| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/291/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515[1])) w związku z art. 6 ust. 14, ust. 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r. poz. 849 z póżn. zm.[2])), art. 6a ust. 12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.[3])), art. 6 ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. 2013 r. poz. 465 z. późn. zm.[4])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się możliwość składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2013 r. poz. 221).

§ 2. 1. Format elektroniczny deklaracji i informacji określa się w formacie danych XML i jest on zgodny ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014 r. poz. 1114).

§ 3. Deklaracje i informacje podatkowe, o których mowa w § 2, mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP.

§ 4. Przesłanie deklaracji i informacji określonych w § 2 wymaga wypełnienia formularza w zakresie właściwego rodzaju podatku umieszczonego w miejscu wskazanym w § 3. Wygenerowany na podstawie formularza dokument elektroniczny powinien być opatrzony podpisem elektronicznym i przesłany w sposób określony w § 3.

§ 5. Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 1, przesyłane w formie elektronicznej, muszą być opatrzone:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub

2) podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu lub

3) podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (www.epuap.gov.pl).

§ 6. Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią deklaracji i informacji na podatek przesyłanych w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 7. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i informacji podatkowych określonych w § 2 musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 8. Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 2 mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 9. Deklaracje i informacje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 262).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Światłowski


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014 r. poz. 1114) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) utworzyła możliwość składania przez podatników deklaracji podatkowych nie tylko w formie papierowej lecz również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045; poz. 1890.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u . z 2015 r.poz. 528; poz. 699; poz. 774; poz. 1045; poz. 1283; poz. 1777; poz. 1890.

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40; z 2015 r. poz. 1045.

[4]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »