| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/68/15 Rady Gminy Brodnica

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 23 388 959 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22 516 659 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 872 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 25 567 036 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20 086 054 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 480 982 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 178 077 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) emisji obligacji w wysokości 2 086 378 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 91 699 zł

§ 4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 2 338 117 określa załącznik nr 3.

§ 5. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 2 338 117 określa załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 18 200 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 645 717 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 467 640 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 888 500 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 317 185 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się wysokość funduszu sołeckiego w kwocie 305 641,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000 na realizację zadań związanych z budową i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 086 378 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 086 378 zł,

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 193 000 zł,

2) celową w wysokości - 57 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 086 378 zł,

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Violetta Sternicka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2015 r.
uzasadnienie.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »