Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/191/10 Rady Gminy Sejny

z dnia 27 lipca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Sejny na stałe okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) w związku z art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r Nr 159, poz. 1547, z 2004r Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007r Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, oraz 2008r Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356 ) uchwala się co następuje:

§ 1. W związku z koniecznością uporządkowania nazw miejscowości i dokonaniem zmian w opisie granic okręgów, w załączniku do uchwały Nr LII/166/02 Rady Gminy Sejny z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Sejny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, wprowadza się następujące zmiany:

1. W okręgu nr 1, w granicach okręgu głosowania skreśla się wyrazy "PGR Klejwy"

2. W okręgu nr 9, w granicach okręgu głosowania skreśla się wyrazy "PGR Burbiszki " oraz "PGR Jenorajście"

3. W okręgu nr 11, w granicach okręgu głosowania skreśla się wyrazy "PGR sztabinki"

§ 2. Podział na stałe okregi głosowania ich granice i numery otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/191/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 27 lipca 2010 r.

Numery i granice okręgów wyborczych wraz z liczbą wybieranych radnych

Liczba mieszkańców Gminy Sejny wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. - 4.261.

Liczba wybieranych radnych - 15.

Nr
okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba
radnych

1

Klejwy, Nowosady

264

1

2

Gryszkańce, Łumbie

240

1

3

Lasanka, Marynowo, Sumowo

266

1

4

Babańce, Kolonia Sejny, Radziuszki

262

1

5

Bubele, Gawiniańce, Kielczany

291

1

6

Olszanka, Poćkuny, Zaleskie

314

1

7

Degucie, Grudziewszczyzna, Posejanka, Posejny, Świackie, Zaruby

347

1

8

Jodeliszki, Konstantynówka, Krasnowo, Rynkojeziory

206

1

9

Burbiszki, Jenorajście, Radziucie

301

1

10

Dusznica, Hołny Mejera, Krasnogruda

233

1

11

Żegary, Sztabinki,

290

1

12

Hołny Wolmera, Rachelany, Markiszki, Ogrodniki, Podlaski

317

1

13

Dworczysko, Krejwińce, Półkoty

264

1

14

Berżałowce, Bosse, Dubowo, Wigrańce

343

1

15

Berżniki, Folwark Berżniki

323

1

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe