reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/151/10 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 146.149 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 146.149 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wynosi 1.962.330 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę 599.284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 599.284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 445.408 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 445.408 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.457 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

6. Zwiększa się deficyt gminy z kwoty 4.247.178 zł do kwoty 4.275.635 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt w kwocie 3.020.000 zł i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.255.635 zł.

7. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami,rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikami Nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.

9. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13.008.342 zł, w tym ;

- dochody bieżące - 12.556.591 zł,

- dochody majątkowe - 451.751 zł.

10. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17.283.977 zł, w tym ;

- wydatki bieżące - 12.363.872 zł,

- wydatki majątkowe - 4.920.105 zł.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2010 rok przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2010 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przyjmują kształt zgodny z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/151/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zwiększenie dochodów - zadania zlecone

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010

01095

2010

124.179

Dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy

751

75107

2010

19.470

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

852

85213

2010

2.500

Dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Razem

146.149


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/151/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zwiększenie wydatków - zadania zlecone

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010

01095

3030

121.744

Częściowy zwrot akcyzy

4430

2.435

Koszty związane ze zwrotem akcyzy

751

75107

3030

10.080

Zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

4170

4.234

Obsługa informatyczna wyborów

4210

4.722

Wyposażenie nowo utworzonego stałego obwodu głosowania, zakup materiałów do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP

4300

131

Obsługa wyborów

4370

208

Rozmowy telefoniczne w związku z wyborami Prezydenta RP

4410

95

Podróże służbowe związane z wyborami

852

85213

4130

2.500

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

RAZEM

146.149


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/151/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.

DOCHODY - ZMNIEJSZENIE - zadania zlecone

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85212

2010

2.500

Dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych

RAZEM

2.500


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/151/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIE - zadania zlecone

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85212

3110

2.500

Świadczenia społeczne- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

RAZEM

2.500


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/151/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

758

75814

0920

25.000

Odsetki od lokat

801

80101

2030

12.000

Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu Radosna Szkoła

853

85395

2007

102.363

Dotacja na realizację projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków EFS

2009

2.608

Dotacja na realizację projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków budżetu państwa

854

85415

2030

15.362

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r - "Wyprawka szkolna"

900

90004

6297

25.000

Budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie

926

92605

6297

416.951

Środki z budżetu UE na budowę boiska

RAZEM

599.284


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/151/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

801

80101

4240

12.000

Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu Radosna Szkoła

853

85395

4017

44.584

Wynagrodzenie pracowników w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków EFS

4019

1.136

Wynagrodzenie pracowników w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków budżetu państwa

4047

3.282

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków EFS

4049

84

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo finansowane ze środków budżetu państwa

4117

7581

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków EFS

4119

193

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków budżetu państwa

4127

1.173

Składki na FP od wynagrodzeń pracowników w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków EFS

4129

30

Składki na FP od wynagrodzeń pracowników w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo finansowane ze środków budżetu państwa

4177

4.388

Wynagrodzeń z umowy zlecenia dla pracowników w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków EFS

4179

112

Wynagrodzeń z umowy zlecenia dla pracowników w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków budżetu państwa

4217

13.699

Zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków budżetu EFS

4219

349

Zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków budżetu państwa

4287

98

Badania profilaktyczne pracowników w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków budżetu EFS

4289

2

Badania profilaktyczne pracowników w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków budżetu państwa

4307

20.078

Zakup usług w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków budżetu EFS

4309

512

Zakup usług w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków budżetu państwa

4417

2.448

Delegacje pracowników w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków budżetu EFS

4419

62

Delegacje pracowników w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków budżetu budżetu państwa

4747

351

Zakup materiałów kserograficznych w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków budżetu EFS

4749

9

Zakup materiałów kserograficznych w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków budżetu państwa

4757

4.681

Zakup akcesoriów komputerowych w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków budżetu EFS

4759

119

Zakup akcesoriów komputerowych w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo" finansowane ze środków budżetu państwa

854

85415

3260

15.362

Zakup wyprawek szkolnych

900

90004

6057

25.000

Budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie

90095

4300

25.000

Koncepcja opracowania planu zagospodarowania działki gminnej we wsi Zaruzie

926

92605

6057

416.951

Środki z budżetu UE na budowę boiska

RAZEM

599.284


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/151/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.

DOCHODY - ZMNIEJSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

926

92605

6298

445.408

Środki z budżetu UE na budowę boiska

RAZEM

445.408


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/151/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

926

92605

6058

445.408

Środki z budżetu UE na budowę boiska

RAZEM

445.408


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/151/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

926

92605

6059

28.457

Budowa boisk sportowych

RAZEM

28.457


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/151/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 rok

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2010 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

4.275.635

1.

Kredyty

§ 952

3.020.000

2.

Pożyczki

§ 952

0

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

1.255.635

7.

Papiery wartościowe (obligacje) § 931

§ 931

0

8.

Inne źródła (wolne środki) § 955

§ 955

0

Rozchody ogółem:

0

1.

Spłaty kredytów § 992

§ 992

0

2.

Spłaty pożyczek § 992

§ 992

0

3.

Spłaty kredytów zaciągniętych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki § 991

§ 991

0

5.

Lokaty § 994

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982

§ 982

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

§ 995

0


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/151/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010

01095

4300

2.000

Pozostałe usługi (odbiór odpadów)

754

75412

4270

6.000

Zakup usług remontowych

801

80101

4210

10.568

Zakup materiałów i wyposażenia

80110

4210

7.208

Zakup materiałów i wyposażenia

80195

4440

936

ZFŚS n-li emerytów

852

85214

3110

15.456

Zasiłki celowe

900

90095

4300

56.500

Pozostałe usługi (urządzenie terenów zieleni)

926

92605

6050

31.300

Budowa boiska sportowego

RAZEM

129.968


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/151/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010

01095

4170

2.000

Umowa zlecenie (aktualizacja planu gospodarki odpadami)

754

75412

4430

6.000

Ubezpieczenie samochodu strażackiego

801

80110

6050

2.860

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum

853

85395

3119

15.456

Zasiłki celowe - zadania własne w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo"

854

85415

3240

15.852

Stypendia socjalne dla uczniów

900

90004

6059

55.000

Budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie

90095

3020

1.500

Ekwiwalent za odzież

926

92605

6059

31.300

Budowa boiska sportowego (środki własne)

RAZEM

129.968


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/151/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIX/151/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIX/151/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2010 roku ze środków pochodzących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Lech

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama