| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/82/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 20 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm[1])) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/232/05 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2005 r., Nr 71, poz. 1373 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski stanowiącego załącznik do uchwały zmienianej.

1) § 7 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski stanowiącego załącznik do uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie:

1. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego na dany rok szkolny z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, słuchacza, ustalonej zgodnie z zasadami zawartymi w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 odpowiednio z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) określa Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, przyjmując następujący sposób określenia tej wysokości:

1) gdy miesięczny dochód jednego członka rodziny wnioskodawcy wynosi do 50,00 zł. miesięcznie wysokość stypendium szkolnego nie może przekroczyć 130,00 zł.

2) gdy miesięczny dochód jednego członka rodziny wnioskodawcy wynosi powyżej 50,00 zł do 300,00 zł. miesięcznie wysokość stypendium szkolnego nie może przekroczyć 100,00 zł.

3) gdy miesięczny dochód na jednego członka rodziny wnioskodawcy wynosi powyżej 300,00 zł do 514,00 zł. miesięcznie wysokość stypendium szkolnego nie może przekroczyć 95,00 zł.

2. Jeżeli po rozpatrzeniu złożonych wniosków okaże się, że kwota dotacji nie zostanie rozdysponowana w całości, wysokość przyznanych stypendiów, o której mowa w ust. 1 może być podwyższona odpowiednio:

1) przy dochodzie do 50,00 zł - do kwoty 236,00 zł

2) przy dochodzie powyżej 50,00 zł do 300,00 zł - do kwoty 150,00 zł

3) przy dochodzie powyżej 300,00 zł. do 514,00 zł - do kwoty 100,00 zł

3. Zasiłek szkolny przyznaje się w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego, które nie może przekroczyć kwoty 590,00 zł.";

2) § 8 ust. 1 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski stanowiącego załącznik do uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych nie wystarczy na przyznanie tego świadczenia wszystkim osobom, które złożyły wnioski i spełniają kryteria uprawniające do otrzymania stypendium w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt 1,2 lub 3, stypendium szkolne będzie przyznawane w kwocie nie mniejszej niż 94,40 zł. miesięcznie, z zastrzeżeniem, że stypendium w pierwszej kolejności będzie przyznawane uczniom lub słuchaczom pochodzącym z rodzin o najniższych dochodach.".

§ 2. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Bartczak


Uzasadnienie

Wprowadzenie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski spowodowane jest zmianą wysokości kryterium dochodowego do otrzymania zasiłku rodzinnego.

Zgodnie z art. 90d ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Bartczak


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 128 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,i Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357 i poz. 1240

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »