Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/248/10 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu tych należności, oraz warunków udzielania pomocy publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.59 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Suchowola i jej jednostkom organizacyjnym oraz zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacaniu tych należności, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.
§ 2. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, gdy :
1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, a żaden organ lub inna jednostka organizacyjna nie przejęła jej zobowiązań ;
5) nie można ustalić dłużnika ;
6) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu, a w szczególności ich egzystencji;
7) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika lub przemawia za tym interes publiczny;
8) kwota należności nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym , upadłościowym lub naprawczym.
§ 3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiedzialność jest solidarna może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.
§ 4. Umorzenie może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu.
§ 5. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.
§ 6. W przypadku spłaty całej należności głównej, mogą być umorzone odsetki za opóźnienie w spłacie należności głównej.
§ 7. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami ekonomicznymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy Suchowola, na wniosek dłużnika, można odroczyć termin płatności całości czy części wierzytelności lub rozłożyć wierzytelność w całości lub jej części na raty, na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
§ 8. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za okres od dnia wymagalności do ustalonego terminu zapłaty należności.
§ 9. Jeżeli należność nie została spłacona w terminie, kwota pozostała do spłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu wymagalności, chyba że nastąpi kolejna zmiana terminu płatności z zastrzeżeniem § 7.
§ 10. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności jest Burmistrz Suchowoli.
§ 11. Umarzanie ,odraczanie, rozkładanie na raty oraz udzielanie ulg, następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie porozumienia, umowy lub jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.
§ 12. Uprawniony organ może cofnąć zgodę na umorzenie lub udzielenie ulg w spłacaniu należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg okazały się fałszywe, bądź ze zgoda została wydana w wyniku przestępstwa ,albo, że dłużnik wprowadził ten organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę udzielenia zgody.
§ 13. 1. Ulgi, o których mowa w §7 mogą stanowić pomoc de minimis i udzielane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji ( WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art.87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006),
2. Przedsiębiorca zwracający się z wnioskiem o udzielenie ulgi zobowiązany jest dołączyć do wniosku:
1) wszystkie zaświadczenia albo oświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał od roku , w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających lub oświadczenia o nieotrzymaniu w tym okresie pomocy publicznej,
2) informacji o każdej innej pomocy niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
3) oświadczenie, że nie znajduje się w trudnej sytuacji zgodnej z definicją "przedsiębiorstwa zagrożonego" w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz.Urz. UE C 244 z 1 października 2004 r.).
§ 14. W zależności od charakteru prowadzonej działalności wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł, jaką przedsiębiorca otrzymał w roku , w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat go poprzedzających, nie może przekroczyć kwot określonych w rozporządzeniu Komisji ( WE) w sprawie zastosowania art.87 i art.88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis .
§ 15. Traci moc Uchwała Nr XXXV/221/06 z dnia 27 lutego2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania ulg w spłacaniu wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Suchowola z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Jacek Kaczorowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe