Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 311/10 Burmistrza Lipska

z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146) oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XXXII/272/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2010 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 3.420 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 318.383 zł oraz zmniejszyć wydatki o 314.963 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)dochody budżetu gminy w wysokości - 18.998.416 zł; w tym dochody bieżące 14.144.134 zł i dochody majątkowe 4.854.282 zł;

2)wydatki budżetu gminy w wysokości - 25.450.415 zł; w tym wydatki bieżące 15.664.069 zł i wydatki majątkowe 9.786.346 zł;

3)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.055.968 zł;

4)deficyt budżetu gminy w wysokości - 6.451.999 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Małgorzata Cieśluk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 311/10
Burmistrza Lipska
z dnia 18 czerwca 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 723,00

3 420,00

9 143,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

4 749,00

3 420,00

8 169,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 749,00

3 420,00

8 169,00

Zlecone

4 749,00

3 420,00

8 169,00

Razem:

18 994 996,00

3 420,00

18 998 416,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 311/10
Burmistrza Lipska
z dnia 18 czerwca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 981 286,00

0,00

2 981 286,00

75011

Urzędy wojewódzkie

195 096,00

1 153,00

196 249,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 000,00

- 128,00

6 872,00

Własne

4 000,00

- 128,00

3 872,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 600,00

1 781,00

15 381,00

Własne

6 500,00

1 781,00

8 281,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 200,00

- 500,00

1 700,00

Własne

1 100,00

- 500,00

600,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 559 086,00

- 1 153,00

2 557 933,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

88 000,00

- 6 153,00

81 847,00

Własne

88 000,00

- 6 153,00

81 847,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

31 000,00

5 000,00

36 000,00

Własne

31 000,00

5 000,00

36 000,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 723,00

3 420,00

9 143,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

4 749,00

3 420,00

8 169,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

204,00

3 408,00

3 612,00

Zlecone

204,00

3 408,00

3 612,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

289,00

4,00

293,00

Zlecone

289,00

4,00

293,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

47,00

-31,00

16,00

Zlecone

47,00

-31,00

16,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1904,00

27,00

1931,00

Zlecone

1904,00

27,00

1931,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 468,00

419,00

1 887,00

Zlecone

1 468,00

419,00

1 887,00

4300

Zakup usług pozostałych

372,00

- 213,00

159,00

Zlecone

372,00

- 213,00

159,00

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

- 100,00

0,00

Zlecone

100,00

- 100,00

0,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

15,00

- 15,00

0,00

Zlecone

15,00

- 15,00

0,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

350,00

- 79,00

271,00

Zlecone

350,00

- 79,00

271,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

302 015,00

0,00

302 015,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

229 015,00

0,00

229 015,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 300,00

- 134,00

2 166,00

Własne

2 300,00

- 134,00

2 166,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 000,00

134,00

6 134,00

Własne

6 000,00

134,00

6 134,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

84 755,00

- 2 000,00

82 755,00

Własne

84 755,00

- 2 000,00

82 755,00

4260

Zakup energii

9 700,00

2 000,00

11 700,00

Własne

9 700,00

2 000,00

11 700,00

757

Obsługa długu publicznego

311 853,00

0,00

311 853,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

303 400,00

0,00

303 400,00

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.

303 400,00

- 303 400,00

0,00

Własne

303 400,00

- 303 400,00

0,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

0,00

303 400,00

303 400,00

Własne

0,00

303 400,00

303 400,00

852

Pomoc społeczna

3 473 090,00

0,00

3 473 090,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 860 569,00

0,00

1 860 569,00

3110

Świadczenia społeczne

1 740 190,00

- 2 210,00

1 737 980,00

Zlecone

1 740 190,00

- 2 210,00

1 737 980,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 840,00

2 210,00

16 050,00

Zlecone

3 500,00

2 210,00

5 710,00

Razem:

25 446 995,00

3 420,00

25 450 415,00


Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznaną dotację w wysokości 3.420 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznaną dotację oraz dokonano przesunięcia w związku z organizacją wyborów o 438 zł. Dokonano także przesunięcia wydatków w Administracji publicznej o 6.781 zł, Ochotniczych strażach pożarnych o 2.134 zł. Poprawiono paragraf odnośnie odsetek od kredytów i pożyczek zaciąganych przez jst - 303.400 zł. Dokonano przesunięcia wydatków zleconych w Świadczeniach rodzinnych o 2.210 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe