| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Osielsko

z dnia 16 czerwca 2015r.

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, Dz.U. z 2015 r., poz. 87, poz. 122, poz. 87), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/87/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2013 r., poz. 451 z dnia 17.01.2013 r.), zmienionej uchwałą Nr IX/71/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2013 r., poz. 3277 z dnia 6.11.2013 r.), zmienionej uchwałą Nr XI/101/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2013 r., poz. 4246 z dnia 31.12.2013 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Odpady komunalne zbiera się w szczelnych i zamykanych pojemnikach o pojemnościach od 0,060 do 10 m3 ( 60-10.000 l), przeznaczonych do danego rodzaju odpadu, dostosowanych do mechanicznego ich opróżniania przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów oraz zgodnych z Polską Normą.";

2) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy na nieruchomości, a w szczególności:

Rodzaj odpadu

Częstotliwość odbierania odpadów
z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Częstotliwość odbierania odpadów
z terenu nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy


odpady komunalne
nie zbierane selektywnie


1 raz na 2 tygodnie


nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie

papier, metale,

tworzywa sztuczne,

opakowania wielomateriałowe,

odpady ulegające biodegradacji,
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

odpady zielone

w okresie od 1 kwietnia
do 31 października -
1 raz na 2 tygodnie

w okresie od 1 kwietnia do
31 października - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie

w okresie od 1 listopada
do 31 marca - 1 raz
w miesiącu

w okresie od 1 listopada
do 31 marca - nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu


szkło


1 raz w miesiącu


nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu


odpady budowlane i rozbiórkowe


rocznie w ilości 0,5 tony/
nieruchomość lub lokal1)

nie przyjmuje się1)


zużyte opony pochodzące od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony


rocznie w ilości 5 sztuk/
nieruchomość lub lokal1)


nie przyjmuje się1)

meble i inne odpady wielkogabarytowe

1) 1 raz na pół roku,
2) z uwzględnieniem
potrzeb i warunków
sanitarno-porządkowych1)

nie przyjmuje się1)

papier, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

z uwzględnieniem

potrzeb i warunków

sanitarno-porządkowych1)

nie przyjmuje się1)

Objaśnienia:1) dotyczy odpadów komunalnych dostarczanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.";

3) w § 8 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

Dopuszcza się możliwość zawarcia przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne umowy cywilnoprawnej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z "boksów" lub altan przeznaczonych do przechowywania pojemników i worków z odpadami.".

9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania następujących rodzajów odpadów:

1) z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w ramach usług podstawowych w 3 workach przezroczystych;

a) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

b) szkło,

c) papier, metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe.

2) z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w ramach usług dodatkowych w 4 workach- każda frakcja w oddzielnym worku;

a) żółtym - tworzywa sztuczne,

b) zielonym - szkło,

c) niebieskim - papier,

d) brązowym - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone.

3) z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej odpady, o których mowa w pkt 1- każda frakcja oddzielnie w workach przezroczystych lub pojemnikach przystosowanych do zbierania poszczególnych frakcji odpadów;

4) z terenu nieruchomości nie zamieszkałych odpady, o których mowa w pkt 1- każda frakcja oddzielnie w workach lub pojemnikach zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne''.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Osielsko


Benedykt Leszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »