| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/140/15 Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 25 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz

Na podstawie art. 6 k ust. 1, 2, 2a, 3 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r., poz. 87, poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688 i poz. 1793) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 351) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, w wysokości:

1) 21 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 39 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego wieloosobowego.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) 42 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 78 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego wieloosobowego.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za opróżnienie pojemnika:

1) o pojemności 60 L- 8,00 zł;

2) o pojemności 120 L- 11,00 zł;

3) o pojemności 180 L- 16,00 zł;

4) o pojemności 240 L- 20,00 zł;

5) o pojemności 660 L- 53,00 zł;

6) o pojemności 1100 L- 71,00 zł;

7) o pojemności 5000 L- 318,00 zł;

8) o pojemności 7000 L- 415,00 zł;

9) o pojemności 10000 L- 594,00 zł;

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) o pojemności 60 L- 16,00 zł;

2) o pojemności 120 L- 22,00 zł;

3) o pojemności 180 L- 32,00 zł;

4) o pojemności 240 L- 40,00 zł;

5) o pojemności 660 L- 106,00 zł;

6) o pojemności 1100 L- 142,00 zł;

7) o pojemności 5000 L- 636,00 zł;

8) o pojemności 7000 L- 830,00 zł;

9) o pojemności 10000 L - 1 188,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Arkadiusz Goszka


Uzasadnienie

Trzeciego listopada 2015 r. odbyło się otwarcie ofert w trzecim już w 2015 r. przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gminy-miasto Grudziądz. Poprzednie przetargi rozpisane w 2015 r., z otwarciem ofert 13 maja oraz 14 lipca zostały unieważnione ponieważ ceny usług zaproponowane przez oferentów znacznie przekroczyły kwoty zarezerwowane na ten cel w budżecie miasta.

W związku z taką sytuacją gmina-miasto Grudziądz zorganizowała dwa zamówienia
z wolnej ręki, których termin upływa z końcem 2015 r.

Ponoszone przez mieszkańców Grudziądza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód gminy. Ze środków tych, zgodnie z zapisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pokrywane są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Podpisanie umów z przedsiębiorcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty
w przetargach z maja i lipca 2015 r. wiązałoby się ze znaczną podwyżką stawek opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez mieszkańców Grudziądza.

Po unieważnieniu dwóch pierwszych przetargów z 2015 r. podjęto działania zmierzające do obniżenia kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W wyniku wykonanych analiz danych uzyskanych w ciągu ponad dwuletniego działania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi podjęto decyzję o zmniejszeniu częstotliwości odbioru niektórych frakcji odpadów komunalnych powstających w zabudowie jednorodzinnej. Uchwalono stosowne uchwały zmniejszające częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych i szkła powstających w zabudowie jednorodzinnej.
W sezonie zimowym zmniejszono również częstotliwość odbioru powstających w zabudowie jednorodzinnej odpadów biodegradowalnych.

Do przetargu z 3 listopada 2015 r. stanęło czterech oferentów. Ceny usług odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych zaproponowane przez oferentów były nieco korzystniejsze niż ceny oferowane w poprzednich przetargach.

Wobec powyższego zdecydowano zwiększyć stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowa uchwała zwiększa stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych oraz stawki za opróżnienie pojemników z niezamieszkałych części nieruchomości w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »