Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/150/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 52.979 zł w tym:
- dochodów bieżących o kwotę 52.979 zł.
2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.021.288 zł w tym:
- dochodów bieżących o kwotę 90.098 zł,
- dochodów majątkowych o kwotę 931.190 zł.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:
1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 174.401 zł w tym:
- wydatków bieżących o kwotę 54.756 zł,
- wydatków majątkowych o kwotę 119.645 zł.
2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.142.710 zł w tym:
- wydatków bieżących o kwotę 52.220 zł,
- wydatków majątkowych o kwotę 1.090.490 zł.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 16.257.204 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 14.554.054 zł
- dochody majątkowe w kwocie: 1.703.150 zł
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 19.913.890 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 13.257.829 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.656.061 zł.
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.464.768 zł.
4) Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.656.686 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie - 3.170.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 486.686 zł.
§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 5.
§ 7. Traci moc załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/129/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009 oraz załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/139/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/150/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/150/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/150/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/150/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/150/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe