Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 200/XXXVII/09 Rady Gminy Grajewo

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420/ oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 140, poz. 984, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1. zwiększeniu dochodów w planie dochodów budżetu o kwotę 255.123,00 zł i zmniejszeniu dochodów w planie dochodów budżetu o kwotę 16.353,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. zwiększeniu wydatków w planie wydatków budżetu gminy o kwotę 286.019,00 zł i zmniejszeniu wydatków w planie wydatków budżetu gminy o kwotę 47.249,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.
§ 2. Dochody budżetu gminy ustala się w wysokości 17.133.097,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące 15.968.098,00 zł
b) dochody majątkowe 1.164.999,00 zł
§ 3. Wydatki budżetu gminy ustala się w wysokości 19.833.097,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 15.243.405,00 zł
b) wydatki majątkowe 4.589.692,00 zł
§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 2.700.000,00 zł.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Andrzej Szklarzewski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 200/XXXVII/09
Rady Gminy Grajewo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
DOCHODY ZWIĘKSZENIA
Dział
Rozdział
§
T r e ś ć
Kwota zł
w tym:
dochody
bieżące
dochody majątkowe
010
01095
2010
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
120.840,00
120.840,00

700
70005
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
983,00
983,00

700
70005
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
2.300,00
2.300,00

758
75814
0920
Pozostałe odsetki
5.000,00
5.000,00

801
80101
0920
Pozostałe odsetki
300,00
300,00

801
80110
0920
Pozostałe odsetki
100,00
100,00

852
85212
2010
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
124.000,00
124.000,00

852
85212
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
1.500,00
1.500,00

852
85219
0920
Pozostałe odsetki
100,00
100,00

Dochody razem
255.123,00
255.123,00

DOCHODY ZMNIEJSZENIA
Dział
Rozdział
§
T r e ś ć
Kwota zł
w tym:
dochody
bieżące
dochody majątkowe
750
75023
0970
Wpływy z różnych dochodów
5.600,00
5.600,00

700
70005
0460
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
4.683,00
4.683,00

854
85415
2030
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy
6.070,00
6.070,00

Dochody razem
16.353,00
16.353,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 200/XXXVII/09
Rady Gminy Grajewo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
WYDATKI - zmniejszenia
Dział
Rozdział
§
T r e ś ć
Kwota zł
w tym:

wydatki
bieżące
Wydatki majątkowe
600
60016
4300
Zakup usług pozostałych
4.000,00
4.000,00


750
75023
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500,00
500,00


750
75023
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1.000,00
1.000,00


750
75095
4010
Wynagrodzenia osobowe
300,00
300,00


754
75416
4360
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
520,00
520,00


801
80101
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.790,00
1.790,00


801
80101
4440
Odpisy na ZFŚS
334,00
334,00


801
80103
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
480,00
480,00


801
80103
4440
Odpisy na ZFŚS
330,00
330,00


801
80113
4430
Różne opłaty i składki
2.066,00
2.066,00


851
85154
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
85,00
85,00


852
85212
4010
Wynagrodzenia osobowe
6.712,00
6.711,00


852
85212
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
3.791,00
3.791,00


852
85212
4120
Składni na fundusz pracy
1.113,00
1.113,00


852
85212
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
642,00
642,00


852
85212
4280
Zakup usług zdrowotnych
58,00
58,00


852
85212
4300
Zakup usług pozostałych
879,00
880,00


852
85212
4410
Podróże służbowe krajowe
377,00
377,00


852
85212
4440
Odpisy na ZFŚS
250,00
250,00


852
85212
4700
Szkolenia pracowników
305,00
305,00


852
85212
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
700,00
700,00


852
85212
4750
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
119,00
119,00


852
85228
4300
Zakup usług pozostałych
500,00
500,00


852
85219
4010
Wynagrodzenia osobowe
550,00
550,00


852
85295
4113
Składki na ubezpieczenie społeczne
38,00
38,00


852
85295
4303
Zakup usług pozostałych
2.210,00
2.210,00


853
85395
4018
Wynagrodzenia osobowe
102,00
102,00


853
85395
4019
Wynagrodzenia osobowe
6,00
6,00


853
85395
4118
Składki na ubezpieczenie społeczne
1.349,00
1.349,00


853
85395
4119
Składki na ubezpieczenie społeczne
224,00
224,00


853
85395
4128
Składki na fundusz pracy
234,00
234,00


853
85395
4129
Składki na fundusz pracy
38,00
38,00


853
85395
4218
Zakup materiałów i wyposażenia
4.829,00
4.829,00


853
85395
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
256,00
4.829,00


853
85395
4308
Zakup usług pozostałych
338,00
338,00


853
85395
4309
Zakup usług pozostałych
65,00
65,00


853
85395
4758
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
927,00
927,00


853
85395
4759
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
162,00
162,00


854
85415
3260
Inne formy pomocy uczniom
6.070,00
6.070,00


900
90002
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.000,00
2.000,00


921
92109
4750
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
1.000,00
1.000,00


Wydatki razem
47.249,00
47.249,00


Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 200/XXXVII/09
Rady Gminy Grajewo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
WYDATKI - zwiększenia

Dział
Rozdział
§
T r e ś ć
Kwota zł
w tym:wydatki
bieżące
wydatki
majątkowe

010
01095
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
638,00
638,00


010
01095
4120
Składki na fundusz pracy
103,00
103,00


010
01095
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4.224,00
4.224,00


010
01095
4430
Różne opłaty i składki
115.875,00
115.875,00


400
40002
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.500,00
1.500,00400
40002
4750
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
400,00
400,00600
60016
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4.000,00
4.000,00


750
75023
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
1.000,00


750
75023
4260
Zakup energii
500,00
500,00


750
75095
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
200,00
200,00


750
75095
4120
Składki na fundusz pracy
100,00
100,00


754
75416
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
20,00
20,00


754
75416
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
500,00


801
80101
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
720,00
720,00


801
80101
4260
Zakup energii
200,00
200,00


801
80101
4370
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
104,00
104,00


801
80101
4410
Podróże służbowe krajowe
230,00
230,00


801
80101
4750
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
870,00
870,00


801
80103
4010
Wynagrodzenia osobowe
480,00
480,00


801
80103
4300
Zakup usług pozostałych
330,00
330,00


801
80113
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
66,00
66,00


801
80113
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.000,00
2.000,00


851
85154
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
85,00
85,00


852
85212
3110
Świadczenia społeczne
135.946,00
135.946,00


852
85212
4010
Wynagrodzenia osobowe
4.050,00
4.050,00


852
85295
4213
Zakup materiałów i wyposażenia
759,00
759,00


852
85295
4743
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
423,00
423,00


852
85295
4753
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
1.066,00
1.066,00


853
85395
4178
Wynagrodzenia bezosobowe
4.294,00
4.294,00


853
85395
4179
Wynagrodzenia bezosobowe
406,00
406,00


853
85395
4218
Zakup materiałów i wyposażenia
791,00
791,00


853
85395
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
169,00
169,00


853
85395
4248
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
205,00
205,00


853
85395
4249
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
12,00
12,00

853
85395
4308
Zakup usług pozostałych
1.983,00
1.983,00


853
85395
4309
Zakup usług pozostałych
105,00
105,00853
85395
4758
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
140,00
140,00


853
85395
4759
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
7,00
7,00


853
85395
4748
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
369,00
369,00


853
85395
4749
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
49,00
49,00


900
90002
4300
Zakup usług pozostałych
100,00
100,00


921
92109
4260
Zakup energii
1.000,00
1.000,00


Wydatki razem
286.019,00
286.019,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 200/XXXVII/09
Rady Gminy Grajewo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe