Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/231/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 121, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,-
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.487,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.580,-
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.595,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 
§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 i 5 do Uchwały Nr XLII/228/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok, w zakresie:
a) aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2010r. - załącznik Nr 3,
b) aktualizuje się przychody i rozchody budżetu w 2010 r. - załącznik Nr 5,
1. Zadania inwestycyjne w 2010 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3,
2. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4,
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem 30.215.528,-
2. Wydatki ogółem 40.787.400,-
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.571.872 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- planowanych do zaciągnięcia kredytow i pożyczek w kwocie 6.571.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego w wysokości 4.000.872 zł,
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIII/231/10
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2010 rok
Klasyfikacja Zwiększenie dochodów Zmniejszenie dochodów Objaśnienia paragrafów Rodzaj zadania
Dział Rozdział §
852 85228 2010 10.487 Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z nadwyżką środków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Pismo z dnia 12.03.2010r. znak FB.II.BŁ.3011-67/2010. zlecone
85231 2010 3.000 Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja PUW znak FB.II.MC.3011-45/2010 z 12.03.2010r. zlecone
OGÓŁEM 3.000 10.487 × ×
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIII/231/10
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 rok
Klasyfikacja Zwiększenie wydatków Zmniejszenie wydatków Objaśnienia paragrafów Rodzaj zadania
Dział Rozdział §
400 40002 4300 1.000 Zwiększenie wydatków bieżących własne
750 75023 4040 3.580 Zmniejszenie wydatków bieżących własne
801 80104 4440 28.528 Zmniejszenie wydatków bieżących własne
852 85228 4300 10.487 Zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Pismo z dnia 12.03.2010r. znak FB.II.BŁ.3011-67/2010. zlecone
85231 3110 3.000 Zwiększenie wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja PUW znak FB.II.MC.3011-45/2010 z 12.03.2010r. zlecone
900 90001 4210 2.000 Zwiększenie wydatków bieżących w związku z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Który stanowi że z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. z dniem 1 stycznia 2010 r.) likwiduje się gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej "gminnymi funduszami". Należności i zobowiązania powiatowych funduszy i gminnych funduszy, w tym nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania, stają się odpowiednio należnościami i zobowiązaniami budżetów powiatów albo budżetów gmin. własne
6050 5.000 Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na dokumentację techniczną budowy kanalizacji w ul. Jakimy w Wasilkowie własne
90015 6050 20.000 Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę nowych punktów świetlnych. własne
90095 4040 3.045 Zwiększenie wydatków bieżących własne
4110 460
4120 75
921 92109 6050 40.000 Zwiększenie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Wólce Przedmieście. własne
OGÓŁEM 74.580 42.595 × ×
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIII/231/10
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 r.
w złotych
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
z innychźródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 010 01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sochonie, Jurowce, Woroszyły, Wólka Przedmieście i Wólka Poduchowna położonych na terenie gminy Wasilków 5 191 970 1 959 723 957 558 A. 1 002 165 Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
2. 400 40002 Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Jurowcach i w ul. Kamiennej w Wasilkowie 15 000 15 000 15 000 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
3. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w Sochoniach i Wasilkowie (ul. Przemysłowa) - II etap 4 635 264 2 214 057 1 126 475 A. 1 087 582 Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
4. 600 60016 Przebudowa ulicy Supraślskiej i Nowej w Wasilkowie 3 000 700 2 950 600 1 475 600 A. 1 475 000 Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
5. 600 60016 Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Białostockiej w Wasilkowie 200 000 200 000 200 000 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
6. 600 60016 Budowa ul. Orlej w Wasilkowie 411 000 411 000 411 000 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
7. 600 60016 Budowa parkingu przy przedszkolu na ul. Polnej w Wasilkowie 220 000 220 000 220 000 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
8. 600 60016 Budowa łącznika między ul. Wojtachowską i ul. Grzybową w Wasilkowie 150 000 150 000 150 000 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
9. 600 60016 Przebudowa jezdni ulicy Piasta (od ul. Białostockiej do ul. Błękitnej) i ul. Zielonej w Wasilkowie (nawierzchnia asfaltowa) 400 000 400 000 400 000 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
10. 600 60016 Dokumentacja na grawitacyjne odwodnienie ul. Zacisznej w Nowodworcach 15 000 15 000 15 000 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
11. 600 60016 Dokumentacja na odwodnienie ul. Kolejowej w Wasilkowie 10 000 10 000 10 000 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
12. 600 60016 Dokumentacja na opracowanie zatoki autobusowej na drodze wojewódzkiej - ul. Supraślska w Nowodworcach 6 000 6 000 6 000 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
13. 600 60016 Dokumentacja techniczna na budowę drogi ul. Lipowej w Jurowcach i ul. Kamiennej w Wasilkowie 21 960 21 960 21 960 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
14. 754 75412 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Jurowcach 1 200 000 610 000 610 000 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
15. 900 90001 Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Orzeszkowej w Wasilkowie (os. Leśne II) 20 000 20 000 20 000 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
16. 900 90001 Budowa kanału sanitarnego w ul. Ogrodowej w Wasilkowie 11 500 11 500 11 500 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
17. 900 90001 Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji i wodociągu w ul. Jakimy w Wasilkowie 5 000 5 000 5 000 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
18. 900 90015 Budowa linii oświetleniowej w Sochoniach 40 000 40 000 40 000 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
19. 900 90015 Dokumentacja techniczna na budowę linii oświetleniowej w ul. Lipowej w Jurowcach i w ul. Kamiennej w Wasilkowie 10 000 10 000 10 000 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
20. 900 90015 Budowa nowych punktów świetlnych w Wasilkowie i Studziankach 20 000 20 000 20 000 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
21. 921 92109 Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą pokrycia i dociepleniem budynku w Studziankach 653 167 653 167 297 434 A. 355 733 Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
22. 921 92109 Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Przedmieście 40 000 40 000 40 000 A. Urząd Miejski w Wasilkowie
B.
C.
Ogółem 16 276 561 9 983 007 6 062 527 0 1 475 000 2 445 480 x
* wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
a. dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, men, ukfis, …)
b. środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
c. inne źródła
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIII/231/10
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota
2010 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem: 10 815 238
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 6 571 000
2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 4 244 238
3. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
4. Inne źródła (wolne środki) § 955 0
Rozchody ogółem: 243 366
1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 243 366
2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963
3. Udzielone pożyczki § 991
4. Lokaty § 994
5. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982
6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe