| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Gostycyn

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym "Bajkowa Przystań" utworzonym przez gminę Gostycyn oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w takim klubie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446); art.58 ust 1 i art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r, poz. 157)

Rada Gminy Gostycyn
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę miesięczną za pobyt dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez gminę Gostycyn, w wysokości 400 zł.

§ 2. Opłata za pobyt dziecka w klubie dziecięcym naliczana jest bez względu na liczbę dni pobytu w danym miesiącu.

§ 3. Ustala się maksymalną dzienną wysokość za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w klubie dziecięcym w wysokości do 10 zł.

§ 4. Opłata za wyżywienie naliczana jest w oparciu o rzeczywistą liczbę dni pobytu dziecka w klubie dziecięcym w danym miesiącu, na zasadach określonych w statucie klubu dziecięcego.

§ 5. Szczegółowy zakres świadczeń, zasady pobierania opłat za świadczenia, czas pobytu dziecka w klubie dziecięcym określi umowa zawarta pomiędzy Kierującym klubem dziecięcym, a rodzicami /prawnymi opiekunami/ dziecka.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostycyn.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Sucharski


Uzasadnienie

Art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym mówi, że
do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Celem uchwały jest określenie wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym, które to opłaty stanowią dochód gminy oraz ustalenie czytelnych zasad ponoszenia przez rodziców kosztów.

Proponowane rozwiązania wspierają rodzinę w wychowaniu potomstwa a dzieciom stwarzają sprzyjające warunki rozwoju i edukacji, dostosowanie do wieku i możliwości rozwojowych dziecka. Koszt bieżącego utrzymania dziecka w klubie to wydatki bieżące ponoszone przez gminę w danym roku budżetowym w przeliczeniu na jedno dziecko. Wydatki te to płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe tj. media, środki czystości, itp. W ciągu roku wynosić one będą ok. 112.000 zł. Zakładając, że w klubie dziecięcym będzie 10 dzieci, a odpłatność za 1 dziecko wyniesie 400 zł, to wpływy do budżetu gminy wyniosą 48.000 zł. W związku z powyższym szacunkowy koszt utrzymania przez gminę klubu dziecięcego wyniesie w ciągu roku ok. 64.000 zł.

Wymiar opieki w klubie dziecięcym może trwać max do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka. Szczegółowe zasady czasu pracy klubu dziecięcego ustali regulamin organizacyjny jednostki.

Art. 58 w/w ustawy stanowi, że rada gminy ustala wysokość opłaty za pobyt dziecka

w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie.

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie w/w uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Kaszubiak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »