| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/128/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 10 maja 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Strzelno - działki nr 221/1 w miejscowości Łąkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199, poz. 443, poz.774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu iż plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelno uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/274/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2005 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Strzelno - działki nr 221/1 w miejscowości Łąkie, zwany dalej planem.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 zawierający rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w skali 1:10 000.

2) załącznik nr 2 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu;

3) załącznik nr 3 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. 1. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o minimum jednej płaszczyźnie spadku, nachylonej pod kątem nie większym niż 12o;

2) dachu średnio wysokim - należy przez to rozumieć dach o jednej, dwóch lub więcej płaszczyznach spadku, nachylonych pod kątem większym niż 12o i nie większym niż 30o;

3) dachu wysokim - należy przez to rozumieć dach o jednej, dwóch lub więcej płaszczyznach spadku, nachylonych pod kątem większym niż 30o i nie większym niż 45o;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku / za wyjątkiem elementów architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, podokienniki oraz inne detale/;

5) symbolu terenu - należy przez to rozumieć identyfikacyjne oznaczenie terenu zawierające literowy symbol funkcji terenu;

6) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym sposobie zagospodarowania wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:

1) ustalenia planu określone w rozdziale 2 uchwały.

2) rysunek planu.

Rozdział 2.
Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U

§ 4. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązuje lokalizacja zabudowy w części działki wyznaczonej nieprzekraczalną linią zabudowy określoną na rysunku planu;

2) obowiązuje zakaz budowy ogrodzenia pełnego oraz ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych;

3) dopuszcza się zabudowę bezpośrednio przy granicy działki;

4) reklamy, szyldy i tablice informacyjne:

a) dopuszcza się lokalizowanie szyldów mocowanych prostopadle do elewacji frontowej dostosowanych do wystroju elewacji,

b) ustala się zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w sposób zmieniający lub zakrywający elementy wystroju architektonicznego;

5) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury ogrodowej oraz terenowych urządzeńrekreacji;

6) ustala się zakaz realizacji obiektów tymczasowych (poza realizowanymi na czas budowy).

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dopuszcza się utrzymanie istniejących na terenie form zieleni naturalnej w formie powierzchni biologicznie czynnej;

2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej) w rozumieniu przepisów odrębnych;

3) nakazuje się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla terenówzabudowy mieszkaniowej z usługami, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
nie wymaga ustalenia.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

§ 9. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy określoną na rysunku planu w odległości 7,0m od linii rozgraniczającej drogi powiatowej i 5,0m od rowu melioracyjnego;

2) dopuszcza się realizację funkcji usługowej na całej kondygnacji parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

3) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynku mieszkalnego jednorodzinnego 9,0m ( w tym maksimum 2 kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym włącznie, z możliwością podpiwniczenia),

b) wolno stojącego budynku garażu i gospodarczego 6,0m,

c) budynku gospodarczego lub garażu usytuowanego bezpośrednio przy granicy działki 4,0m,

d) wolnostojącego budynku usługowego 8,0m;

4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 50%;

5) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni działki: minimalny 0,02, maksymalny 0,8,

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30%;

7) gabaryty obiektów:

a) minimalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługami - 8,0m,

b) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku gospodarczego lub wolno stojącego garażu 6,0m;

c) maksymalna szerokość elewacji frontowej wolnostojącego budynku usługowego 10,0m;

8) geometria dachów:

a) budynku mieszkalnego jednorodzinnego dach wysoki lub średnio wysoki dwu lub wielospadowy,

b) garażu i budynku gospodarczego dach średnio wysoki lub płaski,

c) wolnostojącego budynku usługowego dach średnio wysoki lub płaski;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji:

a) 2 miejsca postojowe dla mieszkania,

b) 3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej usług,

c) 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową dla usług,

d) miejsca postojowe realizowane naziemnie w granicach działki budowlanej, poza miejscami w garażach.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych: nie wymaga ustalenia.

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie ustala się.

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: ustala się pas techniczny linii elektroenergetycznej 15 kV szerokości po 6,0m z obu stron osi linii; w pasie technicznym obowiązuje zakaz budowy budynku mieszkalnego i sadzenia drzew. Po skablowaniu linii lub jej przebudowie i przeniesieniu poza granice działki pas techniczny i związany z nim zakaz zabudowy nie obowiązuje.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z powiatowej drogi przylegającej do obszaru objętego granicami planu miejscowego.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo do kanalizacji gminnej; czasowo dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe;

3) odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do gruntu w granicach działki budowlanej lub do rowu melioracyjnego znajdującego się bezpośrednio przy działce poza obszarem objętym granicami opracowania planu miejscowego;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną przewiduje się projektowanym przyłączem z istniejącej linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji "Strzelno -Miradzka" (zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem miejscowym); utrzymuje się przebieg istniejącej napowietrznej linii średniego napięcia z dopuszczeniem jej skablowania lub przebudowy;

5) zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnego źródła niskoemisyjnego;

6) zaopatrzenie w gaz z sieci ziemnej lub ze źródła indywidualnego;

7) lokalizacja sieci i urządzeń telekomunikacyjnych po spełnieniu wymagań określonych przepisami odrębnymi;

8) gospodarka odpadami stałymi: zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 15. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się.

§ 16. Stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - 30%.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 17. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc Uchwała Nr XX/168/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Strzelno (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 17, poz. 1898 z dnia 08.09.2008r.).

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzelnie


Piotr Pieszak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/128/2016
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 10 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/128/2016
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 10 maja 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH

DO PROJEKTU PLANU

W trakcie pierwszego wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złożono uwagi, które w całości zostały uwzględnione. W trakcie ponownego wyłożenia do wglądu publicznego oraz w ciągu 14-tu dni po terminie wyłożenia żadnych uwag nie wniesiono.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/128/2016
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 10 maja 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Rada Miejska w Strzelnie rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm) zadania własne gminy.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji:

1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi z ustawami: Prawo budowlane, o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej i Prawo ochrony środowiska,

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane będą w sposób określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 28 sierpnia 2009
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), przy czym wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

§ 4. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 ze zm.).

§ 5. Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

1) dochody własne;

2) dotacje;

3) pożyczki preferencyjne;

4) fundusze Unii Europejskiej;

5) udział podmiotów gospodarczych.


Uzasadnienie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Strzelno - działki nr 221/1 został opracowany zgodnie z uchwałą Nr LI/371/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 18 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Strzelno.

Wymieniona uchwała rozpoczęła tryb formalno-prawny planu określony w ustawie
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).

I. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne i krajobrazowe - zrealizowano poprzez ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i parametrów oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu biorąc pod uwagę istniejący stan i sposób zagospodarowania obszaru objętego granicami opracowania oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu i inwentaryzację urbanistyczną.

2) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych - zrealizowano poprzez ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego , a także wprowadzenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - odprowadzenia ścieków sanitarnych, zasad zaopatrzenia w ciepło i gospodarki odpadami.

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015r., poz. 909 z późn. zm.) teren posiada zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolne. Gruntów leśnych brak;

3) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie wymagało w planie ustalenia zasad realizacji;

4) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych - zrealizowano poprzez ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji;

5) walory ekonomiczne przestrzeni - zrealizowano przygotowując projekt planu w oparciu o istniejącą strukturę własności, wyznaczając nowy teren inwestycyjny oraz określenie wysokości stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;

6) prawo własności - zrealizowano zgodnie z art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) w myśl którego każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich.

7) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu poddany został uzgodnieniom właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa;

8) potrzeby interesu publicznego - zrealizowano poprzez ustalenie przeznaczenia terenu zgodnego z polityką przestrzenną gminy;

9) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych - uwzględniono poprzez ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - zrealizowano poprzez umożliwienie udziału społeczeństwa w poszczególnych etapach procedury planistycznej, zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

11) Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych - procedurę planu przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk(Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm) oraz innymi przepisami.

12) Potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności - uwzględniono poprzez ustalenie zasad obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi.

13) Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust.3. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W tokuprojektowania planu wzięto pod uwagę interes publiczny. Zgodnie

z uchwałą w sprawie sporządzenia miejscowego planu teren przeznaczony jest

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje w pełni uzasadnienie i jest słusznym działaniem na rzecz rozwoju gminy.

14) Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust.4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Sytuowanie nowej zabudowy uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni poprzez:

1) niezmienną transportochłonność układu przestrzennego;

2) wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu na dotychczasowych zasadach;

3) zapewnienie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie siępieszych i pojazdów istniejącymi i projektowanymi drogami publicznymi i wewnętrznymi.

4) planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy na terenie o już istniejącym zainwestowaniu tożsamym z funkcją przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obszar wyposażony jest w infrastrukturę techniczną.

15) Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 wraz z datą uchwały Rady Gminy, o której mowa w art. 32.ust.2.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Strzelno będąca załącznikiem do uchwały Nr XV/125/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Strzelno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Strzelno stwierdza aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/274/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2005 r. oraz stwierdza aktualność obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Strzelno.

Opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń w/wym. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelno.

16) Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.

Zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.) sporządzona została "Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego". Z bilansu zawartego w "Prognozie" wynika, że uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłynie na budżet gminy.

Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.) projekt planu poddany został opiniowaniu i uzgodnieniom przez jednostki przewidziane wymienioną ustawą. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.) została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Po uzyskaniu przewidzianych ustawą uzgodnień i opinii, projekt planu został dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie każdego wyłożenia zorganizowana została dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu ustaleniami.

Tryb formalno-prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidziany ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został wyczerpany.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »