Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 440/10 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 17 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i § 12 pkt 3 uchwały Nr XLI/236/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2010 - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w budżecie miasta polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 097 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 097 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi ogółem 56 616 600 zł,

2) plan wydatków wynosi ogółem 62 616 920 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Krzysztof Waszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 440/10
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Przesunięcie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 440/10
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Zwiększenie dochodów

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 440/10
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zwiększenie wydatków

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe