Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/295/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 27 kwietnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) i art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/308/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia
22 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, w § 1 ust. 1 dodaje się
pkt 4 i pkt 5 w brzmieniu:
" § 1. 1. 4) budynki i grunty lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności przez stowarzyszenia, nie prowadzące działaności gospodarczej, utworzone w celu pomocy osobom, które spełniają jeden z warunków :
a) osiągnęły wiek emerytalny;
b) są dotknięte negatywnymi następstwami nadużywania alkoholu, w tym przemocą w rodzinie;
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;
5) budynki i grunty lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności przez stowarzyszenia, nie prowadzące działaności gospodarczej, utworzone w celu opieki nad zwierzętami. "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe