Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/232/10 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 16 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Dz.U. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych
1) Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 556 zł
- Dział 851 rozdział 85195 § 6298 1 556 zł
2) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 64 656 zł
- Dział 801 rozdział 80101 § 4210 3 000 zł
- Dział 801 rozdział 80101 § 6050 60 100 zł
- Dział 851 rozdział 85195 § 6058 1 556 zł
3) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 63 100 zł
- Dział 750 rozdział 75023 § 4210 30 000 zł
- Dział 801 rozdział 80101 § 2590 3 000 zł
- Dział 801 rozdział 80114 § 4210 29 553 zł
- Dział 851 rozdział 85195 § 6059 547 zł
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 13 239 793 zł
2) Plan wydatków ogółem 13 657 431 zł
3) Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 682 362 złote.
4) Żródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 417 638 złotych jest kredyt.
§ 3. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 300 000 złotych i na sfinansowanie planowanego deficytu - do kwoty 417 638 zł.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/232/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 16 lutego 2010 r.
Zalacznik1.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/232/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 16 lutego 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/232/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 16 lutego 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXII/232/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 16 lutego 2010 r.
Objaśnienia zamian dokonywanych w budżecie gminy na 2010 rok
Do § 1 
Z wykazu zadań inwestycyjnych wykreśla się zadanie p.n. "Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Becejłach" ( zmniejszenie planu wydatków o 60 100 zł ). Plan wydatków ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na zakup materiałów i mebli do budynku urzędu gminy i Biura Obsługi Szkół Samorządowych ( 59 553 zł ). Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczące zadania p. n. " Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Szypliszki" do wysokości wynikających z kosztorysu. Zwiększa się wysokość dotacji dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży na utrzymanie tejże szkoły - zakup opału, o kwotę 3 000 złotych.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe