| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Radomin

z dnia 28 kwietnia 2016r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/116/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 159 poz. 1241) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr XV/116/15 Rady Gminy w Radominie z dnia 29 grudnia 2015
Wójt Gminy zarządza, co następuje :

W uchwale Nr XV/116/15 Rady Gminy w Radominie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienioną:

Uchwałą Nr XVII/124/16 z dnia 28 stycznia 2016r.,
Zarządzeniem Nr 7/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku,
Uchwałą Nr XVIII/136/16 z dnia 23 marca 2016 roku,
Uchwałą Nr XIX/139/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. I. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 13.819.299,90 zł

dochody bieżące 12.650.703,90 zł

dochody majątkowe 1.168.596,00 zł

w tym:

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ( par. 2010) w wysokości 3.103.331,90 zł

II. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 14.394.544,90 zł

wydatki bieżące 11.286.486,29 zł

wydatki majątkowe 3.108.058,61 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.103.331,90 zł

§ 2. Przyjmuje się zmiany w załącznikach nr: 1, 1a, 2, 2a, 3 do uchwały Nr XV/116/15 Rady Gminy w Radominie z dnia 29 grudnia 2015 roku - zgodnie z załącznikami nr 1-2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radomin


Piotr Aleksander Wolski


Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów Zarządzeniem Wójta Gminy Radomin Nr 27/2016 z dnia 28.04.2016 r.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

zmniejszono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

-

10 000,00 zł

Rozdział 01095 - Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność -

wprowadzono plan z tytułu dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej oraz na obsługę tego zwrotu

+

347 347,68 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszono plan dochodów z

tytułu dofinansowania inwestycji drogowych

-

77 231,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkiego - zwiększono plan dochodów z

tytułu dotacji celowych otrzymanych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego na zadania zlecone

+

843,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych -

zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych

z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

+

53 430,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji

otrzymanych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

+

19 180,00 zł

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - wprowadzono

plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

+

45 210,00 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego - wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych

z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

+

6 850,00 zł

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze - wprowadzono plan

dochodów na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

+

1 292 035,00 zł

Rozdział 85295 - Pomoc społeczna, pozostała działalność - zmniejszono

plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z Kujawsko-Pomorskiego

Urzędu Wojewódzkiego (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej plan

został przeniesiony do rozdz. 85211)

-

1 292 035,00 zł

Razem zmiany w dochodach

+

385 629,68 zł

Zmiany wprowadzone po stronie wydatków Zarządzeniem Wójta Gminy Radomin Nr 27/2016 z dnia 28.04.2016 r.

Rozdział 01095 - Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność -

wprowadzono plan na wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę tego zwrotu

+

347 877,38 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększono

plan wydatków na zakup usług pozostałych

+

6 000,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - zwiększono plan wydatków na

zakup materiałów i wyposażenia

+

843,00 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin - wprowadzono plan wydatków na zakup

środków żywności

+

2 000,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - wprowadzono plan wydatków na zakup

środków żywności

+

3 000,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego -

wprowadzono plan wydatków na zakup środków żywności

+

8 000,00 zł

Rozdział 75095 - Administracja publiczna - pozostała działalność -

wprowadzono plan wydatków na zakup środków żywności oraz zwiększono

plan wydatków na podatek od towarów i usług (VAT)

+

2 200,00 zł

Rozdział 75195 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa, pozostała działalność - zwiększono plan

wydatków na podróże służbowe krajowe

+

100,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne - zwiększono plan wydatków na

zakup materiałów i wyposażenia oraz podatek od towarów i usług (VAT)

+

1 500,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększono plan na zakup materiałów i

wyposażenia oraz na zakup usług przez jst od innych jst

+

9 000,00 zł

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze - wprowadzono plan

wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

+

1 296 035,00 zł

Rozdział 85295 - Pomoc społeczna, pozostała działalność - zmniejszono

plan wydatków z dotacji otrzymanych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej plan został

przeniesiony do rozdz. 85211)

-

1 296 035,00 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zwiększono plan wydatków

na zakup energii

+

5 109,30 zł

Razem zmiany w wydatkach

+

385 629,68 zł

Plan dochodów ogółem po zmianach 13 819 299,90 zł
Plan wydatków ogółem po zmianach 14 394 544,90 zł
Deficyt budżetowy 575 245,00 zł


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2016
Wójta Gminy Radomin
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok


Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 27/2016
Wójta Gminy Radomin
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1a.pdf

Plan dochodów


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016
Wójta Gminy Radomin
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok


Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 27/2016
Wójta Gminy Radomin
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2a.pdf

Plan wydatków


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2016
Wójta Gminy Radomin
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na 2016 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »