reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/260/10 Rady Gminy Gródek

z dnia 23 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2010 r

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1)zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 136.807 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2)zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 331.615 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1)dochody w kwocie 16.963.041 zł,

2)wydatki w kwocie 21.143.233 zł,

3)źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4.180.192 zł są przychody pochodzące z:

a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w łącznej kwocie 3.875.000 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 305.192 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych i limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.662.736 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 482.544 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota (w złotych)

Przychody ogółem:

4 662 736,00

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

3 875 000,00

2

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

955

787 736,00

Rozchody ogółem:

482 544,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

482 544,00

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 określającym planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z poniższą tabelą:

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/260/10
Rady Gminy Gródek
z dnia 23 kwietnia 2010 r.Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w odniesieniu do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszeniu o kwotę 752 zł ulegną planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej (PROW),
- w związku ze zmniejszeniem, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, wartości zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ulicy Michałowskiej w Gródku - zmniejszeniu o kwotę 145.010 zł ulegnie udział środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207) dokonano przeniesienia planowanych dochodów pomiędzy paragrafami § 6298 i § 6207 w rozdziale 60095, 75023, 80195 i 90002 oraz paragrafami § 2709, § 2708, § 2009, § 2008 i § 2007 w rozdziale 85395,
- w związku z pismem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z dnia 09.04.2010 r. o przyznaniu dotacji z budżetu państwa (Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej) na funkcjonowanie w 2010 r. jednostek OSP działających w ramach KSRG, tj. na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych jednostce OSP Gródek w kwocie 5.015 zł i OSP Bobrowniki w kwocie 3.940 zł, zwiększa się plan w rozdziale 75409 § 6330 o kwotę 8.955 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/260/10
Rady Gminy Gródek
z dnia 23 kwietnia 2010 r.Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Zmiany w planie wydatków polegały na:

- zwiększeniu o 3.000 zł planu wydatków w § 4300 w rozdziale 01010 na zakup usług w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- zmniejszeniu w rozdziale 01010 o kwotę 752 zł planu wydatków w § 6058 w odniesieniu do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków PROW realizacji zadania związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 60016 w § 4210 i § 4300 na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i koniecznością przebudowy linii energetycznej przebiegającej przez pas drogi gminnej oraz zmniejszeniu w § 6050 o kwotę 308.900 zł, na którą składa się zwiększenie o 20.000 zł szacowanej wartości zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Polnej w Gródku", zmniejszenie o 40.000 zł szacowanej wartości zadania "Przebudowa drogi gminnej we wsi Zarzeczany" i zmniejszeniem o kwotę 288.900 zł na podstawie rozstrzygnietego przetargu wartości zadania związanego z przebudową ul. Michałowskiej w Gródku,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesień pomiędzy paragrafami dokonano w rozdziałach: 60095, 75023, 85395, 90002,
- zwiększeniu o kwotę 8.955 zł planu wydatków w rozdziale 75412 § 6060 w związku z zawiadomieniem Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku o przyznaniu dotacji z budżetu państwa na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Gródek i OSP Bobrowniki,
- zwiększeniu o kwotę 2.725 zł planu wydatków w rozdziale 80101 § 2540 na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2010 r.
- przeniesieniu kwoty 30 zł pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80104 na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku z dnia 12.04.2010 r.,
- zmniejszeniu o kwotę 13.342 zł w rozdziale 85415 § 3240 z uwzględnieniem wskaźnika udziału środków budżetu gminy nie mniejszym niż 20% całej planowanej wartości świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 36.000 zł w rozdziale 90015 § 6050 w związku z wprowadzeniem limitu na 2010 r. na zadanie "Wykonanie oświetlenia ulicznego w Załukach",
- zwiększeniu o kwotę 8.390 zł planu dotacji podmiotowej w rozdziale 92116 w związku z wnioskiem Kierownika Biblioteki Publicznej w Gródku z dnia 22.03.2010 r. umotywowanym potrzebą zatrudnienia pracownika bibliotecznego w ramach realizacji zadań wynikających z przystąpienia do "Programu Rozwoju Bibliotek",
- zmiany dokonane w rozdziale 92195 dotyczyły zadania "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku" i polegały na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 32.000 zł w § 6050 (ustalenie limitu na dodatkowe prace wykraczające poza harmonogram umowy o dofinansowanie) oraz zmniejszeniu w § 6059 o kwotę 103.858 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
Pozostałe zmiany w poszczególnych paragrafach wydatków w ramach zadań własnych dokonane zostały w oparciu o analizę potrzeb i szacowane wykonanie.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/260/10
Rady Gminy Gródek
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Wykaz zadań i limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 r.

Lp

Nazwa zdania inwestycyjnego

Rok rozpo-częcia

Wartość zadania (szacunkowa)

Dotychczas poniesione wydatki

Środki wynikające z planów na 2010 r.

w tym (źródło finansowania):

Jednostka realizująca zadanie

Dochody własne

Środki do pozyskania z innych źródeł

Wolne środki z lat ubiegłych

Kredyty

1

Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na nowopowstałych działkach w Grodku

2009-2010

320 067

19 953

300 114

114

300 000

Urząd Gminy Gródek

2

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Waliły-Stacja

2007-2010

592 006

48 590

543 416

19 349

334 067 1

190 000

Urząd Gminy Gródek

3

Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz jednej lokalnej oczyszczalni na terenie Gminy Gródek

2010

523 825

523 825

202 091

321 7342

Urząd Gminy Gródek

RAZEM

1 435 898

68 543

1 367 355

221 554

655 801

490 000

4

Przebudowa drogi gminnej we wsi Zarzeczany

2009-2010

629 380

3 380

626 000

6 000

620 000

Urząd Gminy Gródek

5

Przebudowa mostu na rzece Płoska na działkach numer ewidencyjny 541, 571/4 i 492/1 obręb Kołodno

2008-2010

349 898

17 962

331 936

5 968

165 9683

160 000

Urząd Gminy Gródek

6

Przebudowa ul. Polnej w Gródku

2008-2010

374 094

14 094

360 000

14 808

145 192

200 000

Urząd Gminy Gródek

7

Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Lisiej w Waliłach Stacji

2006-2011

870 053

44 269

20 000

20 000

Urząd Gminy Gródek

8

Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Wschodniej, ulicy Cmentarnej i odcinka ulicy Piaskowej

2008-2011

131 342

3 092

15 000

15 000

Urząd Gminy Gródek

9

Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Młynowej i ul. Koszarowej

2008-2011

900 000

6 740

15 000

15 000

Urząd Gminy Gródek

10

Przebudowa ulicy Michałowskiej w Gródku na odcinku 949 mb

2009-2010

732 628

12 528

720 100

10 610

359 4904

350 000

Urząd Gminy Gródek

11

Budowa mostu na rzece Supraśl w Podzałukach

2009-2010

250 000

250 000

25 000

225 000 5

Urząd Gminy Gródek

RAZEM

4 237 395

102 065

2 338 036

112 386

750 458

305 192

1 170 000

12

Remont budynku świetlicy w Słuczance

2010

162 501

162 501

62 603

99 898

Urząd Gminy Gródek

13

Remont budynku świetlicy w Mieleszkach

2010

162 501

162 501

62 603

99 898

Urząd Gminy Gródek

14

Remont budynku socjalnego po byłej szkole podstawowej w Podozieranach

2009-2010

32 841

17 841

15 000

15 000

Urząd Gminy Gródek

15

Wykonanie pokrycia dachu na budynku mieszkalnym ADM przy ul. Białostockiej 76 (wymiana pokrycia z eternitu na blachę i przebudowa kominów)

2010

73 974

73 974

73 974

Urząd Gminy Gródek

RAZEM

431 817

17 841

413 976

214 180

199 796 6

16

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

2010-2012

165 757

69 850

10 478

59 3727

Urząd Gminy Gródek

RAZEM

165 757

0

69 850

10 478

59 372

17

Zakup zestawu komputerowego do przechowywania informacji niejawnych i realizacji zadań obrony cywilnej

2010

4 200

4 200

4 200

Urząd Gminy Gródek

18

Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych na potrzeby OSP Gródek i OSP Bobrowniki

2010

8 955

8 955

8 955

Urząd Gminy Gródek

RAZEM

13 155

0

13 155

13 155

19

Remont instalacji wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gródku

2010

95 000

95 000

95 000

Szkoła Podstawowa w Gródku

20

Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej

2010

25 000

25 000

25 000

Szkoła Podstawowa w Gródku

21

Całkowita modernizacja układu mechanicznej wentylacji wyciągowej dla potrzeb kuchni i zmywalni Przedszkola Samorządowego w Gródku

2009-2010

61 200

4 200

57 000

57 000

Przedszkole Samorządowe w Gródku

22

Przebudowa układu zasilania energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Gródku

2010

20 000

20 000

20 000

Szkoła Podstawowa w Gródku

RAZEM

201 200

4 200

197 000

197 000

23

Zakup samochodu osobowego "mikrobusa" specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II

2010

160 000

160 000

8 000

80 000 8

72 000

Urząd Gminy Gródek

RAZEM

160 000

0

160 000

8 000

80 000

72 000

24

Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Piaskowej w Gródku

2009-2010

50 976

976

50 000

50 000

Urząd Gminy Gródek

25

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Załukach

2010

36 000

36 000

36 000

Urząd Gminy Gródek

26

Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku

2010-2011

1 033 801

299 463

44 920

254 5439

Urząd Gminy Gródek

RAZEM

1 120 777

976

385 463

130 920

254 543

27

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku

2008-2010

1 557 527

113 527

1 444 000

51 000

500 000 10

893 000

Urząd Gminy Gródek

28

Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku - roboty dodatkowe

2008-2010

616 736

586 736

30 000

30 000

Urząd Gminy Gródek

RAZEM

2 174 263

700 263

1 474 000

81 000

500 000

893 000

29

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wokół zbiornika wodnego w Zarzeczanach

2009-2010

184 630

9 430

175 200

67 495

107 705 11

Urząd Gminy Gródek

RAZEM

184 630

9 430

175 200

67 495

107 705

RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE

10 124 892

903 318

6 594 035

1 056 168

2 607 675

305 192

2 625 000

Uszczegółowienie zadania nr 26:

26

Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku

1 033 801, z tego na rok:

Środki pomocowe z budżetu UE

Środki własne,
w tym:

Dochody własne

kredyty

Urząd Gminy Gródek

2010-

299 463

254 543

44 920

44 920

-2011

734 338

624 187

110 151

110 151

RAZEM

1 033 801

878 730 9

155 071

155 071

- 1 planowane do pozyskania środki w wysokości 340.817 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania Odnowa i rozwój wsi; kwota planowana do pozyskania obejmuje refundację wydatków poniesionych przez Gminę Gródek w latach ubiegłych w wysokości 6.750 zł,

2 planowane do pozyskania środki w wysokości 321.734 zł w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,

3 planowane do pozyskania środki w wysokości 170.238 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 z działania Rozwój transportu drogowego; kwota planowana do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej obejmuje refundację wydatków poniesionych przez Gminę Gródek w latach ubiegłych w wysokości 4.270 zł,

4 planowane do pozyskania środki z budżetu państwa w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011",

5 planowane do pozyskania środki w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego,

6 planowane do pozyskania środki w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania Odnowa i rozwój wsi,

7 środki do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach realizowanych przez Województwo Podlaskie projektu z IV Osi RPO WP z udziałem beneficjentów, w tym Gminy Gródek,

8 planowane do pozyskania środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

9 planowane do pozyskania środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych,

10 środki do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", z działania "Odnowa i rozwój wsi",

11 planowane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania Odnowa i rozwój wsi.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Czapska-Małecka

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, mediator w sprawach pracowniczych, trener

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama