| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 oraz 1877, z 2015 r. poz. 238,532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr197, poz. 1170, z 2012 r poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości : 29.231.521,00 w tym:

- bieżące29.130.521,00

- majątkowe 101.000,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne10.919.741,00

2) subwencje14.271.959,00

3) dotacje6.022.409,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:29.231.521,00 w tym:

- wydatki bieżące27.068.521,00

- wydatki majątkowe2.163.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne12.504.974,00

2) dotacje1.141.000,00

3) obsługę długu430.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.300.000,00 związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat przypadających na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2016 w kwocie 1.300.000,00 które zostaną sfinansowane z zaciągnietego kredytu - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości 3.816.762,00 wydatki w wysokości 3.816.762,00, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie 2.163.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody w kwocie 1.900.000,00 i wydatki w kwocie 1.900.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1.141.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170.000,00

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości: 170.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan rachunku dochodów oświatowych w wysokości 55.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.032.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa zwiazanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorilnego w wysokości 34.700,00 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00

- sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek przypadajacych do spłaty w 2016 r. - w kwocie 1.300.000,00

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00

2. zaciągania zobowiązań przez zaciągniecie kredytu w kwocie 1.300.000,00 na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów przypadajacych do spłaty w 2016 roku

3. spłat zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.300.000,00

4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

6. wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2016 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

1. rezerwę ogólną w kwocie 174.000,00

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie76.000,00

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Teresa Paliwoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/90/15
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/90/15
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/90/15
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/90/15
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/90/15
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/90/15
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/90/15
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/90/15
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/90/15
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych

z budżetu Gminy Łabiszyn na 2016 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:

- Biblioteka Publiczna - 270.000,00

- Łabiszyński Dom Kultury- 350.000,00

b) przedmiotowe: 0,00

c) celowe : 0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:

- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu - 281.000,00

b) przedmiotowe -

c) celowe:

- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - 200.000,00

- dofinansowanie prac konserwatorskich przy Zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 40.000,00

Razem dotacje = 1.141.000,00 zł


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/90/15
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

I. Dochody

Dz.756 rozdz.75618

§ 0480. - planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 170.000,00

razem: 170.000,00

II. Wydatki

Dz.851 rozdz.85154

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe 50.000,00

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00

§ 4300. - zakup usług pozostałych 80.000,00

§ 4700. - szkolenia 5.000,00

Dz.851 rozdz. 85153

§ 4300. - zakup usług pozostałych 10.000,00

razem: 170.000,00


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/90/15
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/90/15
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w 2016 r.

Dochody

Dz. 756 Rozdział 75618

par. 0490 - wpływy z lokalnych opłat 1.032.000,00

Wydatki

Dz.900 Rozdział 90002

par. 3020 - wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 200,00

par. 4010 - wynagrodzenia osobowe 11.200,00

par. 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000,00

par. 4110 - składki na ubezp. społeczne 4.800,00

par. 4120 - składki na Fundusz Pracy 500,00

par. 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00

par. 4300 - zakup usług pozostałych 1.008.000,00

par. 4410 - podróże służbowe 300,00

par. 4700 - szkolenia 1.000,00


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XI/90/15
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie dochodów Budżetu Państwa na 2016 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów

750

75011

0690

Wpływy z różnych opłat

100,00

852

85212

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

34.600,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2016 r. - 34.700,00 zł

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego według stanu środków na:

- 10 dzień miesiąca - do 15 dnia danego miesiąca

- 20 dzień miesiąca - do 25 dnia danego miesiąca


Uzasadnienie

BUDŻET

GMINY ŁABISZYN NA 2016 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na 2016 rok zamyka się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą 29 231 521,00 zł

Dochody bieżące - 29 130 521,00 zł

Dochody majątkowe - 101 000,00 zł

- po stronie wydatków kwotą 29 231 521,00 zł

Wydatki bieżące - 27 123 521,00 zł

Wydatki majątkowe - 2 108 000,00 zł

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą planowanych kwot subwencji, wskaźnika inflacji, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku bieżącego. W roku 2016 zaplanowano zaciągniecie kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i przypadających w roku 2016 w kwocie 1.300.000,00 zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają sięnastępująco:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie 3 000,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie 55 000,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są następujące dochody własne w wysokości 763 000,00 zł

-wpływy z wieczystego użytkowania 10 000,00

-wpływy z dzierżawy i najmu 150 000,00

-wpływy z czynszów mieszkaniowych 500 000,00

- wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej

w prawo własności 1 000,00

-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 100 000,00

-odsetki od w/w wpłat 2 000,00

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana dotacja na utrzymanie cmentarzy wynosi 1 500,00 zł.

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są następujące wpływy w kwocie 79.400,00 zł, jest to dotacja z budżetu wojewody z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie.

Dział : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie: 2 662,00 z przeznaczeniem na prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCHI OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PR.

W dziale tym planowane są następujące dochody :

* wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy 20 000,00

* wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych

od osób prawnych 1 459 000,00

w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości 1 200 000,00

- podatku rolnego 80 000,00

- podatku leśnego 152 000,00

- podatku od środków transportowych 14 000,00

- podatku od czynności cyw.-prawnych 3 000,00

- z odsetek 10 000,00

* wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 2 556 500,00

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z:

- podatku od nieruchomości 1 500 000,00

- podatku rolnego 450 000,00

- podatku leśnego 5 000,00

- podatku od środków transport. 350 000,00

- podatku od spadków i darowizn 10 000,00

- wpływy z opłaty produktowej 1 500,00

- wpływy z innych lokalnych opłat 70 000,00

- podatku od czynności cyw.-prawnych 150 000,00

- odsetek 20 000,00

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 170 000,00, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000,00 oraz wpływy z tytułu opłat za odpady 1 032 000,00 zł, wpływy z różnych opłat 1.000,00 oraz z odsetek 1.000,00. Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota: 4 200 000,00 oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 20 000,00.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: 9 589 500,00 zł

Dział :758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

- subwencja oświatowa 9 052 449,00

- subwencja równoważąca 270 094,00

- subwencja wyrównawcza 4 949 416,00

Łączna kwota planowanych subwencji to: 14 271 959,00

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są dochody z tytułu odpłatności w Zespole Szkół w Łabiszynie i przy Zespole Szkół w Lubostroniu za dożywianie dzieci przedszkolnych w kwocie 100.000,00 zł

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są dotacje celowe na realizację następujących zadań:

- dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 3 701 600,00

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego 27 000,00

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 201 300,00

- dotacja na zasiłki stałe 91 600,00

- dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej 155 300,00

- dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych 22 700,00

- dotacja na program "Pomoc państwa w dożywianiu" 104 900,00

Planowane są również dochody własne z odpłatności za usługi u chorego w domu w kwocie 5 000,00 zł, wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej - 6 000,00 oraz zwrot funduszu alimentacyjnego - 34 600,00 zł.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: 4 315 400,00

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dziale tym planowane są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi 29 231 521,00 zł

Planowane kwoty wydatków budżetowych:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowa kwota wydatków w tym Dziale to 100 000,00 zł - jest to 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 10 000,00 zł, na usługi i zakup materiałów związane z przyłączami wodociągowymi - 10 000,00 zł oraz rozbudowę sieci wodociągowej w obszarze Smogorzewa - 80.000,00 zł

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków to 1 800 000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- zakup znaków drogowych, wiat przystankowych i innych - 100 000,00 zł

- bieżące naprawy dróg wiejskich - 100 000,00 zł

- zakup usług pozostałych - 100 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł

- modernizacja ulicy Farnej i Placu 1000-lecia, balustrada na moście przy ul. Szubińskiej, modernizacja drogi wiejskiej w Wielkim Sosnowcu i Nowym Dąbiu - razem 1 419 000,00 zł

- zakup samochodu wielofunkcyjnego dla brygady budowlano-remontowej i zakup Koparki - razem 30.000,00 zł

- przewidziano również dotacje celową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi Łabiszyn - Lisewo Kościelne - 50.000,00 zł

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 750 000,00 zł.

Na wydatki składają się:

- 200.000,00 na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami będącymi gminnymi, paliwa do ciągników i Forda,

- 150 000,00 na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,

- 30 000,00 na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy,

- 120 000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane usługami kominiarskimi, wywozu nieczystości stałych i płynnych,

- 220 000,00 zł na wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi

- 30 000,00 zł zaplanowano na odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym za brak realizacji wyroków sadowych dotyczących przydziału lokalu socjalnego oraz umowy zlecenia.

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano 51 500,00 na:

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy - 50 000,00 zł

i utrzymanie cmentarzy - 1 500,00 zł.

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są wydatki na koszty zadań zleconych z dotacji budżetu wojewody w kwocie: 79 400,00

Wydatki na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup usług pozostałych i szkolenia to kwota 175 000,00 zł.

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota 3 109 748,00 zł. W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe) - razem 2 200 000,00 zł. W kwocie zawarta jest planowana jest regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 5 % od planowanego funduszu płac na 2016 rok.

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, umów zleceń, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, koszty opłat pocztowych i telefonicznych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych, opłaty bankowe, paliwo, PFRON, VAT, licencje programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia mienia, zakup sprzętu komputerowego oraz wzrost cen energii, itp. Przewidziano również wydatki na remont biur w urzędzie.

W rozdziale 75023 na wydatki inne niż wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy inwestycyjne (serwer, program antywirusowy i modernizacja Urzędu) zaplanowano kwotę 829 748,00 zł.

Na pozostałą działalność związaną z m.in. robotami publicznymi planowana jest kwota 240 000,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to 3 718 136,00 zł

Dział : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planowana jest kwota 2 662,00 za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział :754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie: 130 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie - 80 000,00, Zarząd Miejsko - Gminny OSP - 8000,00 i OSP w Lubostroniu - 37 000,00. Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu gazu, en. elektr., paliwa, ryczałty, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń.

Przewidziano również wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 5 000,00 zł na wydatki remontowe.

Dział : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCIPRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym planowane są wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym dla sołtysów w kwocie 70 000,00 zł.

Dział : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym kwota 430 000,00 przeznaczona jest na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku Spółdzielczym Łabiszyn oraz odsetki od emisji obligacji.

Dział : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowana jest rezerwa Burmistrza w kwocie 174 000,00 oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 76 000,00 .

Dział : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego na terenie gminy Łabiszyn.

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

Subwencja

Budżet gminy

Razem

Szkoły podstawowe

4 654 170,00

725 796,00

5 379 966,00

Przedszkole w Łabiszynie i Lubostroniu

-

1 118 100,00

1 118 100,00

Gimnazja

2 630 759,00

685 841,00

3 316 600,00

Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach

277 410,00

-

277 410,00

Realizacja zadań specjalnych w szkołach

525 310,00

-

525 310,00

Dowozy dzieci

-

385 000,00

385 000,00

Zespół Oświaty

363 300,00

159 982,00

523 282,00

Dokształcanie n-cieli

47 000,00

-

47 000,00

Oddziały zerowe

-

78 000,00

78 000,00

Oddział zerowy Nowe Dąbie

-

51 000,00

51 000,00

Szkoła podstawowa Nowe Dąbie

230 000,00

-

230 000,00

Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych

-

60.000,00

60.000,00

Wydatki inwest. - wymiana ogrodzenia przy szkołach w Łabiszynie i sala komputerowa w Ojrzanowie

-

50.000,00

50.000,00

RAZEM:

8 727 949,00

3 313 719,00

12 041 668,00

W wydatkach tych główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych płac dla nauczycieli i pracowników obsługowych.

Pozostałe wydatki to koszty ogrzewania budynków szkolnych, zakupy środków czystości, artykułów biurowych, koszty opłat pocztowych, telefonicznych.

W dziale tym zaplanowano również dotację na działalność szkoły niepublicznej w Nowym Dąbiu w kwocie 281.000,00 zł.

a) dotacja z subwencji 230 000,00

b) dotacja z budżetu gminy 51.000,00

Razem wydatki w dziale 801 12 041 668,00 zł

Dział : 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowana jest kwota 170 000,00 z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 160 000,00 zł oraz 10 000,00 na zwalczanie narkomanii.

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej w Lubostroniu i Łabiszynie, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów

szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych, diety komisji, szkolenia, seminaria, przewidziano również kwotę 80 000,00 zł na promocję zdrowia przez organizację koncertów, festynów, występów i prelekcji w ramach programu "Postaw na Rodzinę"

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

-wydatki związane z udziałem gminy w finansowaniu utrzymania

dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 80 000,00

-zakup usług w Domu Opieki Społecznej 274 000,00

-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 800,00

-koszty świadczeń rodzinnych 3 715 600,00

-koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne 27 000,00

-koszty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne 289 300,00

-wypłaty dodatków mieszkaniowych 400 000,00

-zasiłki stałe 91 600,00

-koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej 468 300,00

-wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze 132 700,00

-dożywianie dzieci w szkołach 154 900,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie:

4 269 800,00 zł i z budżetu gminy - 1 365 400,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na pomoc społeczną wynosi : 5 635 200,00

Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 387 405,00 zł - związane z prowadzeniem świetlic szkolnych oraz udział własny związany z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów - 80 000,00 zł.

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowana jest kwota 1 784 000,00 z przeznaczeniem na :

- podłączenia kanalizacyjne 18 000,00

- wydatki związane z gospodarką odpadami 1 032 000,00

- odśnieżanie 60 000,00

- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 70 000,00

- koszty utrzymania zieleni w mieście 50 000,00

- koszty oświetlenia ulic i modernizacja oświetlenia 503 800,00

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska 50 000,00

Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 1 400 000,00 zł.

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 350 000,00 zł

- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 270 000,00 zł

- budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie - 243 000,00 zł

- zaplanowano 40 000,00 zł na dofinansowanie remontów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Łabiszyn

- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, sfinansowanie działań Łabiszyńskiej Aktywnej Młodzieży, Gminnej Rady Kobiet, Klubu Seniorów - 307 000,00 zł

- organizacja Łabiszyńskich Spotkań z Historią - 130 000,00 zł

- rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej, zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego - 60 000,00 zł

Dział : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez

stowarzyszenia 200 000,00 zł,

- utrzymanie boisk i ORLIKÓW - 38 000,00 zł,

- nagrody 3 000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem ORLIKA w Łabiszynie

i Lubostroniu - 40 000,00 zł.

Zaplanowano również budowę PUMPTRACKA - 130 000,00 zł

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie 411 000,00 zł

Budżet po stronie wydatków wynosi kwotę : 29 231 521,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Parco

Biuro Rachunkowe PARCO S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »