013 r., poz. 3277 z dnia 6.11.2013 r.), zmienionej uchwałą Nr XI/101/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2013 r., poz. 4246 z dnia 31.12.2013 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Odpady komunalne zbiera się w szczelnych i zamykanych pojemnikach o pojemnościach od 0,060 do 10 m3 ( 60-10.000 l), przeznaczonych do danego rodzaju odpadu, dostosowanych do mechanicznego ich opróżniania przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów oraz zgodnych z Polską Normą.";

2) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy na nieruchomości, a w szczególności:

Rodzaj odpadu

Częstotliwość odbierania odpadów
z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Częstotliwość odbierania odpadów
z terenu nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy


odpady komunalne
nie zbierane selektywnie


1 raz na 2 tygodnie


nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie

papier, metale,

tworzywa sztuczne,

opakowania wielomateriałowe,

odpady ulegające biodegradacji,
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

odpady zielone

w okresie od 1 kwietnia
do 31 października -
1 raz na 2 tygodnie

w okresie od 1 kwietnia do
31 października - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie

w okresie od 1 listopada
do 31 marca - 1 raz
w miesiącu

w okresie od 1 listopada
do 31 marca - nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu


szkło


1 raz w miesiącu


nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu


odpady budowlane i rozbiórkowe


rocznie w ilości 0,5 tony/
nieruchomość lub lokal1)

nie przyjmuje się1)


zużyte opony pochodzące od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony


rocznie w ilości 5 sztuk/
nieruchomość lub lokal1)


nie przyjmuje się1)

meble i inne odpady wielkogabarytowe

1) 1 raz na pół roku,
2) z uwzględnieniem
potrzeb i warunków
sanitarno-porządkowych1)

nie przyjmuje się1)

papier, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

z uwzględnieniem

potrzeb i warunków

sanitarno-porządkowych1)

nie przyjmuje się1)

Objaśnienia:1) dotyczy odpadów komunalnych dostarczanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.";

3) w § 8 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

Dopuszcza się możliwość zawarcia przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne umowy cywilnoprawnej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z "boksów" lub altan przeznaczonych do przechowywania pojemników i worków z odpadami.".

9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania następujących rodzajów odpadów:

1) z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w ramach usług podstawowych w 3 workach przezroczystych;

a) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

b) szkło,

c) papier, metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe.

2) z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w ramach usług dodatkowych w 4 workach- każda frakcja w oddzielnym worku;

a) żółtym - tworzywa sztuczne,

b) zielonym - szkło,

c) niebieskim - papier,

d) brązowym - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone.

3) z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej odpady, o których mowa w pkt 1- każda frakcja oddzielnie w workach przezroczystych lub pojemnikach przystosowanych do zbierania poszczególnych frakcji odpadów;

4) z terenu nieruchomości nie zamieszkałych odpady, o których mowa w pkt 1- każda frakcja oddzielnie w workach lub pojemnikach zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne''.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Osielsko


Benedykt Leszczyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama