| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/115/16 Rady Gminy Dragacz

z dnia 9 czerwca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 t.j.) oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 t.j.) i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/152/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietniu 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013r. poz. 1838) .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski


Załącznik do Uchwały Nr XI/115/16
Rady Gminy Dragacz
z dnia 9 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY

DRAGACZ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

a) papier i tektura,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) szkło,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone,

h) przeterminowane leki,

i) chemikalia,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

m) odpady budowlane i rozbiórkowe,

n) zużyte opony.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 lit. a - d mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 lit. f - g mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady.

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

2) błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego można pryzmować na krawędzi chodnika lub przylegającym do chodnika pasie zieleni w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.

§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie na terenach niesłużących do użytku publicznego, jeżeli powstające ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych.

§ 5. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi możliwa jest pod warunkiem gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6.

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki o minimalnej pojemności 60 litrów,

2) kontenery o minimalnej pojemności 1000 litrów,

3) worki wykonane z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 15 litrów,

4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 litrów.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 powinny spełniać wymagania obowiązujących norm.

§ 7. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne, powinny być wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale IV i o pojemności wynoszącej minimum:

1) 15 l/ 1 mieszkańca/ tydzień, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 litrów na każdą nieruchomość zamieszkałą,

2) 3 l/ 1 dziecko, ucznia, pracownika/ 1 tydzień w żłobkach, przedszkolach, szkołach,

3) 10 l/ 1 pracownika/ 1 tydzień w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, biurach, urzędach, przychodniach, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 litrów na taką nieruchomość,

4) 15 l/ 1 miejsce konsumpcyjne / 1 tydzień w lokalach gastronomicznych,

5) 15 l/ 1 łóżko/ 1 tydzień w szpitalach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, bursach, noclegowniach, domach pomocy społecznej,

6) 20 l/ 1 działkę/ 1 tydzień w ogrodach działkowych w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana do ilości powstających odpadów,

7) 20 l/ 1 pracownika/ 1 tydzień w stacjonarnych punktach handlowych.

§ 8. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym poprzez okresowe czyszczenie i dezynfekowanie w miarę potrzeb.

§ 9.

1. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla korzystających z tych urządzeń oraz dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.

2. Kosze uliczne powinny być rozmieszczone na przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego w ilości dostosowanej do intensywności i specyfiki ruchu pieszych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 10.

1. Odpady niesegregowane (zmieszane) należy zbierać w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych.

2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 zbierane są w następujący sposób:

1) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metalu, opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w pojemnikach lub na wniosek mieszkańca w workach,

b) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są razem w pojemnikach lub na wniosek mieszkańca w workach,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone zbierane są razem w pojemnikach lub na wniosek mieszkańca w workach,

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone mogą być:

a) przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) kompostowane we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko,

3) przeterminowane leki należy:

a) umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach,

b) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) powstające w gospodarstwach domowych chemikalia oraz zużyte opony, należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy:

a) umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej,

b) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy:

a) przekazywać do punktów zbierania tego rodzaju odpadów,

b) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji przynajmniej raz do roku. Informacje o terminach odbioru będą podane do wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem. Odpady te zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych, w przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Odpady te mogą być też przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych można dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 11.

1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

a) w okresie od 1 października do 31 maja - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, za wyjątkiem nieruchomości zamieszkałych w miejscowościach: Górna Grupa, Dolna Grupa, Grupa, Grupa Osiedle, gdzie odbiór tych odpadów odbywa się z częstotliwością - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,

b) w okresie od 1 czerwca do 30 września - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu ze wszystkich zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy,

2) odpady suche (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, za wyjątkiem nieruchomości zamieszkałych w miejscowości Grupa Osiedle, gdzie odbiór tych odpadów odbywa się w okresie od 1 kwietnia do 30 września z częstotliwością - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz w miesiącu grudniu nie rzadziej niż trzy razy w miesiącu,

3) odpady szkła - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące ze wszystkich zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy,

4) bioodpady (odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone):

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu ze wszystkich zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy,

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu ze wszystkich zamieszkałych nieruchomosci z terenu gminy,

5) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe - z terenu nieruchomości zamieszkałych - jeden raz w roku,

6) odpady z koszy ulicznych - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.

§ 12. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych i przelania się nieczystości na powierzchnię oraz przenikania do gruntu.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego, nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących, których przewodnikiem jest pies.

§ 15. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej.

§ 17. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są czynić to w taki sposób, aby nie pogarszało to warunków sanitarnych i porządkowych otoczenia.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 18.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają zabudowane obszary, na których znajdują się następujące obiekty:

1) węzły cieplne i przyłącza,

2) urządzenia kanalizacyjne,

3) korytarze i pomieszczenia piwniczne,

4) osłony śmietnikowe,

5) pomieszczenia produkcyjne i magazyny.

2. Deratyzację przeprowadza się w terminach: od 1 do 31 marca i od 1 do 30 listopada.


Uzasadnienie

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) konieczne stało się zgodnie z art. 11 podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz, w tym wymagania dotyczące: uprzątania błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i napraw pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz utrzymania zwierząt gospodarskich. Reguluje również system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

Uchwalając niniejszy Regulamin Gmina Dragacz utrzymuje dotychczas funkcjonujące ramy prawne dla systemu zbierania i odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym również powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon i odpadów zielonych. W ten sposób Gmina Dragacz realizuje swoje obowiązki ustawowe, w szczególności takie jak zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,.

Projekt Regulaminu został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu.

W świetle powyższego, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »