reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/218/09 Rady Gminy Orla

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie budżetu gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.934.139 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 6.471.328 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 2.462.811 zł,
- zgodnie z zapisami § 12 uchwały.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.374.139 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 6.466.001 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.908.138 zł,
- zgodnie z zapisami § 13 uchwały.
§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 40.000 zł;
2) celową w wysokości - 4.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.440.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 580.000 zł;
2) zaciąganych kredytów w kwocie 1.860.000 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 111.500 zł; wydatki - 112.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 10.500 zł;
2) wydatki - 24.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 10. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.860.000 zł;
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.717.429 zł.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.717.429 zł;
3) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Określa się szczegółowy plan dochodów.
§ 13. Określa się szczegółowy plan wydatków.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Klin
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/218/09
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 roku
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/218/09
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki8 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/218/09
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/218/09
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/218/09
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVII/218/09
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVII/218/09
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

paragraf 12 uchwały - dochody 2010
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVII/218/09
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

paragraf 13 uchwały Wydatki 2010
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama