Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/218/09 Rady Gminy Orla

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.934.139 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 6.471.328 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 2.462.811 zł,
- zgodnie z zapisami § 12 uchwały.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.374.139 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 6.466.001 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.908.138 zł,
- zgodnie z zapisami § 13 uchwały.
§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 40.000 zł;
2) celową w wysokości - 4.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.440.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 580.000 zł;
2) zaciąganych kredytów w kwocie 1.860.000 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 111.500 zł; wydatki - 112.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 10.500 zł;
2) wydatki - 24.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 10. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.860.000 zł;
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.717.429 zł.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.717.429 zł;
3) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Określa się szczegółowy plan dochodów.
§ 13. Określa się szczegółowy plan wydatków.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Klin
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/218/09
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 roku
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/218/09
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki8 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/218/09
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/218/09
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/218/09
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVII/218/09
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVII/218/09
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

paragraf 12 uchwały - dochody 2010
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVII/218/09
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

paragraf 13 uchwały Wydatki 2010
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe