| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/96/2016 Rady Gminy Ciechocin

z dnia 12 lipca 2016r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechocin

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechocin, zwany
w dalszej części Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/110/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechocin (Dz. U. Woj. Kuj. Pom. z 2008 r., Nr 169, poz. 2832).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechocin


Kazimierz Tecmer


Załącznik do Uchwały Nr XXII/96/2016

Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechocin

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechocin, w szczególności dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków
i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy
uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych
źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniemlub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;

7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania,
a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) tworzywa sztucznego i metali oraz opakowań wielomateriałowych;

2) papieru i tektury;

3) szkła;

4) bioodpadów, w tym odpadów zielonych;

5) przeterminowanych leków i chemikaliów;

6) zużytych baterii i akumulatorów;

7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

10) zużytych opon;

11) tekstyliów i odzieży;

12) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

2. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów. Odpady te należy zbierać z częstotliwością określoną z rozdziale 5.

§ 3. 1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy, właściciele nieruchomości realizują poprzez usuwanie tych zanieczyszczeń
i umieszczanie ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

2. Zadania określone w ust. 1 powinny być realizowane:

a) niezwłocznie po powstaniu zanieczyszczeń, z zastrzeżeniem lit. b,

b) najpóźniej do godziny 6.30 - w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń w godzinach nocnych tj.
od godziny 22.00 do godziny 6.00.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej
lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków
ulegających biodegradacji;

3) mycie dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu.

3. Naprawy, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane w obrębie własnej nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3

Rodzaj i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki o pojemności: 60 l, 120 l, 240 l, 360 l, 600 l, 1100 l;

2) kosze na śmieci o pojemności 20 l.

§ 6. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zbierać niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej, z zastrzeżenie § 7, następujące miesięczne wielkości wytwarzania odpadów:

1) 30 l - na osobę w domach jednorodzinnych i budynkach wielomieszkaniowych;

2) 3 l - na każdego pracownika i ucznia przebywającego na terenie szkoły wszelkiego typu;

3) 5 l - na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych;

4) 5 l - na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach,
hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach,
aptekach, obiektach użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów wymienionych w pkt 2-3;

5) 2 l - na 1 miejsce pochówku, a w dniu 1 i 2 listopada dodatkowo przy każdym wejściu na cmentarz

pojemnik 1100 l;

§ 7. Każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 60 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 8. Ustala się następującą pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w § 5: 60 l, 120 l, 240 l, 360 l, 600 l, 1100 l, przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemnik o pojemności min. 60 l.

§ 9. Odpady zbierane w sposób selektywny wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-4 zbierane są
w pojemnikach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między terminami odbioru odpadów.

§ 10. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowanie kolorystyczne pojemników przeznaczonych do:

1) zbierania papieru i tektury - kolor niebieski;

2) zbierania tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań wielomateriałowych - kolor żółty;

3) zbierania szkła - kolor zielony;

4) zbierania bioodpadów - kolor brązowy;

5) zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) - kolor zielony.

2. Pojemnik do zbiórki odpadów musi posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w pojemniku.

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.

2. W przypadku braku dostępu do pojemników dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemnik przed nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę.

§ 12. Ustala się minimalną pojemność koszy na śmieci przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1) w terenie niezabudowanym - 20 l, usytuowane w odległości nie większej niż 1 km od kolejnego
kosza;

2) w terenie zabudowanym - 20 l, usytuowane w odległości nie większej niż 300 m od kolejnego
kosza.

§ 13. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym,
a w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym
w szczególności poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy w roku.

Rozdział 4

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi
do ograniczania ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;

2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;

3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;

4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się
do recyklingu, kompostowania;

5) unikanie produktów nadmiernie opakowanych;

6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie
nieruchomości.

Rozdział 5

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 15. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować
w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 16. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach,
a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

2) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz szkło należy
zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu
odpady komunalne;

3) bioodpady należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym odpady zielone można także:

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) gromadzić w kompostownikach przydomowych;

4) przeterminowane leki należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach,

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

5) chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do:

a) punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) punktów ich sprzedaży;

6) zużyte baterie i akumulatory należy:

a) przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej,

c) przekazywać do punktów ich sprzedaży;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) do punktów ich sprzedaży,

c) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

8) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe:

a) pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, przekazywać do punktu selektywnego

zbierania odpadów,

b) inne niż wymienione w lit. a na dodatkowe zamówienie ich odbioru u przedsiębiorcy
odbierającego odpady;

10) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 17. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określonych
w § 2 ust. 1, pkt 1 - 4 i 12:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co cztery tygodnie;

2) bioodpady, w tym odpady zielone:

a) w okresie od 1 kwietnia do 30 września - co cztery tygodnie,

b) w okresie od 1 października do 31 marca - co osiem tygodni;

3) papier i tektura - co osiem tygodni;

4) szkło - co osiem tygodni;

5) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe - co osiem tygodni.

§ 18. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych określonych w § 2 ust. 1 pkt 5-11 z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w wyznaczonych
aptekach - w godzinach ich pracy;

2) baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów, w budynkach użyteczności
publicznej oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz
w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;

4) meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach
jego pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe:

a) wymienione w § 16 pkt 9 lit. a - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego
pracy,

b) wymienione w § 16 pkt 9 lit. b - w dniach dostarczenia pojemnika zamówionego u przedsiębiorcy
odbierającego odpady;

6) chemikalia i zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich
sprzedaży - w godzinach ich pracy;

7) tekstylia i odzież - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach ich pracy.

§ 19. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 20. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości
dla ludzi.

§ 21. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązani są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

2. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy należy wyprowadzenie psa na smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu.

Rozdział 7

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 22. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej i na terenach skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego dopuszcza się możliwość chowu drobnych zwierząt gospodarskich
i trzody chlewnej na własny użytek, jednak w taki sposób by nie pogarszać warunków estetycznych, zdrowotnych i porządkowych. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia chowu
w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości w szczególności w zakresie hałasu, przykrych zapachów oraz innych zanieczyszczeń.

§ 23. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich, jest zobowiązany do gromadzenia
i usuwania powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, zapewniając jednocześnie ochronę terenu, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, przestrzegając przepisów sanitarno - epidemiologicznych.

§ 24. Pomieszczenia dla zwierząt oraz otoczenie wokół budynku inwentarskiego powinno być utrzymane w należytej czystości i porządku.

§ 25. Zabrania się zanieczyszczenia terenu nieruchomości, ulic, innych miejsc publicznych odchodami zwierzęcymi, karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z chowu lub hodowli.

Rozdział 8

Obszar i terminy przeprowadzenia deratyzacji

§ 26. Wprowadza się na terenie całej Gminy obowiązek przeprowadzania corocznie deratyzacji, w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 30 października.

§ 27. Obowiązek powyższy zostanie uznany za wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży trutkę przeciw gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi ją do dnia 30 kwietnia oraz w dniu
1 października i pozostawi ją do dnia 31 października.

§ 28. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »